San Mateo 23

1Taquepo ma Jesús majichvocpo no 'chañono énopo muemitriono: 2—No fariseono énopo timitricra'ono to voniipi tijrocvonri'ini enina timitrigiano to taechjis'ogne to voniipi majre ma Moisés. 3Tiuri to ásopjuíra'i anoca to imitcosi naye'e etotsero vo'acuponoco eno to naetorisra tjicho enoripuini vonaetucha to naemitropi. 4Eno te 'to naemitrisra enochujcha no 'chañono naemiomgiénecho puejchu naetuchaa'ini to taquejragne. Enoripuini votijrocapono nanoca naetucha. 5Etochujcha nanoco to nórivo naemocrevo nae 'no 'chañono. Tcaju to ajúreco nompooco te 'to nano'u te'po napovgi ene tiumomuii'ono puejchu naem'a no 'chañono. 6Tyoyuchvono tejacono te 'to tiuunapno naejasrare te 'to nanicris'o te'po noomutirariono. 7Navoo'o tápicuchcoriono to naechjisra no 'chañono te 'to cayano ene nórico nácoggiosi: “Piti viya timitricra'i”, najicha —majichvocpo ma Jesús—. 8Etitsero te 'to asopranu vo'aquisojvo nacuggio'e: “Tata timitricra'i” tjicho amutu eti iaticoco ene etonarichu ma Iógienu timitco'e, nuti Cristo. 9Ene najina ággioyre te 'to amuri: “Ema viya” tjicho etonarichu ma Viya tiovrico te anumo. 10Vo'vore aquisojvo nacuggio'e: “Piti viyará'ovi” tjicho nquejvorichu nuti Cristo iyará'onu nechpojric'e. 11Tos'o ma 'chopetupara'opono ema macutiyore ma vnóraco aye'e. 12Tjicho ma tpicuchcore to majichvo tyutsriocvoyre ene ma tquinajiirujcovo ema tpicuchcoreponyore. 13Acatajivyorejicha eti fariseono étipo imitricra'i to voniipi apimiro'e, iuri to ajichvo, tjicho ajocho to tapajra to mavsa ma Viya mavonirisra. Vo'asiopa eti ene vo'vore isojvoca nasiopa taye'e no tvoo'ono t‑siopano. 14Acatajivyore eti fariseono étipo imitricra'i to voniipi apimiro'e, tjicho etirichu aquitemra'i aquichojco no naemuimarajono to napenono. Emetsraavocho tiupcu ajicho to ayujrosra puejchu vonacuquictiora no 'chañono. Eto tjichyore 'chopeponyo to emechoro'yore. 15Napecho njich'e eti apimiro'e acatajivyore. Te 'to avorira áponcore te 'to imitropi, eti ayono te 'muiripa'i 'pog'e tayampane avoyoca ma etonarichu 'chane. Te pochpo imitco ema, acompoojiripo ttsecvo to muecñayre te 'to muecñáragi ma Viya, tavoyuchpono te aye'e eti. 16Taco'e eti acatajivyore tjicho acuti ma jma'u ijrocvo imitco ma 'chane. Aco'e te 'to mácomuemru ma 'chane to mapenviya ene votacmuncore to muetucha to muechjiriivo ma 'chane. Etotsero te 'to mácomuemru to taye'e oro to mapenviya je'vo eto tcomnucre to muetucha to muechjiriivo. Ene aco'e eti. 17Eti muechemrecco acuti ma jma'u. Vo'echemcha te 'to tpicuchcorepono to mapenviya tjicho eto tijroco to tapicuchcórevo to oro. 18Ene tomuire aco'e: “Ma 'chane te mácomuemru to naejquírare tovrare to nanoquiivo mue 'ma Viya, votacmuncore to muetucha to muechjiriivo ma 'chane. Ene te mácomuemru to nanoquiivósare je'vo eto muetuchyore to muechjiriivo.” Ene aco'e eti. 19Eti muechemrecco acuti ma jma'u. Vo'echemcha te 'to tpicuchcorepono to tovrare to nanoquiivo tjicho eto tijroco to tapicuchcórevo to nanoquiivo. 20Tjicho ma tcomuemru to tovrare to nanoquiivo votáquejvo mácomuemru to tovrare tomuire to nanoquiivo sórare etjognee'i taye'e. 21Ene ma tcomuemru to mapenviya votáquejvo mácomuemru eto, mamuire ma Viya tiovricri'i taye'e. 22Ma tácomuemru to anumo tomuire macomuemru to muejasrare ma Viya ene mamuírepo ma Viya tejaco taye'e. 23Acatajivyore eti fariseono étipo imitricra'i to voniipi, apimiro'e itúra'i to ajichvo. Tjicho anoquicvonve mue 'ma Viya te 'to tamutu to acoy'egne ene étopo to tiuunisi tapocojiono te 'to asucriono. Tayampane ene ajicha ene vo'itucha to tcomnucrepno taemitropiono to mavoniipi ma Viya. Vo'anoca to je'chugne tiuricocre, vo'ajpanra'i tjicho voje'china asopa ma Viya. Eto jmani tcomnucrepno mue 'ma Viya, etotsero tomuire te 'to anoquígiapo —majichvocpo ma Jesús—. 24Eti acuti ma jma'u ijrocvo imitco ma 'chane. Eti anoco to ongiragieñono taemitropi to voniipi ene acagiejpo to 'chopegieñono tvoo'ocrepno. Ema acuti ma 'chane macogjico to 'chi'chupno 'ñi'u ene tasope'ipo majiico to 'chopegiene sórare camello. 25Napecho ene njich'e acatajivyore eti fariseono étipo imitricra'i to voniipi, apimiro'e iuri to ajichvo ene votori to asamre. Acuti to crujo tiuuna te 'neco etotsero te 'vi'cu etjoo'i to atagiene. 26Eti fariseono acuti ma jma'u. Vo'echemcha te tcosipu to masamre ma 'chane ene tamutpo tiuuna. 27Aquemechoro'yore eti fariseono étipo imitricra'i to voniipi apimiro'e, iuri to ajichvo. Acuti to muécori ma 'chane tiuuna tjiopu ene te 'vi'cu etjoo'i to atagiene. 28Eto acuti tjicho te 'to namíro'u no 'chañono cutri'i te 'to iuri etotsero to asamre mueperaji ene epya'ra'i. 29Napecho ene njich'e te 'to acatajivyore eti fariseono étipo imitricra'i to voniipi tjicho eti apimiro'e. Eti epyaco to nov'o no naepenogñono muechjironini ma Viya ene anoco to toopovo to naécori no mtopravriono 'chañono. 30Ene aquepo: “Te vitiopuinaripuini te 'conevoco, vovquimcatacoo'ini no viochconvionini te nacopacovcopo no muechjironini Viya”, aco'e —majichvocpo ma Jesús—. 31Ene eto temquechorojco te 'to etirichu nomrivo no tcopaconri'i no muechjironini ma Viya. 32Eti huich'o ictíchapo to anosra to tamurigiene. Eno iochconvionini aponocri'i to nahuinarajvo. 33Eti huinaraj'e acutí to ggiore. Movine tquitgia'eri'ini to icñayre te 'to muecñáragi ma Viya. 34Tjicho nuti nvonicyo aye'e no muechjironyore ma Viya techemra'ono ene énopo no timitco'eyoriono. Etotsero eti enjoo'i acopacovcoyre ettacyore te 'to crutsu, no 'pomriono estacvocyore te 'to iuumutirariono, imponnojcoyre emuchvocyore acoytajcovcoyre te 'to 'vosariono. 35Eto tjichyo ema Viya temechoric'eyre tajichyore to naepenira namutu no mtopravriono nacopacogñonri'i te 'conevoco. Ma mativgiene nacóparu ema tquíjare Abel émapo ma muegnejriru tquíjare Zacarías machicha ma Berequías, ema ene nacopasi'o no iochconvionini te 'to tamíro'u to mapenviya. 36Napecho ene njich'e, eno 'chañono juiti muemechoricyore ma Viya najichyore namutu no nacoparono te 'conevoco —majichvocpo ma Jesús—. 37Njapanu'ejicha eti acovsa te Jerusalén tjicho eti acopaconve te 'to marija'i no muechjironini ema Viya te tvonuch'e. 'Muíriji nvoo'o ncoomutca'e nacti to vrayu te tacoomutco tacotiucho to tachichanoviono te tamópecu to tapovo ene eti vo'eschópanu. 38Juiti ema Viya ticñacvoyrepo huipo muechoyore to iovsa. 39Nmetoco'e te 'to huipo aem'onyore tiomuincapo te avopnampo ajichnuyre: “Titotijvognejcha ma tiuteco te 'to muéjare ema Viya”, aqueyre —majichvocpo ma Jesús.

will be added

X\