Apocalipsis 1

1Eto pjoca majre ma Juan mavonra ma Jesucristo taechjis'o to muemericgiene ma Viya Iyare mue 'ma Jesucristo puejchu ema mametocovca no mavonrano to tacoyemyore juiti jmani sachono. Tos'o ma Jesucristo mavonicpo ma angieri puejchu ema muemegia ma Juan. 2Je'chura'ii'i ema muechjis'opo tamutu to muem'ognee'i étopo to muechjiriivo ma Viya ene tomuire to je'chugne mametoruu'i ma Jesucristo. 3Titotijvoyre ma tjira pjoca ajúreco taechjis'o to tacoyemyore énopo no t‑samano ene nasopa tjicho avne titecpa to muectiora ma Viya tituchvoyrepo tamutu jmañono. 4Nuti Juan ncajre no t‑sopono ma Viya tcovsano te 'to sietegieñono 'vosariono te 'pog'e Asia. Nyosioco ma Viya puejchu ema muemcataca'e ene aetotijvo te 'to asamre majicha tjicho emapoocorichu te 'conevoco te'po juiti ene emayoorichu te 'pojra'ina. Mamuire ma sietegiene Espíritu Santo tiovrico te 'to mamíro'u ma Viya taeyara'o tamutu ema timcataco'eyore. 5Ene émapo ma Jesucristo ma techjico to je'chugne. Ema mativgiene techpucri'i te 'to muepenira ene naquiyara'o namutu no taeyara'ono te pjoca 'pog'e. Ema Cristo temnacovi ene t‑sipcovocovi macomtico to ypecaturano tajicho to muetne te 'to muepenira. 6Ema ttuparacoopo te 'to maquiyara'ocórevo ene tomuire vquisopsi vitecpo'oco ma Viya Iyare. Muitravrena to vcuñuchrena ene étopo to muetjiicoovo. Amén. 7Im'a, ma Cristo tiutecyore te 'to úcoji. Namutu tim'oyre ema, enoripuini no tjiorachonri'i. Namutu te 'muiripa'i 'pog'e tiyuchvonyore te naem'apo. Je'chu ene taqueyre. 8“Nuti nuvgiene te 'to tamutu. Nutiyoorichu te titapompo. Niijico tamutu ncuti to letra A ene étopo tegne'o Z.” Ene maco'e ma Viya titjiicovo, emapoocorichu te 'conevoco te'po juiti ene emayoorichu te 'pojra'ina. 9Nuti Juan iátinu ncajre aye'e. Vcutcoco te 'to viatajivo ene vjicpuicro'o majicho ma Jesucristo. Vcutcocyore tomuire vsiopyo te 'to mavsa. Nuti ene novricri'i te 'to ompa'i 'pog'e tquíjare Patmos. Nquevtsu taye'e tajicho to ncometoriira to muechjiriivo ma Viya étopo to nechjis'ira ma Jesucristo. 10Te 'to sache maye'e ma Viógienu tiovocnupo ma Espíritu Santo. Nsamo te 'to ngiecu ma techjicnu tjiáranu mraca cuti to chujore. 11Majichnu: —Nuti nuvgiene te 'to tamutu. Nutiyoorichu te titapompo. Niijico tamutu ncuti to letra A ene étopo tegne'o Z. Piajcha te 'to rivro to pim'ogneyre ene pimiomrigia nae 'no t‑sopono ma Viya te 'to sietegiene 'vosariono te 'pog'e Asia. Pimiomrigia te Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira ene étopo Sardis, Filadelfia ene te'po Laodicea —majichnupo ema. 12Ene nesñecpo majpuca ma techjicnuu'i ene eto nim'o to sietegiene canreru, oro etono. 13Te 'to ttupric'o etono emjaa'i macuti ma machcogne nae 'no 'chañono, tiumo to mamuii'o titecpo te 'to mueypiono. To muet'e énepo te 'to matupo eto oro. 14To machutmoco tacuti to tajíyo'o 'vesa tjiopugienejicha ene to mog'ano tacuti to yucu. 15To mueype tmottsicono tacuti to tiuuna bronce ene to ma'u tjiaranugnejcha tacuti to tquemo une. 16Macootoco te 'to vovre mavupe to siete jreegiono ene te 'to majaca tiuchco tacuti to tacosrigne 'chatrope. To mamiro tjiáracu tacuti te tjiaracugnejcha sache. 17Te nim'opo ema, nvénopo te 'to mamíro'u ncutpo ma muepenogne. Etotsero ema manocpo nye'e to vovre mavupe. Majichnupo: —Vopcúpico, nuti nuvgiene te 'to tamutu. Nutiyoorichu te titapompo. Niijico tamutu. 18Nuti nepenoo'ini nchoopo nitorico ene muepenoccompo. Nuti necho to tepenocre ene ncootoco to tayávera to novrare no naepenogñono. 19Piajcha to pim'ognee'i juiti ene étopo to tacoyemyore taemeriivoyre pye'e. 20Nemechemchovyore to taechjis'ogne to sietegiene jreegiono pim'ognee'i te 'to vovre nvupe ene étopo to siete canrerono oro. To canrerono taechjis'o no sietemuriono t‑sopono ma Viya te 'to siete 'vosariono ene étopo to jreegiono taechjis'o no techono naye'e —majichpo ma Viógienu—.

will be added

X\