San Mateo 6

1Im'a, vo'acúnoco to iúrivo te 'to namíro'u no 'chañono puejchu aemocre naye'e. Tjicho te ene ajicha, ma Viya tcochícha'e te anumo votaejroc'eyre to taetsvo. 2Tos'o te anoca to iurihuina nae 'no tcomnurocvono, vo'acumetoco no 'chañono vonaquecho. Vo'acucti no apimirono tjicho eno ene najicho te 'to noomutirariono te'po te cayano puejchu nácuñuchcore nae 'no 'chañono. Ene njich'e eno najacporipo to naecmuna nae 'no 'chañono, mue 'ma Viya tajínapo naecmunaena. 3Te anoca to iurihuina, naquija tquecho eneripuini te 'to apeno. 4Eto tyumrucvoyre ene ma Viya tcochícha'e muem'o to tayumrúrevo ema tijroc'eyre to icmunayore —majichvocpo ma Jesús—. 5Te ayujroca vo'acucti no apimirono. Eno nórico ttup'econo tyujrocono te 'to noomutirariono te'po cayano puejchu naem'a no 'chañono. Je'chugnejcha ene njich'e, eno najacporipo to nacuñuchcórevo. 6Ene eti te ayujrocyore asiopa te 'to imsírare ajocha to tapajo ene echjígiapo ema Viya tcochícha'e máquejvorichu ema acchane. Ema muem'o to tayumrúrevo ene tijroca'epo to icmunayore. 7To echjisrena ma Viya vo'acuno'osrarichu vo'aquechaarijco. Vo'acucti no namusopgiene ma Viya tjicho eno naejcho to t‑samcorionyore maye'e tajicho to naechaarijsira to nayujrosra. 8Vo'gienejicha acucti eno tjicho te huich'o ayosioca ma Viya, ema muemotripo to acomnugne. 9Oni aqueyre te 'to ayujroca: Tata, piti piovrico te anumo tápicuchcore to píjare. 10Viyara'ovina te 'to jvonirisra te pjoca 'pog'e. Taetúchapo to jvoo'ogne te pjoca 'pog'e tactirichu te 'to anumo. 11Pijrocavi to vnicgienena juiti sache. 12Vopquechnovi to vtopravono tjicho viti vovechna to natopravono vye'e. 13Vopquisopovi vcuvoyoccore pcotiuchavi te 'to mueperajono. Piti taeyará'ovi tamutu ene pitjiicovgienejicha pcuñuchcore, ene muitravreyre eto. Amén. 14Tjicho te 'to vo'aquechno to matopravo aye'e ma acutgiene 'chane ene ma Viya tcochícha'e te anumo vomuechno'eyore to atopravono maye'e. 15Etotsero te echarichjicha ene ma Viya movine muemtisgiaa'ini to atopravono maye'e —majichvocpo ma Jesús—. 16Eti te ijmúchapo te 'to mamíro'u ma Viya vo'acujpanim'i vo'acucti no apimirono tjicho eno navoo'o taquéchosi to naejmuchravo. Je'chugnejcha ene njich'e eno najacporipo to naecmuna nae 'no 'chañono. 17Ene eti te ijmúchapo te mamíro'u ma Viya actátasi acsipmiro 18puejchu vonaquecho no 'chañono to ijmuchrahuina. Maquejvorichu ma Viya tcochícha'e tim'o'eyore tjicho ema tim'o to tayumrúrevo ene tijroca'epo to icmunayore —majichvocpo—. 19Vo'acucponreeji acumoveraco to tim'ocre tacoy'egne pjoca 'pog'e tjicho eto 'nuuji taeto to tacane tcótsera ene nómecho no tiomera'ono. 20Tiuripono acoomutca te anumo to acoy'egnena ene taye'e votaetohuim'i votactserayore ene najina tamechoyre. 21Te ene tovrigia to acoy'egne te pjoca 'pog'e, eto acopneriijiyre ajañocyore. Ene te ene tovrigia te anumo to acoy'egnena, ene tovricyore tomuire to asamre —majichvocpo ma Jesús—. 22Im'a, to mog'a ma 'chane eto tmicucho to mag'e. Te 'to tiuuna to mog'a, t‑siopo to tjiáracu te 'to mag'e. 23Etotsero te 'to votoona to mog'a, ene to mag'e ene tovrico te tmopcu. Taco'e aponrejgia, te tmopcu to asamre to itorisra ene tovrico te 'to tamopcugne —majichvocpo ma Jesús—. 24Ma étona 'chane vnóraco movine maato'ori'ini macógienu nacvonra no apinano. Tjicho ema macotichapo ma étona ene muemnácapo ma 'pona ene taetura'ipo mue 'ma étona ene macopyégiapo ma 'pona. Ene taco'e tomuire movine aato'ori'ini acponreejii'ini tacticcono to prata tim'ocre te pjoca 'pog'e ene émapo ma Viya —majichvocpo ma Jesús—. 25Nmetoco'eyore, votaquimponreric'e to anicgienena itoris'a ene étopo to amuii'ina. Votáquejvo tacmuncore to tniccore étopo to amuii'o. Etjoo'i to 'pona tcomnucrepno te 'to itorisra —majichvocpo ma Jesús—. 26Aponrejgia te 'to coyriono. Eto votevcano votvio'irigiano ene tajinavore tacoomutcognena, etotsero ma Viya tcochícha'e te anumo muenco tamutu. Ene eti emnaccorepono mue 'ma Viya te 'to coyriono. 27Ene eti movine ayucorochari'ini to iúnavo tayampane to aponrerigiarijcheni. 28Taco'e ¿taja tacoyemo to aponrericvo tajicho to aviya to amuii'ina? Aponrejgia to tajuusira to scurecono. Votáquemtoñono titsmerigiano 29ene te tcoj'upo taetaviicu'o to toonavo to mamuii'ono ma naeyara'ini Salomón te 'to marícovo. 30Ma Viya ene majicho tiuuna to scúreco etotsero 'nuuji títovo ene tanicpo to yucu te 'to joono. Acompujvo eti te 'to muejrosra'ena to amuii'ina, etochujcha eti voyatpina asopa ema Viya. 31Tos'o eti votaquimponreric'e vo'acuc'e: “¿Oypuca yviiyo to vnicyore veroyore?” Ene “¿Oypuca yviiyore to ymuii'ina?” vo'acuc'e. 32Tjicho eto jmani nacopneriiji no namusopgiene ma Viya. Etitsero emjaa'i ma Viya tcochícha'e techpojric'e muecho to acomnugñono. 33Tiuri tohuina acponreeji to maye'ono ema Viya anoca to mavoo'ogne ema ene ajacpoyre tomuire to acomnugne. 34Votaquimponreric'e to ajichvoyre 'ponaena sache tjicho vovecha to vjichvoyre. Tarotorichu to yponrerigia te 'to sache —majichvocpo ma Jesús—.

will be added

X\