San Mateo 8

1Te tyompo ma Jesús tiucpuicpo te 'nug'e mari napuegne'po no 'chopemuriono 'chañono. 2Ene tiutecpo maye'e ma tcojma to lepra muepyusmiruchpo ma Jesús. Mayosiocpo: —Tata, te 'to pavro'o, próto'o pconarácanu —majichpo. 3Taco'e ma Jesús muemmocpo: —Nvoo'o, pnáraca —majichpo. To énepo majichri'i ema 'nuujipo tnáraco te 'to majuma. 4Ma Jesús majichpo: —Pim'ajcha, najina pámetocyore etotsero pyana pimerígiapo mue 'ma sacerdote techo to mapenviya pioma to pnoquiihuina eto tavoniipi mue 'ma Moisés. Eto temquechorojcoyre to pnaracoripo —majichpo ma Jesús. 5Te titecpopo te 'to 'vósare Capernaum ma Jesús, tiutecpo maye'e ma romano naeyara'o no sontarono. 6Majichpo: —Tata muenjaa'i te mpeno ma nvonra tcojma votori tyamrigia, tcatajivgienejicha jmuena —majichpo. 7Majicpopo ma Jesús: —Nutecyore nconaracyo jmacro —maquepo. 8Ene ema cparaaco majicpopo: —Etotsero Tata, vonimiuupóchapo psiopa te 'to mpeno. Taquejvorichu pacvoniipi ene tnaracapo jmuena nvonra —majichpo—. 9Nuti nomuire ncotpára'o mue 'ma nogienuu'o ene nuti nvonicpo no sontarono. Te nvonico ma étona tyono 'nuuji, te nich'o ma 'pona 'nuuji tiuteco ene te nvonico ma nvonra: “Oni pjichyore”, ene 'nuuji muetucho. Piti piomuire pacvoniipi ene tnaracoyre —majichpo. 10Te masamnerichu ma Jesús to ene maquee'i maramignejcha. Majichvocpo no tpuegne'ono: —Je'chugnejcha ene njich'e nae 'no jurionono te pjoca viovsa Israel huich'o naato ma etonaena t‑sópanu macti jmaca cparaaco romano. 11Nmetoco'e te 'to tiuteconyore no moverano no vojuriovoquina ene nos'oyre te 'to tot‑sírare sache te'po taeesírare, t‑sioponyore te mavonirisrayre mavsa ma Viya tnicriconyore taye'e nacochaneyre ma Abraham, Isaac, émapo Jacob. 12Enotsero no jurionono tquicmunanri'i to mavsa ma Viya naspe'po eno táquicñano te 'to 'neco te tamopcugne ene tiya'ampo taye'e tnicharugio'echapompo tajichyore to natajivyo —majichvocpo ma Jesús. 13Taquepo ma Jesús majicpopo ma cparaaco: —Tiuri, pyánapo te 'to ppeno. Tituchvoyre ene taqueyre to psopgieneri'i —majichpo. To énepo maquee'i tnaracopo ma mavonra. 14Ma Jesús tyompo te mapeno ma Pedro muem'opo taye'e su muemse ma Pedro tepajigierecoo'i tcojma tijre esu mraca. 15Ma Jesús muemmocpo to svupe ene 'nuujipo tichico to sijrevo techpucpo sechpojricvocpo. 16To yótipo nommocpo mue 'ma Jesús no moverano no nasioporono no huinarajgieñono. Te muechjisnerichu no huinarajgieñono najunjicpo no nasioporono ene maconaracpo namutu no nacojmagñono. 17To ene majichri'i puejchu taetúchapo to majre ma Isaías muechjirini ma Viya. Oni taco'e: “Ema macosquinovi to vsamgieñono ene tconaracovi te 'to vjiumano”, taquee'i to ajúreco. 18Ma Jesús te muem'opo no 'chopemuriono 'chañono te 'to machocyo mavonicvocpo no muemitriono nayana te 'to pochra to cogiure. 19Ene maquepripo ma timitricra'i to voniipi majichpo ma Jesús: —Tata, mpuegne'viyre te 'to oypuca páquij'e —majichpo. 20Ma Jesús majicpopo: —Pim'a, to chuye etjo to tapeno tanarasi'o ene tomuire to coyre etjoo'i to tamoco etotsero nuti nuchcogne nae 'no 'chañono tajina mpenina nnarasi'a —majichpo ma Jesús. 21Ma étona tpuegne'ri'i ma Jesús majichpo: —Tata, mpuegne'viyre étotse muenjarich'o jmuena tcochíchanu. Te necorapo ema ene mpuegne'apipo —maquepo ma 'chane. 22Ma Jesús majicpopo: —Yarechujcha ppuegné'anu. Naem'arine no nacuti no naepenogñono naécora ma muepenogne —majichpo ma Jesús. 23Taquepo ma Jesús tiovcu'po te 'to pcure macochanevco no muemitriono. 24Ene taquepripo to tiñem'i tecticvo mraca, to tapcuu'o taepsacpo to pcure. Ma Jesús timcopri'i te 'to pcure. 25Ene no muemitriono napuchpo nacojamicpo najichpo: —¡Tata, pim'a huichu veegia! —najichpo. 26Ma Jesús majicpovcopo: —¿Taja tacoyemo to apicori'i? Eti voyatpina asópanu —majichvocpo. Ene techpucpo maquichicpo to tecticvo étopo tapcuu'o, 'nuujipo tnara'cho. 27Ene naramignejcha no tiovricompoo'i te 'to pcure naquepo: —¿Majtsero jmaca 'chane? Tjicho mavonico to tectivco étopo une ene t‑sopjuira'ono maye'e —naquepo. 28Taquepo te titecpompo te 'to pochra tquíjare Gadara ene nocpopo ma Jesús no apinano nasioporono no huinarajgieñono ene nos'o te 'to 'cori. Eno huinarajgieñonjicha tos'o najina tijrocapono tyon'ano taye'e. 29Napioocopo ma Jesús: —¿Tajtse timiutecvi vye'e Jesús? Piti maChíchavi ma Viya. Etopuca jvoo'o pemecatajivchavi ene huich'o titecpaa'i to maviosrisrena ma Viya —najichpo. 30Ene onogiy'e etjoo'i to 'chopemuri to smorono tni'icono. 31No huinarajgieñono nayosiocpo ma Jesús: —Te 'to pcuchcavi pisopavi vsiopoca to smorono —najichpo. 32Ma Jesús mueschoppo: —Ayana —majichvocpo. Taquepo najunjicpo no nasioporonri'i. Nasiopocvocpo to smorono ene 'nuujipo tamutu to smorono tjiunopompo mraca te 'to tachusi to cogiure tevtsecvompo te 'to une teecompo. 33No tjiañoconri'i to smorono tjiunopompo tpicono nametocovcopo no tcovsano te 'to 'vósare to tacoyemgieneri'i ene énopo no nasioporonri'i no huinarajgieñono. 34Ene namutu no 'chañono tcovsano te 'to 'vósare tyonompo naemojno ma Jesús. Te naem'opo ema najichpo te 'to mayana majunjigia to novsa eno.

will be added

X\