Apocalipsis 11

1Taquepo nquijropo to naectiigi vcugi cuti crino ene najichnupo: —Pyana picticha to mapenviya étopo naejquírare to nanoquiivósare mue 'ma Viya ene ptúpacha no tjiruchono ma Viya taye'e. 2Etotsero vopquicticho to tamíro'u to mapenviya tjicho tquisopsiono no 'povsajecono namopachijgia eto ene tamutu to santugne 'vósare Jerusalén mopona añu saesi coje najichyore. 3Nuti nvonicvocyore no apinagieñono naechjis'oyre to nechjiriivo. Nacomuii'oyre to namuii'ósare t‑siso. Mil ntoscientos sesenta sache najichyore to naechjis'irayore to nechjiriivo, mopona añu saesi coje —majichnupo. 4No apinagieñono nechjironyore eno nacuti to apinagiene scúreco tquíjare olívogi ene étopo to apinagiene canreru. Ene novrico te 'to mamíro'u ma Viya taeyara'o pjoca 'pog'e. 5Te enjoo'ina etjo najicha, eno nacuchcoyre to yucu te 'to najaca ene eto yucu tanicvocyore tacopacoyre no tcotichano. 6No apinagieñono muechjirono ma Viya tcotpara'ompo vonaquisopo tcúgivo tiomuincapo te naetúchapo to naechjis'ira to muechjiriivo ma Viya. Tomuire tquijrono to naetjiicoohuina puejchu naecyecha to une itina ene naemecatajivcha no tcovsano te pjoca 'pog'e te 'to tamutchujcha to t‑samcoriono te 'to navoo'ognena no muechjirono ma Viya. 7Te pochínapo to naechjis'ira to muechjiriivo ma Viya, ma tpiccore mavonra ma eriono mas'ogneyre te 'to taevarápa'i topenogne muitravre ene macpoyre no muechjirono ma Viya. Mueto'acvócapo ene macopacovcapo. 8To nog'ionini tansivcopo te cayano te 'to 'chopegiene 'vósare naettasne te 'to crutsu ma Viógienu. Eto 'vósare tacutiri'i to 'vosariono Sodoma étopo Egipto novsa no huinarajgieñono msopjuireccono te 'conevoco. 9No 'chañono tcovsano te 'to 'vosariono te 'muiripa'i 'pog'e, no 'puechjiriivono 'povsajecono, naem'oyre to nog'ionini mopona sache y merio najichyore. Vonaesopyore táquecorosionyore. 10Tiuusamrionyore no 'chañono tcovsano te pjoca 'pog'e. Tcopiestaranyore tenchecchocconyore tajichyo to naepenírayo no apinagieñono muechjirono ma Viya tjicho eno temecatajivchoo'i. 11Etotsero te taegnénapo to moponagiene sache y merio ma Viya maquitorigiavórepo ttup'econyore. Namutu no tim'ano tpiconyore mraca. 12Ene tac'eptsero no apinagieñono nasamo'choyre ma techjicyore te 'to anumo tjiaranuyre: —Yare iopna te pjoca anumo —majichvócapo. Ene je'chura'ii'i tyonompo te 'to anumo tommocpo to úcoji. Naem'oyre no tcotichovcoo'i. 13Ene etorichu to hora tyamrígiapo mraca to 'pog'e. To taecti to 'vósare ndiespa'i, majichyore ma Viya to etopa'i tejicvo. Tvénopo to petiono ene 'chopemuugieñonjicha no 'chañono tepenono, siete mil to natupa. No 'pomriono tyoyocompo ene naetsrarecpo ma Viya te anumo. 14Taetavicripo to apinagiene tiñem'i tcatajivcore. To moponagieneyore tiane'ipo. 15Ma muegnejriru sietegiene angieri tcochjopo ene tyutsecpo no techjicono te 'to anumo tjiaranono. Naco'e: Ma Viya Iyare émapo ma mavoniiri'i Cristo naquiyará'opo namutu te 'to 'vosariono te pjoca 'pog'e no naeyara'onri'ini no 'chañono. Muitravreyre to maquiyara'ocorevoyre ma Viya, naquepo. 16Taquepo no veinticuatrugñono techono mue 'ma Viya eno tejaraconri'i te 'to mamíro'u ene naepyusmiruchpo tyusicono naetsrarecpo nacuñucho. 17Naco'e: Tata Viógienu piti pitjiicovo. Pitipoocorichu te 'conevoco te'po juiti ene pitiyoorichu te 'pojra'ina. Vrusrupayachovi tjicho te 'to 'chopegiene pitjiicoovo psioppo piti te 'to pquiyara'ocórevo. 18No tcovsano te 'muiripa'i 'pog'e t‑semono pye'e etotsero titecpopo to pictiora psémovo ene jvioschovcapo no naepenogñono. Pitsrijsínapo pijroca to naecmuna no jvonrano no pechjicsariono ene namutpo no pye'ono tpicuchono to píjare, no 'chopiono énopo 'chi'cho'ono. Titecpopo to sache pictiora to pitravquina no tmopachijcono pjoca 'pog'e, naquepo. 19Ene taquepo tejocpo to mapenviya te 'to anumo. Tquechrapo taye'e to 'chope chpamo tcoy'e to ajúreco muechjiriivo ma Viya nae 'no 'chañono. Ene temarecpo tetscháraco tchunnuco tquemo mraca tyamricpo to 'pog'e ene tpacarecpo to 'chope 'véregie.

will be added

X\