San Mateo 3

1Eto to sachono ma Juan ticchosricra'i tyompo te moopa'giene 'pog'e taye'e to Judea. Ema tcometoriru 2maquepri'i: —Acot‑samre tajicha to apecaturano tjicho tiane'ipo to mavonirisrayre ma Viya —maquepo. 3Te 'to majre ma Isaías muechjirini ma Viya, ema muechjis'oo'i ma Juan. Oni taquee'i to majre ema: Emjaa'i ma tpiooco tcometoriipoo'i te moopa'giene 'pog'e, maquepri'i: “Atsegia to asamre. Etpirigia to matesrayre ma Viógienu tacti to 'chene acotpiicha etpirigia”, taquee'i to ajúreco. 4Ema Juan tcomuii'o to tquitsmeji tajíyo'o to sórare tquíjare camello ene tquit'epo to vácapi. Ene to manicsare eto catsa étopo titve mopomo. 5No tcovsano te Jerusalén te'po tamutu to 'pog'e Judea ene énopo no tcovsano te 'to tachocyo to cjocre Jordán tiutecono mue 'ma Juan nasamo. 6Eno tmeturicvompoo'i to napecaturano ene ema Juan muecchoscovcopo te 'to cjocre Jordán. 7Tiutecono nomuire no moverano novcuriompochu fariseono énopo saduceono nomuire navoo'o táquicchosiono maye'e. Te muem'ovcopo, ma Juan majichvocpo: —Eti huinaraj'e acuti to ggiore. ¿Naja tmetoco'eri'i iuchcu'a te 'to emechoro'yore? 8Tatihuina anoca to tiuricocre te 'to itorisra puejchu táquechoroji to acot‑samrevo tajicha to apecaturano. 9Vo'acuc'echjicha: “Viti mamrivo ma Abraham.” Tjicho ma Viya maróto'o muecyecha te jmani mariono no mamrihuina ma Abraham. 10Ma Viya matsecripo te 'to mavioschiravocyore no votnocano to tiuricocre te 'to naetorisra. Macutiyore ma 'chane te matsecpo to mayovo muet‑si'yore to scúreco tajina to'ina puejchu táquijcu. 11Je'chu nuti nicchosco'e te 'to une taemeruch'o to acot‑samrevri'i tajicho to apecaturano. Etotsero tiutecyo ma ticchosco'eyore mue 'ma Espíritu Santo te'po te 'to yucu. Nuti vonijrócapo nve'a to muepcopevo nacti ma vnóraco tjicho ema tpicuchcorepono te nye'e nuti. 12Ema tviosricyore nae 'no 'chañono. Enjo muecñacyore te 'to yucu votaetca tem'a. Macutiyore ma 'chane te mactayajicpo to mavio'iru manacopo eto te 'vi'cu ene to mactayajiiji muejcu'po te 'to yucu —majichvocpo ma Juan. 13Taquepo tiutecpo ma Jesús ene mas'o te 'to 'pog'e Galilea. Titecpopo te cjocre Jordán te 'to mavriicoo'i ma Juan puejchu mamuirena máquicchosi. 14Etotsero ma Juan majichpo: —Vo'i Tata, tiuripono piti picchosgianu. Nárami te 'to jvoo'o nicchosgiapi —majichpo. 15Majicpopo ma Jesús: —Etotsero ene pjichyore tjicho tcomnucre to vitucha tamutu to yvóno'i mue 'ma Viya —majichpo. Ene tisojvopo ma Juan 16muecchoscopo. Te tiucpuicpo te 'to une ma Jesús, tejocpo to anumo muem'opo to tiucpuicri'i ma Espíritu Santo timmoschovo to sivi tichicpo maye'e. 17Ene nasampo te 'to anumo, maquee'i: —Ema nemnaru nchicha jmaca. Nuusamregnejcha majicho —maquee'i.

will be added

X\