San Mateo 22

1Ma Jesús mapecho manoco to muemictichgiene. 2Majichvocpo: —To mavonirisra ma Viya nimicticho ma taeyara'o to 'pog'e manoco to nanicrisra no 'chañono tajicho to muetuchravo ma machicha. 3Ema mavonicvocpo no mavonrano naech'a no nacometocsignee'i ene eno vonavro'o tiutegiano. 4Taquepo mavonicvore no 'pomriono mavonrano, majichvocpo: “Ayana ametocovca no nacometocsignee'i te 'to pochripo to nanicyore. Vcoparecripo to t‑sina vacano. Pochpo tamutu ene tiúripo notegia, ajichyore”, majichvocpo ma naeyara'o. 5Etotsero no nacometocsignee'i vo'giene naeschopa. Ma étona tyonchujcha te 'to muésane, ma 'pona tyompo te 'to mavachririsrare. 6No 'pomriono teyjuchvonchujcha nacootocpo no vnoracono naemponnojcovco nacopacopo. 7Te muéchopo ma naeyara'o masemogienejicha mraca, mavonicpo no maye'ono sontarono nacopacovca no tcopaconri'i no mavonrano nayustaca to novsa eno. 8Taquepo majichvórepo no mavonrano: “Ttsecvoripo to tniccore etotsero no ncometoropignee'i notegia votimiuupochapono tiutegiano vonasoppojgia to nichoropi. 9Taco'e ayana te 'to cayano ich'ovca no arotogienena taye'e”. 10Ene je'chura'ii'i tyonompo no mavonrano te 'to cayano. Naemiutecpo no narotogieñompoo'i, no tiuriono énopo huinarajono ene tincopo to mapeno ma cparaaco. 11Taquepo ma cparaaco t‑sioppo naye'e ene muem'opo ma étona 'chane votacmuii'o to namuii'ósare te tnicricono nae 'no tituchvono. 12Ma cparaaco mayosericpo: “Nemnacsare ¿taja tacoyemo to psiopri'i te pjoca ene vopacmuii'o to namuii'ósare te tnicricono?” majichpo. Ene ema 'chane votjicpúchapo. 13Ma cparaaco mavonicpo no mavonrano: “Acootoca jmaca, itpuijgia ene iag'a te 'neco te 'to tamopcugne ene tiyo'oyre taye'e tnicharugio'echappo”, majichvocpo ma cparaaco. 14Moverano no tquichosiono ene vomoverena no naconere'ogiene mue 'ma Viya —majichvocpo ma Jesús. 15Taquepo no fariseono techococompo naemtannicpo to nayoserigia ma Jesús navoo'opo naemejcojvochyoori'ini te 'to muechjiriivo. 16Ene navonicpo enorichu no 'pomriono najanemuriono ene énopo majanemuriono ma Herodes puejchu nayoserigia ma Jesús. Najichpo: —Tata, vecho te 'to vo'giene puepya'ra'i. Tiuri pjicho to pimitrisra to mapuegnéravo ma Viya vopponrejgia to naponreru no 'chañono tjicho vopacnerioru naye'e. 17Taco'e jmetacavi ¿tisopcorepuca, vo'ipuca to yva'cha to impuesto mue 'ma taeyara'o pjoca 'pog'e? ¿Ooyo pcoyemo piti? —najichpo. 18Etotsero ma Jesús muechemchoo'i to tamuunagne naponreru. Majichvocpo: —Eti apimiro iuri to ajichvo, ¿taja tacoyemo to aquitsmoorajnuu'i, atanco to temejcojvóchanu? 19Nii'a imégianu to merio tavachosare to impuesto —majichvocpo. Ene naejrocpo. 20Mayosericvocpo: —¿Naja tcoviajcuna pjoca tacoy'e? ¿Naja tquíjare? —majichvocpo. 21Eno najicpopo: —Ema César taeyara'o pjoca 'pog'e —naquepo. Ene majichvocpo: —Tiuri ava'cha ma taeyara'o pjoca 'pog'e to maye'erichu ema ene ijrócapo ema Viya to maye'e ema —majichvocpo ma Jesús. 22Te nasampo to ene maquee'i nárami tajicho ene najunjicpo. 23Etorichu to sache tiutecompo mue 'ma Jesús no saduceono eto naéjare te 'to novcure. Eno vonasopa to naechepusrena no naepenogñono. Te 'to namusopra najichpo ma Jesús: 24—Tata, to voniipi majre ma Moisés, te 'to tépena ma 'chane naquijarich'o macucchicha ene ma mati muetuchavore su mayenori'ini ene macchicha sye'e puejchu emjaa'ina ma muepuegnena ma maporapeni. Ene taco'e to majre ma Moisés —najichpo no saduceono ma Jesús—. 25Ene enjoo'ini vye'e no sietenano naticocono. Ma 'chospono muetuchpo su 'seno ene taquepo tepenopo majunjicpo su mayeno najina nachichena. Ma manoporu muetuchpo esu 26ene mamuire tépeno najinavore machichena. Ene enerichu maco'e ma 'pona. Muetuchvore tepenovre mamuire. Ene namutu no sietegieñono naetuchri'i esu ene namutu tepenono. 27Te taegnepo somuírepo su 'seno tépeno. 28Ene te techpucampo no naepenogñono ¿najpuca ma simari'i nae 'no sietegieñono tjicho namutu naetuchri'i esu? —najichpo ma Jesús no saduceono. 29Ma Jesús majicpovcopo: —Eti ejcojvo tjicho vo'echemcha to ajúreco mue 'ma Viya ene étopo to muetjiicoovo. 30Tjicho te 'pojra'ínapo te techpucampo no naepenogñono najínapo taetuchvonyore tjicho nacutivocyórepo no maye'ono angieriono ma Viya tcovsano te anumo. 31Huipca ajira to ajúreco muechjiriivo ma Viya aye'e. Eto temechemchovocovi to naechpusra no naepenogñono. Oni taco'e eto: 32“Nuti Mágienu ma Abraham, Mágienu ma Isaac émapo Jacob”, maquee'i ma Viya ene eno tepenonripo. Eto temquechorojco te 'to titoriconrichjicha eno mue 'ma Viya tjicho ema Viya vonacógienu no naepenogñono —majichvocpo ma Jesús. 33Te nasampo to ene maquee'i namutu nárami tajicho to muemitropi. 34Te naéchopo no fariseono to macochriosraa'i ma Jesús no saduceono te 'to muechjiriivo tiuumutompo. 35Ma étona naye'e timitricra'i to voniipi tijrocvopo maquitsmoorajyore tos'o mayosericpo: 36—Tata ¿tajpuca to tcomnucrepno te 'to mavoniipiono ma Viya? —majichpo. 37Ma Jesús majicpopo: —To tcomnucrepno eto: “Te 'to pemnaca ma Viya Piógienu tos'a te 'to psamre piachanevo te'po pponrerisrano”, taquee'i. 38Eto pjoca tinapuco tcomnucrepno te 'to 'pomriono. 39To 'pona tanoporu mavoniipi ma Viya tacutirichu. Oni taco'e eto: “Pemnaca ma pcutgiene 'chane tacti to pemnasravo piti”, taquee'i. 40Eto jmani apina tanaecu te 'to 'pomriono mavoniipi ene te'po naemitropi no muechjironini ma Viya —majichpo ma Jesús. 41Te tiuumutonrich'o maye'e no fariseono, 42ma Jesús mayosericvocpo: —¿Ooyo acoyemo eti? ¿Majpuca ema Cristo? —majichvocpo. Ene eno najicpopo: —Ema mamrihuini ma David —najichpo. 43Ma Jesús majicpovcopo: —Te 'to macutiri'i ma David ene mamrivo ema, ¿tajpuca tacoyemo te 'to ma David maquee'i majicho ma Espíritu Santo: “Piti Nógienu”? Tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: 44Ma Viya majichpo ma Nógienu: “Pejaca te 'to nvovre tiomuincapo te nito'aca no tiocpuemchoviono”, taquee'i to ajúreco. 45Ene eto temquechorojco te 'to ma Cristo vo'chanegienenachujcha macti ma David tjicho emajivri'i maquee'i, “Piti Nógienu” —majichvocpo ma Jesús. 46Ene najina naato'o najicpa. Huipo tijrocapono napecha nayoserigia.

will be added

X\