San Mateo 27

1Te tjiara'ipo no naeyara'ono no sacerdotiono énopo no techono te 'to 'vósare techococompo to naemcoparesrayre ma Jesús. 2Ene nompo tquitjiv'upri'i mue 'ma 'chopetupara'o romano tquíjare Poncio Pilato. 3Te muem'opo ma Judas ma tijroricri'i ma Jesús to naponrerisraa'i to nacopasirayore ma Jesús, ema tponrericvopo tyompo muechoppo to treintagne merio nae 'no naeyara'ono no sacerdotiono énopo techono te 'to 'vósare. 4Majichvocpo: —Nuti nejicvo tjicho nijroricri'i nacópaca ma mtopravregne 'chane —maquepo. Najicpopo eno: —Viti vovecha pye'e pim'arine piti —najichpo. 5Ene ema Judas mag'ovcopo te 'to 'vi'cu mapenviya to meriono tiuchcopo tyompo tchumnucvopo tepenopo. 6No naeyara'ono no sacerdotiono nave'po to prata naquepo: —Votori vnoca vimsiigicha te 'to nanoquiivono mue 'ma Viya tjicho eto mavacho ma 'chane maquijroricsigne puejchu muépena —naquepo. 7Naponrericpo eto navachris'a to ompa'i 'pog'e tquíjare Mavsa ma Tiporicra'i. Ene náquecorosiyo taye'e no 'povsajecono. 8Tos'o juitjiiri'i naejarecho eto Itipa'i 'Pog'e. 9To ene taquee'i tituchvopo to 'chosgiene ajúreco majre ma muechjirini ma Viya tquíjare Jeremías. Oni taco'e eto: “Najacpopo to treintagne meriono, eto mavacho nanocgiene no jurionono israelitano 10ene eto navachris'o to 'pog'e mavsa ma tiporicra'i tjicho eto nvóno'i mue 'ma Viya”, taquee'i to ajúreco. 11Ma Jesús tcomsipo te 'to mamíro'u ma Pilato. Ema mayosericpo: —¿Pitipuca naeyara'o no jurionono? —majichpo. Majicpopo ma Jesús: —Je'chu nuti, pitirichu ene pquee'i —majichpo. 12No naeyara'ono no sacerdotiono énopo techono te 'to 'vósare nameturicpo ma Jesús etotsero ema votjicpúchapo. 13Ene ma Pilato mayosericpo: —¿Vopsama to nameturis'ovri'i pnoñono? —majichpo. 14Etotsero ma Jesús manosgiene vomajicpa ene ma Pilato márami majicho. 15Te titecponvepo to piesta, ma cparaaco maquitconve ma étona maqueetagne ma naneriocgienena tjicho nayésare ene najicho. 16Emjaa'i tqueeta ma timotcore 'chane muejiivo tquíjare Barrabás. 17Te tiuumutompo no 'chañono, ma Pilato mayosericvocpo: —¿Najpuca ma avoo'o nquitgia, ma Barrabás vo'i emapuca ma Jesús, ma ijarecho Cristo? —majichvocpo. 18Ma Pilato muéchopo te 'to no cparaacono nacotichoo'i ma Jesús, tjicho no 'chañono naemnacri'i. Tos'o naejrocpo ma Pilato. 19Te tejacpo te 'to maviosrisrare ma Pilato, su mayeno scometoropipo: “Vopquimcosiojvo ñiye'e tjicho eñi mtopravre. 'Chogne yoti nvopucho eñi, timponrericnu mraca”, sjichpo. 20No naeyara'ono no sacerdotiono énopo techono te 'to 'vósare nayuucovcopo no 'chañono puejchu nayosserigia maquitgia ma Barrabás ene macvoniipi muépena ma Jesús. 21Ma Pilato mapechpo mayosericvocpo no 'chañono: —Nae 'no apinano naqueetagñono ¿najpuca ma avoo'o nquitgia? —majichvocpo. Najicpopo no 'chañono: —Ma Barrabás —najichpo. 22Ma Pilato mayosericvore: —Ene ¿oypuca njichyore jmaca Jesús ijarecho Cristo? —majichvocpo. Najicpopo namutu eno: —Pacvoniipi máquetta te crutsu —naquepo. 23Majicpopo ma Pilato: —¿Tajtse to macotopravo? —majichvocpo. Etotsero eno tpiooconvore: —Pacvoniipi máquetta te crutsu —naquepo. 24Ma Pilato te muem'opo to muitjii'i to naeschoprena, navoo'orichjicha tácoriono, ema mayossericpo to une tcosijvo'po te 'to namíro'u. Ene majichvocpo: —Puejchu echa te 'to vonutina nactopravo to muepenírayo jmaca mtopravregne 'chane, im'arine eti —majichvocpo. 25Ene namutu no 'chañono najicpopo: —To muepenirena jmaca Jesús vitinarine vactopravo énopo vchichanoviono —naquepo. 26Taquepo ma Pilato maquitcopo ma Barrabás ene macovniipipo naestaca ma Jesús ene máquetta te 'to crutsu. 27Taquepo no sontarono majane'ono ma Pilato nompo ma Jesús te 'to 'chope peti mapeno ma taeyara'o to 'pog'e. Noomutocpo ema namutu no sontarono tiovricono taye'e. 28Navejamuiriocpo namuiriochpo to 'pona mrárumo. 29Naetsmepcopo to tcóvepi nanocpo macojarapii'i. Naejrocpo to matsucrupari'i macutiripo ma taeyara'o to 'vosariono ene naeprurujicpo ema naepyusmiruchpo to najichvoo'i. —¡Vcuñucha jmaca naeyara'o no jurionono! —naquepo. 30Nattucpo ema ene navirajco to matsucrupa naetasco taye'e. 31Te pochpo to naeprurujisraa'i navejamuiriocvore to namuiriochgieneri'i mrárumo naechoppo to mamuii'orichu. Taquepo nompo te 'to naettas'oyree'i. 32Te tyonomporipo narótopo ma 'chane tquíjare Simón. Ene macovsa te Cirene. Nanocjichpo ema to macuutsura ma Jesús. 33Taquepo titecpompo te 'to tquíjare Gólgota, tovsa to chtire taquee'i eto. 34Naeschopuini to vinu tacosiigi to t‑súcore etotsero to masampo ma Jesús huipo mavro'o muera. 35Taquepo naettacpo te 'to crutsu. No sontarono t‑sorachovompo to mamuii'ono ma Jesús. Nanocpo to timeruchyore najpuca no taetpiocyore. To énepo najichri'i tituchvopo to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: “T‑sorachocconri'i to nmuii'onini nanocpo to timeruchri'i najpuca no taetpiocyore”, taquee'i eto. 36Tejacompo taye'e to najañosraa'i ma Jesús. 37Te 'to machutgie'e nanocpo to ajúreco taechjis'o to nameturis'oo'i. Oni taco'e eto: “Ema jmaca Jesús naeyara'o no jurionono”, taquee'i eto. 38Nomuire tquettano te 'to machocyo no apinano tiomera'ono, ma étona te mavovre, ma 'pona te sopa. 39Enjoo'i naetavico naeprurujico tepchuchusicvono. 40Najichpo: —Piti pquee'i te 'to próto'o jvettaca to mapenviya ene te moponarichu sache pcotpi'egiavore, pquee'i. Juiti pcuchcú'apo piucpuigia te pjoro crutsu te 'to pitina maChicha ma Viya —najichpo. 41Nomuire ene najicho no naeyara'ono no sacerdotiono énopo no timitricra'ono, no fariseono ene énopo no techono to 'vósare naeprurujico nomuire. Najichcocpo: 42—No 'pomriono macuchcu'vocri'i ene ema vomaato'o emajihuina tcuchcú'apo. Te 'to je'china emuena ma taeyara'o pjoca viovsa Israel, macpuigia te pjuena crutsu ene viti vsópapo —naquepo—. 43Maquee'i to macosiña ma Viya ene maChichari'i. Vim'ach'o to macuchcu'apuca ma Viya juiti te 'to muemnacapuca. 44No tiomera'ono tquettanri'i te machocyo nomuire tcotemono maye'e. 45Te tuprigpo sache tmopcupo te 'muiripa'i 'pog'e tiomuincovo te techanacpo to sache las tres. 46Enetse eto ma Jesús tjiáranu techjico te 'to muechjiriivo, maquepo: —Elí, Elí, ¿lama sabactani? —eto maquee'i: Tata Nógienu Tata Nógienu ¿taja tacoyemo to pinajocnuu'i? majichpo ma Mueya. 47No tiovriconri'i te machocyo te nasampo to ene maquee'i najichcocpo: —Jmaca 'chane muech'o ma Elías —naquepo. 48Ma étona 'nuujipo tjiúnopo mavejno to cuti cjore muetamucpo te 'to t‑sucoriomo vinu manocpo te 'to tasumgi to ycugi muemcopayacpo te 'to majaca puejchu machuchca eto. 49No 'pomriono naquepo: —Esamijrigia, vim'ach'o te tiutegiapuca ma Elías te emuenapuca tcuchcu'a —naquepo. 50Tiapechvovre techjico tpiooco ma Jesús ene tepenopo. 51Enetse eto 'nuujipo tetsayuco to attaji tayuchoroj'e te 'to mapenviya tcutmecco, tios'o te 'nug'e. Tyamricpo to 'pog'e, tevaracompo to 'chopiono mari 52ene tejocompo to naécori no naepenogñono ene tomuire techpucompo moverano no naepenogñono tjiacponri'i ma Viya. 53Tiuchcono te 'to naécori te taegnepo to muechepusra ma Viógienu t‑siopompo te 'to munagiene 'vósare Jerusalén. Moverano no tim'ono eno. 54Ma naeyara'o no sontarono énopo no 'pomriono macochanegñono naemooroocoo'i ma Jesús. Te tyamricpo to 'pog'e ene étopo 'pomriono naem'ognee'i tyoyocompo najichcocpo: —Je'churichu to maChicheraa'i ma Viya jmaca 'chane —naquepo. 55Enjoo'i taye'e moverano 'senono naemooroocoo'i te 'to ehuire. Eno tpuegne'onri'i ma Jesús tios'ono te Galilea naechpojricpoo'i ema. 56Esjoo'i naye'e su María Magdalena, ésupo 'pona María naeno ma Jacobo émapo José, ene ésupo su naeno no machichanoviono ma Zebedeo. 57Te yotiyórepo tiutecpo ma 'chane rico tcovsa te Arimatea tquíjare José. Mamuire masopo mapono ma Jesús. 58Ema tyompo mue 'ma Pilato mayosiocpo to mag'eni ma Jesús. Ma Pilato mueschoppo ene macovniipipo naejroca ema. 59Ma José mave'po mampo mayro'ocpo te 'to tiuuna attaji 60manocpo te 'to 'cori muecmunaruvo ma José tacosecquíravo mari, 'rajrurich'o eto. Muechoricpo to 'chope mari majochpo to tapajo ene tyompo. 61Esjoo'i taye'e su María Magdalena ésupo 'pona María tejaraconri'i naepamiro to muécori. 62To 'posachepo tanarasíravo no naeyara'ono sacerdotiono énopo fariseono tyonompo mue 'ma Pilato. 63Najichpo: —Tata, jmangi 'chane tepya'ra'ini te 'chanerich'o: “Te moponagienena sache nchovyore nitoricyorevore”, maquee'i. 64Taco'e tiuri pacvoniipi najañoca to muécori tiomuincapo te taegnénapo to moponagiene sache to muepenira. Tjicho tcuuyacre tyanano to yoti no muemitriono nómecha to mag'eni ene nac'epo nae 'no 'chañono: “Tchoopo titorico ma Jesús”, nac'epo. Ene etovoyejínapo te 'to nasoprena no 'chañono —najichpo eno. 65Ma Pilato majicpopo: —Tiuri, nijroc'eyre no sontarono. Ioma te 'to muécori ene atuparacvoca najañocgienenajicha —majichvocpo. 66Tyonompo naetpiricpo mraca to tapajo ene natuparacpo no sontarono najañoca.

will be added

X\