Filipos 3

1Ene juiti mporapenviono oosamre majicha ma Viógienu. Nuti vonapñu te 'to nechaachavre jmani najre aye'e tjicho tcomnucre aye'e puejchu 'tumevoc'ena te 'to asopra. 2Imcuuyáchapo nae 'no tvoyoricra'ono naquemtóneji to tamurigieñono nacuti to huinaraji pacu. Eno navoo'o anoca to naemotiorasare te 'to iog'e tquíjare circuncisión puejchu eto tcuchcu'a'ee'ini. 3Tjicho vo'etina to vimotiorasare te 'to viog'e to mavro'o ema Viya. To mavoo'ogne ema eto te 'to vacsiña te vsamre. Ene viti je'chugñono maye'evocovi ema Viya eto tcuusamrechovi majicho ma Cristo Jesús. Vo'etina vácojvo vacsiña to vye'erepiono vnocsare te 'to viog'e. 4Enjoo'i no taemsiñavocho to naem'i étopo nanocsariono. Nvetji nuti te 'to taemsiñavochanuu'ini ene nacsiñapuini tajicha to ncoy'egne te 'to nog'e ene étopo to nnocsariono vye'erepiono. 5Ene eto taemsiñavochanuu'ini tjicho nuti nimiuchre jurionnu tjicho ma tcochíchanu ema juriono ene esúpo meme. Enorichu mamrivo ma Benjamín. Te óchopo sache njicho to nut‑sira nanocpo nye'e to vimotiorasare tquíjare circuncisión tjicho ene taco'e to voniipi. Ene tomuire mpono eto novcure no fariseono tjicho eno titura'ompono te 'to voniipi vye'erepiono viti. 6Te 'to nitura'ivri'ini nejcojvo nimponnojcopo no t‑sopono to 'chojriicovo ene vonactioroccoreri'ini tajicho to nituchra to voniipi ypongieneri'i. 7Nuti ncopneriijii'ini mraca tamutu jmañono etotsero juiti nquictiórapo te 'to tajina tajichgienena te mamíro'u ma Cristo votacsiñacore. 8Taco'e juiti to mponrerisra tamutu jmañono tajina tajichgienena tjicho tvoo'ocrepno to nimotra ma Nógienu Cristo Jesús tjicho t‑sivachopno ema. Ene nuti huipo nacsiña tamutu jmañono. Nimictichpo to 'rímeji puejchu emuénapo nacsiña ma Cristo 9ene nacchánepo ema. Nuti huipo nacsiña to nurihuina ene étopo to nituchrena to voniipi puejchu eto tacuchcu'anuu'ini. Etotsero ncosíñapo ma Cristo tjicho ma Viya majacpo no t‑sopono ema. 10To nvoo'o nuti eto naemoti mraca ma Cristo ene muejrócanu to ntumehuina te 'to nitorisra tjicho to matúmevo tacochpuco ema te 'to muepenira. Ene ncochanepo ema te 'to matajivono tjicho nomuire ncatajivo tajicho to muechjiriivo ene nactipo ema te 'to muepenira. 11Ncuchócapo nomuire to nechpusrena nacti ema te nepenapo. 12Vo'etina njicha to nitucha jmañono ene mtopravrenina etotsero nnosjii'i nnocrichjicha to nvorira naetúra'i te 'to mavoo'ogne te tcuchcu'nupo. 13Napecho ene njich'e, mporapenviono, huich'o nitucha jmañono, to njicho nuti huipo necha to tovgiene nnocsarionini. Timponrericnuchjicha to nnocgieneyore 14puejchu nitucha to nvóno'i mue 'ma Viya te anumo ene njacpapo maye'e to nicmuna tajicho to ncochanera ma Cristo Jesús. 15Taco'e ene nac'e no 'tumiompo aye'e te 'to asopra aponrerigia iomuirena. Ene te enjoo'ina vonacuremcho jmani, ma Viya muemecyore te 'to tejcojvonri'i. 16Tayampane huich'o vquechemcho tacumtu etotsero yponarichjicha to 'chojriicovo vsamgieneri'i. 17Mporapenviono, aponócanu to nitorisra. Nomuire no ene naco'e te 'to naetorisra. Ene aqueyre iomuire. 18Nechaarijco ene njich'e, moveranjicha no tiocpuemra'ono te 'to 'chojriicovo taechjis'o to muepenira ma Cristo te 'to crutsu. Níyo'o najicho. 19Etotsero te taegnénapo, eno tquicñayriono tjicho etochujcha nacopneriiji nórico to tavoo'ogne to nog'e. Timiaramimijicvonchujcha votaemtsii'a to tamurigieñono nanocsare. Etochujcha naponrerico to taye'ono pjoca 'pog'e. 20Vititsero vcuti no 'povsajecono tjicho to viovsayre ene te anumo. Vcuchoco te tios'apo taye'e ma Viógienu Jesucristo tcuchcu'ra'i. 21Ema te 'to muetjiicoovo muetsvochyore to viog'e móteji tacutiyore to toonagne mag'e ema muepenocco. Ene etorichu to muetjiicoovo maróto'o táquiyara'o to 'pog'e étopo anumo.

will be added

X\