Filipos 4

1Nuti nejepon'ejcha, mporapenviono nemnarono. Nuusamre ajicho. Eti tcuñuchnuyre ma Viya ajichyore. Taco'e 'tumevoc'ena te 'to aponra ema Viya. 2Nyosiocvoco su Evodia ésupo Síntique nacticco naemnacca te 'to mamíro'u ma Viya. 3Piti ncochanésare te 'to vcometoriira to 'chojriicovo nyosiocvi pimcátaca pnocro 'senono tjicho eno tcatajivono timcatacoviono te 'to vemtone mue 'ma Viya. Ma Clemente ene énopo no 'pomriono ncochanesariono namutu tcaju to naéjare te 'to rivro naye'e no tquicmunano to muitocoresigne naetorisra. 4Taquija tquichjiicu'o to iuusamrevo mue 'ma Viya. Napech'e ene nco'e: ¡Oosamre! 5Tcomnucre to aemotcore te 'to iurihuina tjicho tiane'ipo to matesrayre ma Viógienu. 6Votaquimjiaasamrech'e to itorisra, ametacachjicha ma Viya tamtu to acomnugne. Arusrupayachanve tomuire 7ene ma Viya tijroc'eyre to titotijvocre te 'to asamre puejchu vo'acuquicchopuiivo ene tori to aponrerono tajicho to asopra ma Cristo Jesús. To titotijvocre muejrorovi ma Viya tajina tacti. 8Taquejvorine pjoca, mporapenviono, aponrerigia tamtu to tiuricocre étopo to je'chugñono ene mtopravre. Tomuire to tvoo'ocriono toonagñono ene étopo to tpicuchcoriono. Aponrerigia tomuire tamutu to tcuñuchcoriono. 9Asopjuíra'i te 'to nimitco'egieneri'i asamgieneri'i nye'e. Aponócanu to nnocgieñono im'ogne. Te ene ajicha, ma Viya tcoy'e to titotijvocre ene mavricyore aye'e. 10Nuti nuusamregnejcha te 'to mamíro'u ma Viógienu ajicho eti te 'to aponrerico ene echonuvrepo imiomricpo nye'e to anoquiivono. Vo'etina njicha to amuechranina etochujcha vo'etopooquina to imiomrisrena. 11Vo'etina njicha tomuire to ncomnurosrahuina tjicho nipchovchujcha te 'to nacye'epuca vo'i taquijapuca ncucye'e. 12Nuti nipchovo te 'to mavoo'ogne ma Viya, neje'opca vo'i etjopca ncoy'e. Nipchovchujcha votimjiaasamréchanu, nimotripo te tamutu jmañono. Te neje'opca vonacjaasamre, te ncoy'e to t‑simtu tacutipoocorichu te voncucye'e. 13Nróto'o nitucha to mavoo'ogne ma Viya tjicho ema Cristo tijrocnu to ntumevoyre. 14Etotsero tiuri to ajichri'i to imiomrisraa'i nye'e imcatacompo te 'to natajivono. 15Eti echo te nnaecchoopo ncometoriru to 'chojriicovo, nyompo nos'o te Macedonia ene aquejvorichu eti acovsa te 'to Filipos imcataconri'i to ncomnugne, ene etjoo'i to taetsvo to nimitropi aye'e. 16Te novricrich'o te 'vósare Tesalónica, eti api'e imiomrico nye'e to ncomnugne. Imcataconu to ncomnurosravo. 17Vomponrerigia táquejvo to njacpirena to prata. Etochujcha nvoo'o to ajacpa to icmuna muetsvóropi ma Viya tajichyore to ijrosranu. 18Nmetoco'e tamutu to imiomriru mamgiene nye'e ma Epafrodito, tamutpo ncoy'e huipo nacmunrocvo. To anoquiivo nye'e imiomriru tjiacpocre mue 'ma Viya cuti to mayecna tijye tiuricocre maye'e. 19Etotsero ma Viya tvonicnu, ema tijroc'eyre majichyo ma Cristo Jesús puejchu vo'aquechri'o to acomnugne tjicho muitravre to macoy'egne ema. 20Taco'e muitravrena to vcuñuchrena ma Viya Iyare. Amén. 21Te 'to muéjare ma Jesucristo echjisnanu namtu no maye'ono. Pnoni ncochanegñono yporapenviono nomuire techjic'iono. 22Ene énopo no 'pomriono yporapenviono te pjoca techjic'iono. Nomuire no mavonrano ma 'chopetupara'o César tyoyuchvono temechjiric'iono. 23Nyosioco ma Viógienu Jesucristo te 'to aetotijvo majícha'e amtu. Amén.

will be added

X\