San Mateo 25

1To mavonirisra ma Viya nimicticho no ndiesnano 'retonano 'senono. Eno tyonompo nacochaneyre ma 'ráyeno te 'to nanicrisrayre nompo to namechayore. 2No cinconano tcoponrerono ene no 'pomriono cinconano votacponrerono, 3tjicho votiomuchapono to asaete taye'ena to namecha. 4Enotsero no tcoponrerono naencochpo 'nuuji to namechano nommore to 'pona asaete. 5Ene votiutegiavne ma 'ráyeno. Eno tave'vocpo to chopu timocompo. 6Te ttupric'opo yoti nasampo ma tpiooco: “¡Macapo ma 'ráyeno, ayana iocpa!” maquepo. 7Ene 'nuujipo techpucono no 'retonano 'senono naetpiricpo to namechano. 8No votacponrerono techri'ompo to naye'e asaete nayosiocpo no 'pomriono: “Vcopca'e to aye'e asaete tjicho tem'oyrepo jmani ymechano”, najichvocpo. 9Ene eno najicpovcopo: “Vo'i, tjicho vcuuya viomuirena vechri'a. Tiuri ayana nae 'no tijroricono avachrigia naye'e”, najichvocpo. 10Tos'o tyonompo tvachricono to asaete ene te huich'o tchaponri'i eno, tiutecpo ma 'ráyeno. No 'pomriono ttsecvonri'i t‑siopompo maye'e ene tjiochvopo to tapajo. 11Ene naquepripo no 'pomriono techjicompo te 'to tapajo: “Tata, jvej'uchavi”, naquepo. 12Ene ema majicpovcopo: “Vo'i, tjicho je'chugnejcha vonaemot'e eti”, majichvocpo ma 'ráyeno —maquepo ma Jesús. 13Ene ma Jesús muemechemchovcopo: —Eti iomuire echpapo te 'to itorisra tjicho vo'echa tajmu'puca to nutecyore nuti nuchcogne nae 'no 'chañono —majichvocpo ma Jesús—. 14To mavonirisra ma Viya nimicticho ma 'chane maponrerico tyonyore te 'pona 'vósare ehuire. Muech'ovcopo no mavonrano matuparacvocpo etonapri'i to maye'e prata 15te 'to naroto'ognepri'i. Muejrocpo ma étona to t‑simtu cinco millones ene muejrocpo ma 'pona to apiña millones ene ma 'pona to étona millón. Ene taquepo ema 'chane tyompo te 'pona 'vósare. 16Ma vnóraco tjiacpoo'i to cinco millones tquemtónepo taye'e puejchu taejpaca ene mave'po to 'pona cinco millones. 17Ma 'pona tjiacpoo'i to apina millones enerichu majicho mamuire macojpaco ene mave'po to 'pona apina millones. 18Ematsero ma tjiacpoo'i to étona millón tyompo mayumruco muécoro te 'to 'pog'e. Huipo macojpaca ema. 19Mamuijaavopo tchoopo ma 'chane ene maponrericpo to muetpirisrayre to nave'vogne no mavonrano. 20Tiutecpo ma tquijroo'i to cinco millones mampoo'i tomuire to 'pona cinco millones macojpacgieneri'i. Majichpo: “Tata, to pijroonuu'i cinco millones, ncojpacripo 'pomri cinco millones”, majichpo ma mavonra. 21Ma 'chane majicpopo: “Tiuri pjicho, pitúra'i te 'to jvóno'i. To pitura'ivo te 'to 'puesagiene nnocviyre pcotpara'oyre te 'to 'chopepono. Psiopa poosamre nye'e”, majichpo. 22Taquepo tiutecpo ma tjiacpoo'i to apina millones. Majichpo: “Tata, to pijroonuu'i apina millones ncojpacripo apinavore millones”, majichpo ma vnóraco. 23Ma 'chane majicpopo: “Tiuri pjicho, pitúra'i te 'to jvóno'i. To pitura'ivo te 'to 'puesagiene nnocviyre pcotpara'oyre te 'to 'chopepono. Psiopa poosamre nye'e”, majichpo. 24Ene maquepripo ma tjiacpoo'i to étona millón. Majichpo: “Tata, nimotvi piti vopajpanra'i pimye'echovo to 'poy'egne ene jvio'irico te 'to jmuevcogne. 25Nuti mpícovi ene nyompo nyumruco nécoro to prata. Jmani nichopyore pye'e”, majichpo. 26Ma 'chane majicpopo: “Piti huinaraji ene pyacjisi, pjichnuu'i te 'to nimye'echovo to 'poy'egne ene nvio'ico to nmuevcogne”, pquee'i. 27“Tiuuri'ini to pijroca no tvoo'ono tcoprigiano to nye'e prata puejchu eno nacojpacari'ini. Ene nuti te nchoopo njacpapuini to nye'e prata ene étopo to tacojparono”, majichpo ma 'chane. 28Ema 'chane majichpo no tiovriconri'i te 'to machocyo: “Avirajgia jmaca to etonagne millón ene ijroca ma tcoy'e to ndiesi millones. 29Tjicho ma titúra'i majacpoyre to 'pona puejchu macye'e to t‑simtu ene ma votaetúra'i tcovirajyore to 'puesagiene macoy'egnee'ini. 30Ene acootoca jmaca nvonra tajina majichgienena. Evtsuca te 'neco te tamopcugne ene tiya'apo taye'e tnicharugio'echappo”, majichvocpo ma 'chane —maquepo ma Jesús—. 31Te nchappo nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nacchane no nye'ono angieriono ene tnaecchappo to nquiyara'ocorevoyre nejácapo to ncuñuchcorevoyre nviosrisrayre no 'chañono. 32Ene tcocuumutcosionyore namutu no 'chañono te 'to nmíro'u ene niptsicvocparipo ncutiyore ma tjiañoco to peroco te mueptsico to 'vesa te 'to chivono. 33No t‑sopnonri'i nacuti to 'vesa eno nnocyore te nvovre ene no 'pomriono nacuti to chivo nnocyore te sopa. 34Ene nuti naeyará'onu njíchapo no tiovrigiano te 'to nvovre: “Yare eti majapanugne ma Tata ajacpa to mavsa mavonirisra ema, eti aquicmuna te'rich'o tanaecu pjoca 'pog'e. 35Tjicho enconu te nec'oo'i, eschonu te netaracri'i, nuti 'povsajecnu ene vonaemotcore ene ajacponri'i. 36Te ncomnurocvoo'i to nmuii'ina, eti ijrocnu ncomuii'o. Te ncojmaa'i, eti echpojricnu ene te nqueetaa'i, eti imojnonri'i”, ene njichvocyore to sache to nviosrisrayre —majichvocpo ma Jesús—. 37No majacpognena ma Viya tjicpanompo: “Tata ¿caeera vim'ovri'i to pec'oo'i ene vencovri'i? ¿Caeera vim'ovri'i petaracpoo'i ene veschovri'i? 38Ene ¿caeera vim'ovri'i pcuti ma 'povsajecu ene vjiacpovri'i? ¿Caeera vim'ovri'i pcomnu to jmuii'ina ene ymuiriochvii'i? 39Ene ¿caeera vim'ovi pcojma ene pqueetaa'i ene vchimrachvii'i?” najichnuyre. 40Ene nuti naeyará'onu njicpovcoyre: “Je'chugnejcha ene njich'e, ene ajichri'i acatajico no nye'ono atnoviono tpuegne'nonri'i tayampane emuena ma tjiapanim'ipno ene nuti acatajicnuu'i”, njichvocyore. 41Ene njíchapo no tiov'onyore te 'to sopa: “Acoscu'a nye'e eti ticñac'eyre ma Viya te 'to yucu votaetca tem'a eto muecmuna ma huinarajgiene énopo no mavonrano. 42Tjicho te nec'oo'i ene vo'engianri'i netaracri'i vo'eschanri'i, 43ncutiri'i ma 'povsajecu vo'ajacpanri'i, ncomnurocvoo'i to nmuii'ina ene eti vo'ijrocanuu'i. Ncojmaa'i nqueeta ene eti vo'achimrachanuu'i”, ene njichvocyore. 44Ene eno tjicpanompo nac'epo: “Tata ¿caeera vim'ovri'i pec'oo'i, petaracri'i, pcutri'i ma 'povsajecu, pcomnuu'i to jmuii'ina, pcojmaa'i, pqueetaa'i vovimcatacapri'i?” ene najichnuyre. 45Ene nuti naeyará'onu njicpovcapo: “Je'chugnejcha ene njich'e, vo'ene ajichari'i no nneriocgieñono tayampane emuena ma tjiapanim'ipno ene nutiripo vo'acatajigianuu'i”, ene njichvocyore. 46Ene eno muecñacvócapo ma Viya muitravreyre eto. No tjiacpocrionri'i mue 'ma Viya tyanampo te 'to nov'oyre titorisiocre muitravrénapo taye'e —maquepo ma Jesús.

will be added

X\