San Mateo 7

1Vo'acucojcho te asamre ma acutgiene 'chane puejchu ma Viya vomacuvioscho'e. 2Tjicho tacutirichu to acojchirena ma 'pona 'chane enerichu majich'eyre ma Viya te tviosrígiapo. Tacutirichu to ene ajicho no 'pomriono enerichu majich'eyre ma Viya. 3¿Taja tacoyemo to im'o aponrejco to matopravo ma apórape eto tacuti to 'rímeji te 'to mog'a ema, ene vo'aponrejgiaa'i to atopravo eti eto tacuti to ycugi tiov'o te 'to iug'a? 4Ene ijrocvotsero to ene ajicho ma apórape: “Pisópanu nve'yore to 'rímeji te 'to piug'a”, ajichpo. Ene vopponrejgiaa'i to ycugi tiov'o te 'to piug'a piti. 5Eti apimiro'e iuri to ajichvo, tatihuina etpirigia to itorisra tacti te 'to ave'a to ycugi te 'to iug'a puejchu im'a ave'a to 'rímeji tiovrico te 'to mog'a ma apórape. 6Vo'aquijroco no nacuti to pacu to taeymacregne maye'ono ma Viya huichu tajunrúcha'e tanígia'e. Tomuire vo'aquijroco no nacuti to smoru to tasivachogne mari huichu taechpejgia toctáyaca eto —majichvocpo ma Jesús—. 7Ayosioca ma Viya puejchu áquijro maye'e. Atanca ene ichmovyore. Echjigia te 'to tapajo ene tvej'ucha'iompo acti ma 'chane ttanco to macomnugne. 8Ma tyosserico mue 'ma Viya, majacpoyre to mayosiorina ene ma ttanca to macomnugne maye'e titcovyore. Ma techjigia mavej'uchyore. 9Im'a, eti te tyosióca'e to panu ma achicha, movine ijrocari'ini to marija'i. 10Ene te tyosióca'e to jimo, vo'aejrocyore to ggiore. 11Taco'e eti te 'to ahuinarajvo itco ijroco to tiuuna no achichanoviono, macompujvo ma Viya tcochícha'e muejrocyore to tiuunapno no tyosioca ema. 12Atihuina anoca to tiuricocre mue 'ma acutgiene 'chane tacti te 'to avorirena ene najícha'e eti, tjicho eto taechjis'o to 'chosgiene mavoniipi ma Viya étopo najriono no muechjironini ma Viya —majichvocpo ma Jesús. 13Majichvore ma Jesús: —Ene asiop'a te 'to 'chi'chu tapajo tjicho 'chope to tapajo ene tomuire to 'chene ene taquij'e titecpo te 'to muecñáragi ema Viya. Moverano no tpono eto. 14To 'pona tapajo eto 'chi'chu ene 'tsepacuvre to 'chene. Ene taquij'e te 'to titoris'ocre anumo ene vomoverena no tpono eto —majichvocpo—. 15Acuñuchvo nae 'no tcometorirono najichvo to 'chojriicovo mue 'ma Viya. Tiuriono to najichvo nacuti to 'vesa ene te 'to nasamre nacuti to huinaraji sórare tavoo'o taetopuéregia taquittigia to 'vesano. 16Etotsero eno imotyore to njich'egnee'i te im'apo to naetrerepiono te 'to naetorisra. Movine yve'ari'ini to narasa te 'to 'pona ycugi ene vo'vore yve'a to uva te 'to tamuunagne ycugi. 17Tjicho to tiuri scúreco tco'i to toonagne ene to tamuunagne scúreco tco'i to tamuunagne. 18To tiuuna scúreco movine táco'ii'ini to tamuunagne. Tomuire to tamuunagne scúreco movine táco'ii'ini to tiuuna. Ene maco'e ma 'chane eto temquechorojco to muetorisra. 19Ma tnoco to tamurigiene macuti to scúreco tco'i to tamuunagne tquechu te tioojipo tquijcupo. 20Etotsero ene imotiiyore tajichyo to naetrerepiono —majichvocpo ma Jesús—. 21Vonamtu no najíchanu: “Tata Nógienu, Tata Nógienu”, tásioponyore te 'to mavonirisra mavsa ma Viya. Naquejvorichu t‑sioponyore no tituchano to mavoo'ogne ma Tata tcovsa te anumo. 22Te titecpapo pjocni sache moverano no najichnuyre: “Tata Nógienu, Tata Nógienu, pjiacpavi tjicho viti vcometoriinove to píjare ene vcuchcovco no huinarajgieñono nae 'no nasioporu. Tomuire vnoco to tiaramicre te 'to píjare”, najichnuyre. 23Etotsero nuti njicpovcoyre: “Nuti vonaemot'e, acoscu'a nye'e eti anoco to tamurigiene”, njichvocyore —majichvocpo ma Jesús. 24Majichvore ma Jesús: —Im'a, ma t‑samo to nechjiriivo ene masopo, ema nimictichyore ma 'chane techemra'i tcotpi'eco to peti. Ene macochpus'o te 'to 'chógieru mari. 25Taquepo te tgiipo t‑siompo to cjocre tasí'opo to peti ene tae'o to mraca tecticvo etotsero votvénopa to peti tjicho ene toctayes'o te 'to mari. 26Ma 'pona 'chane te masamo to nechjiriivo ene vomasopa ema nimicticho ma votaechemra'i 'chane tcochpuco to peti te 'to tjimyápa'i 'pog'e, vo'chogierina to toctayes'o. 27Ene te tgiipo t‑siompo to cjocre tasí'opo to peti taé'opo to mraca tecticvo ene tvenopopo to peti tettatajicpo tamutu —majichvocpo ma Jesús. 28Te titechjiriivopo ma Jesús no 'chañono nárami tajicho to muemitropi 29tjicho to muemitrisra muetco tajicho to matupara'o mue 'ma Viya. Vomacti no timitricra'ono to voniipi.

will be added

X\