San Mateo 26

1Te pochpo muechjis'oo'i jmañono majichvocpo no muemitriono: 2—Eti echo 'chochu 'pona sache piesta taechjis'o to nochquira te Egipto no viochconini. Ene nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nquijroricsiyre ene nquettayre te crutsu —majichvocpo. 3Taquepo tiuumutompo no naeyara'ono no sacerdotiono énopo timitricra'ono to voniipi énopo techono nae 'no jurionono. Ene noomutiyo te 'to mapenomíro'u ma Caifás ema naeyara'o no sacerdotiono. 4Techococompo to nacootosrayre ma Jesús ene naemcoparecyo etotsero vonaquecho no 'chañono. 5Najichcocpo: —Vovquetpico to to'mu'i to piesta. Tcuuyacre tácoriono no 'chañono tajicha —naquepo. 6Ma Jesús ene mavriicoo'i te 'vósare Betania te 'to mapeno ma Simón ma tcojma to tquíjare lepra. 7Squepripo su 'seno sompoo'i to tijyomo asaete tasivachogne eto. Te tiovriicoripo te 'to mesa ma Jesús, esu samasichpo ema to asaete. 8No muemitriono vonórigia naquepo: —¿Taja tacoyemo to sempuuricri'i pjoca tijye? 9Eto tasivachognejcha tiuriponri'ini to táquijroricsi ene to prata náquijropuini no tcomnurocvono —naquepo. 10Te masampo ma Jesús eno, majichvocpo: —Esamijrigiachujcha. Esu snoco to súrivo nye'e. 11'Muíriji enjoo'i aye'e no tcomnurocvono etotsero nuti nijinayore aye'e. 12To samasichranri'i psuca 'seno etoripo sicmúnacho to nepenírayo. 13Je'chugnejcha ene njich'e, te oypuca tacmetorirono to tiuuna 'chojriicovo te 'muiripa'i 'pog'e tomuire naechjis'oyre to snocgieneri'i psuca, naechoyore to súrivo —majichvocpo. 14Taquepo ma étona nae 'no ntosegieñono tquíjare Judas Iscariote tyompo muechjico no naeyara'ono no sacerdotiono. 15Majichvocpo: —¿Oyna avañócanu to nijrorigia aye'e ma Jesús? —maquepo. Ene naejrocpo to prata treinta merio mavachoyore. 16Enetse eto ma Judas matancopo to majichyore to muejrosrena eno ma Jesús. 17Te tovgiene sache to piesta nanisra to panu myé'ere levadura no muemitriono tiutecompo mue 'ma Jesús. Najichpo: —¿Oypuca jvoo'o vetpiris'a to vnicris'oyre te 'to piesta? —najichpo. 18Ma Jesús majicpovcopo: —Ayana te 'to 'vósare te mapeno ma 'chane ene ema ajichyore: “Maquee'i ma Viógienu: Tiane'ipo to nictiora. Ene te ppeno nnicris'oyre to piesta taechjis'o to nochquira te Egipto te 'conevoco, eno ncochaneyre no nimitriono”, ene ajichyore —majichvocpo eno ma Jesús. 19Je'chura'ii'i no muemitriono naetuchpo to navóno'i mue 'ma Jesús. Tyonompo naepyacpo to nanicyore te 'to piesta. 20Te yótipo ma Jesús tejacpo te 'to mesa macochanevco no muemitriono. 21Ene te tniconripo, ma Jesús majichvocpo: —Je'chugnejcha ene njich'e, ma étona te amuri tijroricnuyre —majichpo. 22Eno tcojrasamurevompo ene nayosericpo etonapri'i: —Tata ¿nutipuca? —najichporipo. 23Ma Jesús majicpovcopo: —Ma tnico nye'e te pjoca ncuujo ema tijroricnuyre. 24Nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nepenoyre tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco etotsero tquemechoro'yore mraca ma tijroricnuu'i. Tiuriponri'ini vomacuchco se 'su mueno —maquepo ma Jesús. 25Ma Judas tijroricri'i mayosericpo: —Tata ¿nutipúcayo pechjis'onu? —majichpo. Ma Jesús majicpopo: —Je'chu to ene pquee'i —majichpo. 26To tniconrich'o ma Jesús mave'po to panu marusrupayachopo ma Viya mavesacpo ene muejrocvocpo no muemitriono. Majichvocpo: —Anigia pjoca eto taechjis'o to nog'e —maquepo. 27Tomuire mave'po to naeeresi ene marusrupayachovre ma Viya muejrocvocpo no muemitriono majichvocpo: —Era pjoca amutu eti 28tjicho pjoca veroyore tavecti to nitne taechjis'o to 'rajru muechjiriivo ma Viya manocgieneyore aye'e. To nitne taepseevoyre najichyo no moverano puejchu ma Viya macomtigia to napecaturano. 29Nmetoco'e te 'to huipo nápechvoyre naeroyore to to'omo taye'e to uva tiomuincapo te neravore naccháne'e te 'to mavsa mavonirisrayre ma Tata —majichvocpo. 30Te pochpo tjironri'i mue 'ma Viya tyonompo te 'to 'nug'e mari Olivogiji. 31Ma Jesús majichvocpo no muemitriono: —Juiti yoti amutu eti inajricvoyre to apuegnéranu tjicho tituchvoyre to 'chosgiene ajúreco. Oni taco'e: “Ma Viya macopacoyre ma tjiañopuericra'i to 'vesa ene etono taquitojivcoyre”, taquee'i to ajúreco. 32Etotsero te nchappo nitorigia ninapucyore aye'e te 'to Galilea —majichvocpo. 33Ma Pedro majicpopo: —Tayampane namtu najunjígiapi etotsero nuti movine njunjigiapii'ini —majichpo. 34Ma Jesús majicpopo: —Je'chugnejcha ene njichvi, juiti pjuena yoti te huich'o tquechjico to vrayu, piti mopo'enaripo pioñúchanu te 'to vopuemotnuu'i —majichpo. 35Majicpopo ma Pedro: —Tayampane nepenarine nacchánevi movine noñuchapii'ini —majichpo. Ene namutu ene naco'e no muemitriono. 36Taquepo ma Jesús tyompo te 'to ycuggiji tquíjare Getsemaní macochanevco no muemitriono. Majichvocpo: —Ejaca te pjoca. Nuti nyonyore te pjuena ene nyujros'oyre —majichvocpo. 37Mampo ma Pedro énopo machichanoviono ma Zebedeo ma Jacobo émapo Juan, ene taye'e tnaecchoopo tcojrasamurevopo tponrericvo. 38Majichvocpo: —Niyo'osamurejicha cutim'i nepenoyre tajicho. Ansi te pjoca ejamiigiaa'i acchánenu —majichvocpo. 39Ene ma Jesús tiptsicvopo onogiy'e. Tepyusicpo, eto mamiro titecpopueco tyosiuchvopo mue 'ma Viya. Maquepo: —Tata, piti pcochíchanu, te 'to etina to pponreru piti te huipca tcucmuncore, pcuchcú'anu te 'to natajivyore etotsero piti pnoca to jvoo'ogne. Votacucti to nvoo'ogne nuti —maquepo mue 'ma Viya. 40Taquepo tchoopo te 'to novriico no muemitriono machimpovcopo eno timoconripo. Majichpo ma Jesús ma Pedro: —¿Taja tacoyemo vo'aato'o to ejamiigiaa'i acchánenu tayampane to etonaenarichu hora? 41Ejamiigia ayosiúchapo mue 'ma Viya puejchu vo'acuvoyoccore. Je'chu te 'to iachanevo avoo'o aetúra'i etotsero to iog'e vo'tumena —majichvocpo. 42Ma Jesús tchoovórepo te 'to mayujros'oo'i, maquepo: —Tata, piti pcochíchanu te 'to etina to pponreru tcomnucre voncuchcu'o te 'to natajivo taetuchaporine to jvoo'ogne piti —majichpo ma Jesús. 43Te tchoovore nae 'no muemitriono machimpovre timocono tjicho huipo najicpuigia to 'chopu. 44Majunjicvore mopo'egiénepo tchovo te 'to mayujros'o tyujrocojno enerichu majicho ma Viya. 45Ene tchoopo nae 'no muemitriono majichvocpo: —Anáraca imca. Titecpopo to nictiora nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nquijroricsiyre nae 'no pecatumoriono. 46Echpuca vyana macapo ma tijroricnuu'i —majichvocpo. 47Ma Jesús techjiicorich'o te titecpopo ma Judas ema najanemuri no ntosegieñono muemitriono. Macochanepripo no 'chopemuriono 'chañono nompoo'i to natumrano étopo naepchiigiono. Eno tvonicono no naeyara'ono no sacerdotiono énopo techono nae 'no jurionono. 48Ma Judas tijroricri'i mamétoco to naemotiorayore majichvocri'i: —Ma ntsucgieneyore ema acootocyo —majichvocpo. 49Je'chura'ii'i ma Judas matuppiruchpo ma Jesús: —Yotioopo Tata —majichpo. Ene matsucpo. 50Ma Jesús mayosericpo: —Nemnacsare ¿taja timiutecvi? —majichpo. Ene napuchpo ma Jesús nacootocpo. 51Ma étona nae 'no macochanegñono ma Jesús mave'po to matumra mayuchtichcachpo ma mavonra ma naeyara'o no sacerdotiono. 52Ma Jesús majichpo: —Pnoca te 'to tamuipe pjoro ptumra tjicho no tjioraregiano te 'to natumra nomuire etorichu tcopacoyre. 53Vopechemcha piti nuti nroto'oo'ini nyosioca ma Tata te anumo, ema 'nuujina mavonúchanu no 'chopemuugieñono angieriono nacotiuchanuu'ini. 54Te ene tac'ee'ini huipo tquituchvo to 'chosgiene ajúreco taechjis'o to nepenirayore —majichpo ma Jesús. 55Ene majichvocpo no 'chopemuriono 'chañono: —Cutpo te acootoco ma tiomera'i iompoo'i to atumrano étopo epchiigiono. Ene tamutu sachono nimitricnove aye'e te 'to mapenviya vo'acootocanuu'i. 56Etotsero tituchvoyre to 'chosgiene ajúreco najre no muechjironini Viya taechjis'o to ene ajichnuyre —maquepo ma Jesús. Enetse eto no muemitriono najunjicpo tyutajcono. 57No tcootoconri'i ma Jesús nompo te 'to mapeno ma Caifás naeyara'o no sacerdotiono ene noomutiyri'i no timitricra'ono to voniipi énopo techono te 'to 'vósare. 58Ma Pedro mapuegne'porich'ini etotsero ma'ehuirechopri'i titecpopo te 'to tamíro'u to mapeno ma naeyara'o no sacerdotiono. Ema t‑sioppo taye'e tejacpo te 'to novriicoo'i no majane'ono tjicho ma Pedro mavoo'o muem'oyre to najichyo ma Jesús. 59No naeyara'ono no sacerdotiono, no techono te 'to 'vósare ene énopo 'pomriono cparaacono te 'to navorira naemcoparegia ma Jesús natancopo no tmeturigiano ema tayampane taepya'ra'ono. 60Moverano no tmeturicono etotsero tajina naechmapo to timcoviicha. Ene naemiutecvore no apinano 61naquepo: —Maquee'i jmaca Jesús: “Nuti nróto'o ncovenopa to mapenviya ene moponarichu sache njichyore to ncotpi'esrena”, maquee'i —naquepo no apinano. 62Ene ttup'ecpo ma naeyara'o no sacerdotiono mayosericpo ma Jesús: —¿Tajtse tacoyemo vopjicpúchapo? ¿Tajtsero to nameturis'ovri'i pnoñono? —majichpo. 63Ma Jesús votjicpúchapo. Ene ma cparaaco mayosericvore: —Pácomuemru ma Viya te anumo vopquepya'ra'i. ¿Pitipuca ma vcuchoori'i Cristo maChicha ma Viya? —majichpo. 64Ma Jesús majicpopo: —Je'chu nuti, pitirichu ene pquee'i. Nmetocó'eyo te 'to im'onyore nuti nuchcogne nae 'no 'chañono te nejácapo te 'to mavovre ma Viya titjiicovgienejicha ene im'ampo tomuire te 'to nutesrénapo te 'to ucojiono —majichvocpo. 65Ene ema naeyara'o no sacerdotiono to naye'erepi eno mavetsayucpo to mamuii'o tajicho to ene maquee'i ma Jesús. Maquepo: —Tcotemo mue 'ma Viya jmaca. Huipo vacmunu no tmeturigia ema. Asamripo iomuire to ene maquee'i eto matopravo. 66¿Ooyo acoyemo eti? —majichvocpo. Eno najicpopo: —To matopravo eto timcoparecyore —naquepo no cparaacono. 67Nattucpo to mamiro ene naé'opo. No 'pomriono naeroposcopo 68najichpo: —Piti pimijachvoo'i ma Cristo, pájarugi, ¿naja té'ovi? jmetacavi —najichpo. 69Tejaracoripo ma Pedro te 'neco petimíro'u ene su vnóraco spuchpo sjichpo ema: —Piti piomuire ñijanemuri ñi Jesús tcovsa te Galilea —squepo. 70Ene ma Pedro te 'to namíro'u namutu mañuchpo: —Vonechemcha tajpuca to pechjis'oo'i —maquepo. 71Ema tyompo te 'to tapajra to petimíro'u ene sim'ovrepo su 'pona vnóraco. Sjichvocpo somuire no tiovriconri'i taye'e: —Pñigia 'chane eñirichu ñijanemuri ñi Jesús tcovsa te Nazaret —squepo. 72Ene ma Pedro mañuchvórepo: —Vonaemoti ema —maquepo. Macomuemrupo ma Viya mayúnoco te 'to je'chu vomuemotri'i. 73Te tyerepigrapo no tiovricono taye'e napuchpo ma Pedro najichojnopo nomuire: —Je'chugnejcha piti najanemuri. Pi'a to pechjisra eto temquechorojcovi —najichpo. 74Ene ma Pedro tyosiuchvopo mue 'ma Viya máquemechoro'i maye'e te 'to taepya'ra'puca: —Vonaemoti jmuena Jesús —maquepo. Enetse eto techjicpo to vrayu. 75Ma Pedro muéchopo to majichgieneri'i ma Jesús maye'e: “Te huich'o tquechjico to vrayu, piti mopo'enaripo pioñúchanu te 'to vopuemotnuu'i”, majichri'i. Taquepo tiuchcopo ma Pedro te 'neco tiyo'opo mraca.

will be added

X\