San Mateo 21

1To tiane'ompo te Jerusalén nacochcoypo to 'pona 'vósare Betfagé tachocyo to 'nug'e mari Olivogiji ene ma Jesús mavonicvocpo no apinano muemitriono. 2Majichvocpo: —Ayana te pjuena 'vósare vepamiropoo'i ene im'oyre tquimitjii'i taye'e to varicu étopo tachicha. Avejapuca iomnanu te pjoca. 3Te enjoo'ina tcovaca'iono, eti ajichyore: “Jmuena Viógienu macomnu ene juitrichu vichopyore”, ajichyo —majichvocpo ma Jesús. 4To ene maquee'i puejchu taetúchapo to 'chosgiene ajúreco majre ma muechjirini ma Viya. Oni taquee'i eto: 5Ametocovca no tcovsano te Jerusalén ene tquijarevre Sión: “Im'a, macapo ma iyara'oyore tjiapanim'i. Ema macoperopri'i to varicu tachicha to tcohuig'epo to 'seno varicu”, taquee'i to ajúreco. 6Ene tyonompo eno naetucho to mavoniiri'i ma Jesús. 7Navejnopo to varicu étopo tachicha ene nanocmuigiechpo to namuii'ono ene nacovgiechpo ma Jesús. 8Ene eno 'chopemuriono 'chañono naepcopuecporipo to namuii'ono te 'to mayon'oyre ene no 'pomriono nave'poripo to tatávoji to ycugi nanocmiruchporipo ema. 9No 'chañono tinapucompoo'i, no 'pomriono te muegne napioocopri'i: —¡Emaripo jmaca 'chane yvoo'ogne, mavoniru ma Viya, ema vcuñucha viyara'o macuti ma David! —naquepri'i. 10Te t‑sioppo ma Jesús te Jerusalén tiocoriompo namutu no tcovsano taye'e ene tyosericcono: —¿Majpuca jmaca 'chane? —naquepo. 11Ene no 'pomriono najicpovcopo: —Ema jmaca muechjiru ema Viya tquíjare Jesús tcovsa te Nazaret taye'erépa'i to Galilea —naquepo. 12Taquepo ma Jesús tyompo t‑siopo te 'to mapenviya macuchcopo no tijroricra'ono énopo tvachricra'ono taye'e. Maggicvocpo to namesarano no titsvoricra'ono to prata ene étopo naejasrariono no tijroricra'ono to sivi. 13Majichvocpo: —To 'chosgiene ajúreco oni taco'e: “To mpeno eto taecmuna nayujrosrareyore no 'chañono”, maco'e ema Viya. Ene eti impenochopo no tiomera'ono —majichvocpo ma Jesús. 14Ene taye'e te 'to mapenviya napuchpo ma Jesús no jma'ono énopo iñupevono ene ema maconaracvocpo. 15Enotsero no naeyara'ono no sacerdotiono techono to mapenviya énopo timitricra'ono to voniipi, te naem'opo to tiaramicre manocgieñono ma Jesús, eno t‑semompo tajicho to napioosirari'i nacuñucho ma Jesús no 'moperono. Tjicho no 'moperono tpioocono naco'e: “Vcuñucha jmaca viyara'o mamrivo ma David”, naquepri'i. 16Tos'o najichpo ma Jesús no cparaacono: —¿Piti huipca pponrejgia to naquee'i pnoni 'moperono? —najichpo. Ma Jesús majicpovcopo: —Je'chu nsamo, ene eti huipca ajira to 'chosgiene ajúreco eno taechjis'o to najiruchranu nuti. Oni taco'e: “Tiuuna to najiruchravi no 'moperono énopo 'moyono pjicho piti”, taquee'i to ajúreco. Eno tajichri'i juiti pnoni —majichvocpo ma Jesús. 17Ene ma Jesús majunjicvocpo tyompo te 'pona 'vósare tquíjare Betania manospo taye'e to yoti. 18Ene te tyotcopo ma Jesús tchoopo te Jerusalén. Te 'to 'chene ema tec'opo. 19Te 'to tachocyo to 'chene muem'opo to scúreco tquíjare higuera. Te mapuchpo muem'opo taquejvorichu to tapócoji tajina to'ina eto. Ene ma Jesús majichpo to scúreco: —¡Movínepo paco'ii'ini piti! —majichpo. Ene eto 'nuujipo tiooji. 20No muemitriono te naem'opo eto naramignejcha. Nayosericpo ma Jesús: —¿Oypuca pjicho to 'nuuji tiooji pjoca scúreco? —najichpo. 21Ma Jesús majicpovcopo: —Je'chugnejcha njich'e, te je'china asopa ema Viya vo'acuquicchopuiivo ene eti iomuire aroto'oyre ene ajicha to njichri'i pjoca scúreco. Ene tomuire aroto'oyre ajicha pjoca 'nug'e mari: “Pcoscu'a te pjoca pyejgia te 'chope cogiure”, ajichyo ene eto t‑sop'eyre. 22Tamutu to ayosseririna mue 'ma Viya to ayujrosrena te vo'acuquicchopuiivo ene muetuchyore ema. 23Taquepo ma Jesús t‑sioppo te 'to mapenviya. Ene te timitricpo taye'e tiutecompo maye'e no naeyara'ono no sacerdotiono énopo 'pomriono techono te 'to 'vósare. Nayosericpo: —¿Caeera pcotpara'oo'i to ene pjicho jmañono? ¿Naja ttuparacvii'i? —najichpo. 24Majicpovcopo ma Jesús: —Nuti nomuire nyoseric'eyre ene te ajicpanu nomuire nmetoco'eyore najpuca ma ttuparacnuu'i. 25¿Naja tvonicri'i ma Juan puejchu ema muecchosgia no 'chañono, emapuca Viya, vo'i enopuca no 'chañono tvonico? Ametacanu —majichvocpo. Ene eno najichcocpo: —Te vjicha: “Ema Viya tvonicri'i ma Juan”, ene ema majichovyore: “¿Tajtse tacoyemo vo'asopari'i ema?” majichovyore. 26Ene te vjicha: “Eno 'chañono tvonicri'i”, tcuuyacre to etjoo'ina najichavi pnoni 'chañono tjicho nasopo eno to emari'i muechjiru ma Viya ene ema tvonicri'i —naquepo. 27Ene najichpo ma Jesús: —Vovecha viti. Ene ema majicpovcopo: —Nuti nomuire vonámetoc'eyre najpuca ma ttuparacnuu'i to ene njichri'i jmañono —majichvocpo—. 28Enjoo'iji no apinano machicha ma 'chane. Majichpo ma étona: “Nchicha, pyana juiti páquemtone te 'to vésane”, majichpo. 29Ma machicha majicpopo: “Vonaynim'i”, majichpo. Taqueptsero techovopo tyompo tquemtone taye'e. 30Ene taquepo tyompo mue 'ma 'pona machicha mamuire mavonicpo mayana máquemtone te 'to 'santi. Ene ema mueschoppo: “Tiuri, Tata, nyonyore”, majichpo, etotsero votyana. 31Ametacanu ¿majpuca tnocri'i to mavoo'ogne ma naeya? —majichvocpo ma Jesús. Eno najicpopo: —Ema ma mativgiene —najichpo. Ma Jesús majicpovcopo: —Je'chugnejcha ene njich'e, no acotichósare tcovrarecra'ono to impuesto énopo 'senono nachimrat‑sariono no 'jirono eno nativyore te aye'e eti t‑sioponyore te 'to mavsa ma Viya mavonirisra. 32Tjicho ma Juan ticchosricra'i tiutecpo aye'e timec'epuini to toonagne apongieneyore ene eti vo'asoppojgiaa'i ema. Enotsero no tcovrarecra'ono énopo 'senono nachimrat‑sare no 'jirono nasopri'i ema. Ene te im'opo to nasopraa'i eno, eti anosjii'i vo'ácot‑samrevo vo'asopa ema —majichvocpo ma Jesús—. 33Asama pjoca 'pona nimictichgieneyore: Emjaa'iji ma 'chane tcoy'e to 'santi tcoscúrepo taye'e to uva ene manocpo to tayuchmo. Muepyacpo to nacopchajris'oyre to to'i to uva ene étopo to 'nug'e mavrareyore ma tjiañoco to 'santi. Ene te pochpo muejrocpo no 'pomriono eno naechpojrígiapo ene ema tyompo te 'pona 'vósare. 34Te taye'emu'po tavio'isravo ma 'chane mavonicvocpo no mavonrano nayosiocvoca no tcotpara'ono to muésane to mayecnena ema te 'to navio'iru. 35Etotsero eno nacootocvocpo no mavoniiri'i naé'opo ma étona, natupsicpo te marija'ono ma 'pona ene ema 'pona nacopacopo. 36Ma tcoy'e to 'santi mavonicvore no 'pomriono mavonrano, moverapono nae 'no nativgiene. No tcotpara'onri'i to 'santi enerichu najicho. 37Te taegnepo mavonicpo naye'e ma machicha. Muejcho te 'to ema napicuchyore. 38Ene no tcotpara'onri'i to 'santi te naem'opo ema najichcocpo: “Im'a, jmaca ema tquicmuna tamutu to macoy'egne ma mueya. Tiuri vcópaca ene vítipo vacye'e to muecmunayoori'ini”, naquepo. 39Je'chura'ii'i énepo najicho. Nacootocpo nacuchcopo te 'to 'santi ene nacopacopo —maquepo ma Jesús. 40Ene mayosericvocpo no 'chañono: —Te tiutégiapo ma tcoy'e to 'santi, ¿oypuca majichvocyore no tcotpara'ono taye'e? —majichvocpo ma Jesús. 41Eno najicpopo: —Ema muemiancoyre no mueperajono 'chañono vomajpanyore. Ene muejrocvócapo no 'pomriono to 'santi ene eno naejrocyore to mayecna to navio'iiyore te taye'emu'ínapo to uva —najichpo. 42Ma Jesús majichvore: —Huipca ajira to 'chosgiene ajúreco oni taco'e eto: Te 'to nacochpucyórepo no tepyacono to peti, naeptsicpo to étona mari ene eto nacoscu'gieneri'i mari eto tcomnucrepnoo'i. Eto manocgiene ma Viya ene viti viárami tajicho, taco'e to ajúreco —majichvocpo. Ema timictichvoo'i to mari—. 43Tos'o nuti nmetoco'eri'i eti aquicmunari'ini to mavsa ma Viya mavonirisra huipo ásiopyore taye'e ene énopo tquicmunanyore no 'chañono tnocano to mavoo'ogne ma Viya. 44Namutu no tvenopono tajicho eto mari tcatajivonyore ene eno no taeñatsicgienena eno tquicñayriono —majichvocpo ma Jesús. 45No fariseono énopo naeyara'ono no sacerdotiono techono to mapenviya te nasampo to muechjiriivo ma Jesús huipo noremcha. Naquictiórapo to eno majichri'i muemictichri'i no tcotpara'ono to 'santi. 46Etotsero votijrocapono nacootoca ema. Napico no 'chañono tjicho naecho to emari'i muechjiru ma Viya mavoniru ema.

will be added

X\