San Mateo 28

1Te taegnepo to sache tanarasíravo to rominco tmopcucu'irich'o su María Magdalena ésupo su 'pona María tyonompo naemojno to muécori. 2Ene tyamricpo mraca to 'pog'e. Ma angieri mavoniiri'i ma Viya tios'o te anumo mave'po to 'chopegiene mari tapajra to muécori ene eto muejacpo. 3To mamiro ema tmottsicgienejicha tacuti to temareco, to mamuii'o tiachjopugienejicha. 4Te naem'opo ema no sontarono tyooyoyojicono tajicho to napisra ene tmotnampo nacuti ma muepenogne. 5Ma angieri majichpo no 'senono: —Vo'acuuyoco, necho ma atanco ema Jesús ma naettacgieneri'i te 'to crutsu. 6Majinaripo te pjoca techpucripo tchovo titorico, eto majich'egnee'i. Yare, im'a te pjoca nanosnee'i. 7Ayana 'nuujina amétaca no muemitriono te 'to techpucripo ene tinapucuch'eyre te 'to Galilea ene taye'e im'oyre. Asámanu pjoca nmetoru'eri'i —majichvocpo ma angieri. 8Ene 'nuujipo tyonompo tyoyocono etotsero tiuusamriono tjiunopompoo'i nametoponyore no muemitriono ma Jesús. 9Ene 'nuujipo timericvo naye'e ma Jesús muechjicvocpo. Eno naepyusmiruchpo ene nacootocpo to mueype naetsrareco ema. 10Majichvocpo ema: —Vo'acuuyoco, ayana ametocovca no atnoviono nimitriono puejchu nayana te Galilea ene naemuiinuyre taye'e —majichvocpo. 11Te tyonomporipo no 'senono, enjoo'i no sontarono tjiañocono to muécori eno tyonompo te 'to 'vósare natupiru nae 'no naeyara'ono no sacerdotiono namétoco to najichvognee'i. 12Ene eno nacoomutcovcopo no techono te 'to 'vósare ene techococompo. Enetse eto navañocvocpo no sontarono to 'chopemuri puejchu eno naepya'ra'i. 13Najichvocpo: —Ajichyore te acyosere'i: “To yoti te vimcopo viti tiutecompopca no muemitriono nave'po to mag'eni”, ajichyore. 14Te masamuiigiapo ma viyara'o, viti vechjuch'eyre puejchu tajina macuggio'e —najichvocpo no cparaacono. 15No sontarono najacpopo to prata tyonompo naechjis'o to nametocosi nae 'no cparaacono. Ene juitjiiri'i no jurionono naco'e te 'to tcomechocsii'i to mag'eni ma Jesús, ene naco'e. 16Taco'e no oncegñono muemitriono ma Jesús tyonompo te Galilea te 'to 'nug'e mari tjicho ene majichvocri'i. 17Te naem'opo ema, naepyusmiruchpo etotsero enjoo'i tquicchopuiivono te 'to emapuca. 18Ma Jesús mapuchvocpo majichpo: —Nuti nquijro taeyara'onuyre tamutu te 'to anumo te'po 'pog'e. 19Taco'e ayana te 'muiripa'i 'pog'e acmetoriru nae namutu no 'chañono imitcovca puejchu napuegné'anu ene icchosgia te 'to muéjare ma Viya Iyare te'po níjare nuti maChicha, te'po muéjare ma Espíritu Santo. 20Imitcovca naetucha tamutu to avóno'i nye'e. Ene 'muíriji nutjioyre aye'e ncochane'eyore tiomuincapo te 'pojra'ina, taetrahuina tamutu —majichvocpo ma Jesús. Amén.

will be added

X\