Filipos 1

1Mporapenviono acovsa te 'to Filipos énopo no techono aye'e énopo no timcatarecra'ono, ncajre'e nuti Pablo émapo Timoteo, viti mavonra ma Jesucristo, eti maye'evoc'e ma Viya tjicho ene mav'o aye'e ma Cristo Jesús. 2Nyosioco ma Viya Iyare émapo Viógienu Jesucristo te 'to muemcataca'e ene aetotijvo te 'to asamriono. 3'Muíriji te necho'enve nrusrupáyacho ema Viya ajicho eti. 4Te nyosiuch'enve mue 'ma Viya nuusamre 5tajicho to imcatasíranu to ncometoriira to 'chojriicovo, te tanaecu te ajacpopo ema Viya ene juitjiiri'i. 6Nuti nechogienejicha ma Viya tnaecchovri'i to márivo te 'to asamriono te tcuchcu'epo ene emapoocorichu ncojvo majañóca'e ene muetmecharichjicha to iachanevono tiomuincapo te tiutégiapo ma Jesucristo. 7Tiuri te 'to nácojvo ma Viya ajicha eti tjicho nemnac'egnejcha ene vcutcoco to vjiacpira to muemnárapi vye'e. Ema timcataconri'i te ncomro'po no cparaacono nechjuchpo to 'chojriicovo, nmetocovco te 'to etori'i to je'chugne. Ene emarichu timcataconu te 'to nqueeteyri'i. 8Ma Viya muecho to nvoyemnarasíra'e. Eto ene tos'o mue 'ma Jesucristo. 9Te nyujroco nyosiuch'e mue 'ma Viya taemyanaporichjicha to emnarapina étopo to aponrejsirena echemcha to mavoo'ogñono ema. 10Puejchu anerioca apona to tiuripono. Tac'eptsero toonapo to itorisra taquijaripo acuctopravo te tiutégiapo ma Cristo. 11To anocsareyore te 'to itorisra 'muíriji eto tiuricocre majichyo ma Jesucristo puejchu mácuñuchcore ma Viya ajichyore. 12Mporapenviono, nvoo'o te 'to echoyore to 'chojriicovo votaquichico to nqueetavri'i. Timyonovochjicha tajicho 13tjicho namutu pnoni sontarono majane'ono ma 'chopetupara'o énopo no 'pomriono naecho te 'to eto temeetarecnu to mponra ma Cristo. 14Ene tiáne'i namutyoreni no yporapenviono te tim'onompo to nqueetavri'i tetmechvonchujcha tijrocvono naechjis'o to 'chojriicovo tajina timpigia. 15Etotsero enjoo'i navoo'o tito'acanono te 'to nacometoriira to muechjiriivo ma Cristo eto tjicho votiurigianono te 'to muemcatasíranu ma Viya. Enotsero no 'pomriono tiuri to naponreru to nacometoriira ene eno temnacnono. 16Eno 'pomriono votori to naponreru te 'to nacometoriira to muechjiriivo ma Cristo. Etochujcha navoo'o tácuñuchcoriono nae 'no 'chañono ene eno naejchopo ncojrasamurevoyre tajichyo to nacometoriira ene mracaénapo to natajivyore te pjoca nqueeteyri'i. Eto naponreeri'i eno. 17Enotsero no 'pomriono tcometorirono tquechoroji to naemnasranu. Naecho te 'to ma Viya ema tvonicnuu'i te pjoca nqueeteyri'i puejchu nechjucha to 'chojriicovo. 18Etotsero tajina njicheni nuti. Nuusamrechjicha najicho tayampane votcuri to naponreru vo'i toripuca etotsero ema Cristo naechjis'o. Ene nuti timyonovoyre to nuusamrevo 19tjicho necho te 'to nuchcu'yore to nqueetavri'i tajicho to ayosserisranu mue 'ma Viya ene étopo to muemcatasíranu ma maye'e Espíritu Santo ma Jesucristo. 20To nvoo'ogne ncuchocgienejicha mue 'ma Viya puejchu naetúra'i maye'e ene voncutsri'o to nechjis'irena ema te 'to namíro'u no cparaacono tjicho 'muíriji ene njichnove. Nvoo'o nacuñucha ma Cristo tajicho to nitorisra maye'e tayampane népena vo'i nitorigiapuca. 21Tjicho nuti te 'to nitorisra ma Cristo ema ncopneriiji. Tiuripono nsamo te 'to népena puejchu nacchane ema 22- 23etotsero te nitorigiacho'o te pjoca 'pog'e náquemtonecho'o maye'e ma Cristo, vonechemcha tajpuca to tiuripono. To nvoo'ogne nuti népena puejchu nacchane ma Cristo tjicho eto tiuripono nye'e. 24Etotsero te aye'e eti tcomnucre to nitorigiacho'o puejchu nimitca'erichjicha. 25Taco'e necho te 'to huich'o naepenoyre. Nnosyorecho'o aye'e puejchu netmécha'e ene oosamre te 'to asopra ma Viya. 26Te nuchcú'apo te pjoca novrigiavore aye'e ene arusrupayachoyre ma Cristo Jesús ene iuusamreyre majichyore. 27Etotsero to tcomnucrepno toona to itorisra tajicha to aponra to toonagne 'chojriicovo mue 'ma Cristo. Acticco te asamre ene énepo te 'to aponrerisra. Etméchapo to acometoriira to 'chojriicovo tayampane nquijarich'o, vo'i nutjioo'inapuca aye'e etotsero nvoo'o nechoyore te 'to anocrichjicha to tiuriono. 28Vonacucooyoc'e no tiocpuemchono to 'chojriicovo. Vo'acupitriji 'tumevoc'enachujcha. Eto temquechorojco te 'to eno tquicñayriono ene eti iuchcu'yore majichyo ma Viya. 29Te 'to asopra ma Cristo ene tomuire aquisopsi acatajivyore timcoviicho'eyore ema. 30Tos'iyri'i juiti iomuire acatajivo acutinuripo nuti te 'to nemtone mue 'ma Viya. Im'oriptsero to natajivono ene juiti asamuiico te 'to nnosjii'i ncatajivo majicho ma Viya.

will be added

X\