San Mateo 9

1Taquepo ma Jesús tiovcu'po te 'to pcure tchoovórepo te mavsa. 2Ene taye'e nompo maye'e ma iñu 'chane nanoocu'poo'i te 'to muepajiimo. Ma Jesús te muem'opo to nasopraa'i ema majichpo ma iñu: —'Tumesamrevina, nchicha, juiti temticpo to ppecaturano —majichpo. 3No timitricra'ono to voniipi enjoo'i taye'e naquepo te 'to nasamre: “Jmaca Jesús to ene maquee'i mue jmaca iñu tcotemo mue 'ma Viya”, naquepo. 4Ma Jesús muemoti to naponrerono majichvocpo: —¿Taja tacoyemo votori to aponrerono? 5¿Tajpuca tquejrapno to ene njicha jmaca iñu: “Temticpo to ppecaturano”, vo'i njichapuca: “Pechpuca ppuigia”? —majichvocpo—. 6Nimericyore to nitjiicoovo puejchu echemcha te 'to nuti nuchcogne nae 'no 'chañono eto nvóno'i ncomtigia to pecatu —majichvocpo ma Jesús. Enetse eto ma Jesús majichpo ma iñu 'chane: —Pechpuca, jve'a to pepajiimo ene pyánapo te ppeno —majichpo. 7Enetse eto tnaracopo ma iñuri'ini 'chane ene tyompo te 'to mapeno. 8Te naem'opo ema no 'chañono tyoyocompo nacuñuchpo ma Viya tajicho to muejrosra ma Jesús to 'chopegiene muetjiicoovo. 9Taquepo tyompo ma Jesús. Muem'opo ma tcovrarecra'i to impuesto tquíjare Mateo tejaracoo'i te 'to macovraresrare. Ma Jesús muech'opo: —Yare, ppuegné'anu —majichpo. Ene 'nuujipo techpucpo ma Mateo mapuegne'po. 10Taquepo ma Jesús tnicri'i te 'to mapeno ma Mateo macochanevco te 'to mesa no muemitriono. Tiutecompo no tcovrarecra'ono to impuesto énopo no 'pomriono pecatumoriono 'chañono moverano eno tejacompo maye'e nomuire. 11Te naem'opo no fariseono ma Jesús nacotiorocpo najichpo no muemitriono: —¿Tajpuca tacoyemo to tnicri'i naye'e ma Iógienu nae 'no tcovrarecra'ono to impuesto nae'po nae 'no 'pomriono pecatumoriono 'chañono? —najichpo. 12Te masampo ma Jesús eno, majichvocpo: —No namucjumagiene vonacmunu ma tiprujricra'i. Eno tcomnu no nacojmagñono. 13Tiuri ácaravo'u echemcha to taechjis'ogne pjoca 'chosgiene ajúreco, oni taquee'i eto: “Nuti to nyumjacvo eto to ajpanra'i. Vo'etina nyumjácapo to sórare anoquiivósare nye'e”, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. Vo'etina timiutégianu naech'oyre no mtopravriono. Eno no pecatumoriono nich'ovcoyre puejchu nácot‑samre tajicho to napecaturano —majichvocpo. 14Ene no muemitriono ma Juan ticchosricra'i tiutecompo mue 'ma Jesús nayosericpo: —¿Tajpuca tacoyemo to viti énopo no fariseono vijmuchvonve te 'to mamíro'u ma Viya ene no pimitriono votijmuchapono? —najichpo. 15Majicpovcopo ma Jesús: —¿Tiúriyo tácot‑samrevono ene tijmuchapono no machimrano ma 'ráyeno te 'to emjarich'o naye'e? Etotsero etjoyree'i to sache te nquíjapo nuti énetse eto tijmuchvonyore tapuemmavo —majichvocpo ma Jesús—. 16Najina tyupejiris'a to 'chosi namuii'o te 'to 'rajru attaji. Te ene tac'eni to 'rajru tejrocapuini ene tavetsayúcapo to 'chosi ene etovoyejínapo. 17Ene vo'vore najuc'a to 'rajru vinu te 'to 'chosgiene naeere'i prúmo'i. Te 'to ene najichari'ini to 'rajru vinu tavettso'égiapo to 'chosi prúmo'i ene tampuujipo tamtu to vinu ene étopo to tov'oo'ini. Taco'e to vinu 'rajru najuc'o te 'to 'rajru prúmo'i puejchu votacumpuujivco eto —majichvocpo ma Jesús. 18Te techjiicorich'o ma Jesús tiutecpo ma naeyara'o no jurionono muepyusmiruchpo ema. Majichpo: —Sepeníravo juitjicha psena nchicha, etotsero te piutegia piti pnoca to jvupe sye'e ene tchovyo titoricyore —majichpo ma cparaaco. 19Ene techpucpo ma Jesús mapuegne'po ema macochanevco no muemitriono. 20Taquepo su scojmagne 'seno t‑soorojecho ntósepo añu sjicho to scojmavo spuchpo ma Jesús te 'to magiecu semmocpo to tacheyo to mamuii'o. 21Tjicho esu sponrericri'i te 'to ssamre: “Tayampane nemmoca táquejvorichu to ñimuii'o ene nnaracapo”, squepuiji. 22Ma Jesús tevcuupuecvopo muem'opo su 'seno majichpo: —'Tumesamrevina, pnaracopo tajicho to psopranu —majichpo. Ene 'nuujipo tnáraco su 'seno. 23Taquepo tyonompo. Te titecpompo te 'to mapeno ma cparaaco ma Jesús muem'ovcopo no 'chañono tiocorionripo énopo no tcochjonyore to taye'erepi te tquecorosiono. 24Ene majichvocpo: —Iuchca te pjoca tjicho su 'móperu votépena simcognechjicha —maquepo. Etotsero naquecoropo eno tjicho naem'o to sepenirari'i. 25Te macuchcovcopo ene ema t‑sioppo te 'to sovrico su sepenogne ene mave'po te 'to svupe macochpucpo. 26Tquechosipo te 'to 'muiripa'i 'pog'e tachocyo to Capernaum. 27Te tyonvórepo ma Jesús no apinano jma'ono napuegne'po ema tpioocompoo'i: —Piti mamrihuini ma David, pajpanovi —naquepri'i. 28Ene te t‑sioppo ma Jesús te 'to peti napuchpo no jma'ono. Mayosericvocpo: —¿Je'chu asopo to nquimuiigia'e? —majichvocpo. Ene eno najicpopo: —Je'chu Tata, vsopo —najichpo. 29Ene ema Jesús muemmocpo to nog'a majichvocpo: —Tituchvoyre to avoo'ogne tjicho asopri'i —majichvocpo. 30Ene timuiicompo eno. Ma Jesús majichvocpo: —Im'ajcha najina ámetocyore. 31Etotsero te tyonompo 'nuuji nametocopripo no 'chañono te 'to 'pog'e naquij'epri'i to maquimuiisiravocri'i ma Jesús. 32Te majunjicvocpo eno, tiutecompo mue 'ma Jesús no 'pomriono nompoo'i ma 'chane vomuetca techjigia tjicho masiopocri'i ma huinarajgiene. 33Ma Jesús te macuchcopo ma huinarajgiene ene 'nuujipo tnaecchoopo techjico ma 'chane. Ene no 'chañono nárami naquepo: —Te pjoca viovsa Israel tajina vim'a to tiaramicre tactii'ini to manocgiene jmaca —naquepo. 34Enotsero no fariseono naquepo: —Jmaca Jesús macuchco no huinarajgieñono tajicho to muetjiicoovo ma eriono nógienu eno —naquepo. 35Ma Jesús machimracho to 'vosariono timitricpoo'i te 'to noomutirariono macometoriru to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisrayre ma Viya ene maconaracpoo'i no nacojmagñono te 'to tamutu to t‑samcoriono. 36Te muem'ovcopo no 'chañono ma Jesús majapanugnejcha tjicho tcatajivono tcojrasamurevono nacuti to 'vesa najina tjiañoca. 37Majichvocpo no muemitriono: —Moverano no tcomnu t‑samano to 'chojriicovo ene no tcometorirono vomoveravoquina tacuti te tyó'opo to 'chopegiene 'santi vomoverena no tvio'iricono. 38Taco'e ayosioca ma Viya puejchu mavonigia no tacmetorirono to 'chojriicovo tacti ma tcoy'e to 'santi mavonico no tvio'irigiano —majichvocpo ma Jesús.

will be added

X\