San Mateo 20

1To mavonirisra ma Viya nimicticho ma 'chane tcoy'e to 'santi. Ema mayotrupuiji tyono matanco no táquemtoñono te 'to muésane. 2Mametocovcopo to mavañosrayre to étona merio te sache ene mavonicvocpo te 'to muésane. 3Te 'nug'epo to sache ema tchoovórepo te 'to prasa muem'opo no 'pomriono muemtonerionri'i. 4Majichvocpo: “Ayana iomuirena áquemtone te 'to nésane ene nvañoc'eyre to emtone.” Ene naeschoppo tyonompo. 5Ene te tuprigpo sache tyonvórepo te 'to prasa muechjicvore no 'pomriono 'chañono ene nomuire mapjucvocpo. Ene te copere'po enerichu majicho. 6Te copere'rinejicha tiapechvopo tyonvore te prasa muem'ovre no 'pomriono muemtoneriono. “¿Taja tacoyemo ayuuticripo sache tajina emtonena?” majichvocpo. 7Ene eno najicpopo: “Etochujcha najina techjigiaviono”, najichpo. Ene ema majicpovcopo: “Eti iomuire ayana áquemtone te 'to nésane nvañoc'eyre to emtone”, majichvocpo. 8Te teecopo to sache ma tcoy'e to 'santi mavonicpo ma tcotpára'o taye'e: “Pyana pich'ovca no tquemtoñono puejchu najacpa to naváne'o. Pnaeccha nae 'no naegnejrirono tquemtoñono ene pjichyore nae 'no 'pomriono jva'chovca no nativgiene tquemtoñono”, majichpo. 9Ene tiutecompo no tnaecchovonri'i te copere'rinejicha. Najacpopo to etonapri'i merio naemtonevacho. 10Taquepo tiutecompo no nativgiene tnaecchovono to tyotco naejchopo to 'chopeponyore to navacho tjicho namutu najacpopri'i to étona merio. 11Te pochpo najacpoo'i to naváne'o, eno techjicompo maye'e mue 'ma tcoy'e to 'santi. 12Naquepo: “Ene pnoni naegnejriru etonarichu hora tquemtoñono ene jva'choo'i tacuti to yváne'o viti vyuuticri'i sache vjicpuico to taejrevo”, najichpo. 13Ma tcoy'e to 'santi majicpopo ma étona: “Vonactemmi, nitucho to nechjiriivoo'i pye'e to nvañosravyore to étona merio. 14Tiuri peschopa to jváne'o ene pyánapo. Nuti nijrocyore jmaca muegnejriru tquemtone to étona merio tacutiyore piti. 15¿Huiyo taesopcore to nnoca to nvoo'ognena te 'to nye'e prata? Ene piti pcotegne'o to njapanira jmaca 'chane”, majichpo. 16Ene taqueyre no naegnejriru juiti, te 'pojra'ina novyo tquechorojpononyore ene no novgienena eno tpajconyórepo. Tjicho moverano no tquichosionri'i étotse vomoverena no maneriocgieñono ma Viya —majichvocpo ma Jesús. 17To tyonomporipo ene naquij'eyre te Jerusalén ma Jesús mueptsiocvocpo no muemitriono majichpo: 18—Vyonyore te Jerusalén ene taye'e nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nquijroricsiyre nae 'no naeyara'ono no sacerdotiono techono to mapenviya énopo timitricra'ono to voniipi. Eno timcoparecnonyore 19nae 'no 'povsajecono. Eno teprunonyore, testacnuyriono ene tettacanompo te 'to crutsu. Etotsero te moponagienena sache ncocochpucsiyre nchovyore nitoricyorevore —majichvocpo. 20Taquepo tiutecpo mue 'ma Jesús su naeno ma Jacobo émapo Juan machichanoviono ma Zebedeo scóchanevco eno. Sepyusmiruchpo ma Jesús to syujpansíravo maye'e. 21Ema mayosericpo: —¿Taja jvoo'o pyosiócanu? —majichpo. —Tata, pcatajígianu pijrosnanu to natupara'ina pnoni nchichanoviono te 'to jvonirisrayre ñejaca ñi étona te 'to jvovre ñi 'pona te sopa —sjichpo. 22Ene ma Jesús majichvocpo eno: —Eti vo'echemcha to tacoyemgiene to ayosseriipi. ¿Aroto'opca ácatajivo actinu nuti? —majichvocpo. —Vróto'o —najichpo. 23Ene ma Jesús majicpovcopo: —Je'chu acutinuyre te 'to natajivyore. Etotsero vonutina naejroc'eyre to ejasrena te 'to nvovre te'po sopa. Ma Tata ema techo jmañono ema tijrocyore to naecmuna —majichvocpo ma Jesús. 24No 'pomriono muemitriono te naéchopo to nayosseriiri'i ma Jacobo émapo Juan t‑semompo naye'e. 25Etotse ma Jesús muech'ovcopo namutu majichvocpo: —Eti echo no 'chopetupara'ono te pjoca 'pog'e énopo cparaacono eno tvoniricono mraca nae 'no 'chañono. Nacovniipi násopjuíra'i namtu naye'e. 26Etotse eti vo'ene tac'eyre aye'e tjicho ma tpicuchcoreponyore aye'e ema macutiyore ma vnóraco. 27Ma cparaaco aye'e ema timcatarecra'yore. 28Tjicho nuti nuchcogne nae 'no 'chañono vo'etina timiutégianu náquiyara'onuyre no 'chañono. To timiutecnu eto nacti ma vnóraco naemcatarecra'i ene nijrocvoca to nitorisra, nepenina no moverano —majichvocpo ma Jesús. 29Te tios'ompo te 'to 'vósare Jericó no 'chopemuriono 'chañono napuegne'poripo. 30Enjoo'i no apinano jma'ono tejaracono te 'to tachocyo to 'chene. Te 'to naéchopo maquepripo ma Jesús ene napioocopo: —Tata piti mamrihuini ma David, pajpanovi —najichpo. 31No 'chañono nacovacovcopuini namtina. Enovoyejchujcha tpioocono: —Tata piti mamrihuini ma David, pajpanovi —najichvore. 32Ene tichicpo ma Jesús muech'ovcopo no jma'ono mayosericvocpo: —¿Tajtse avoo'o to njícha'e? —majichvocpo. 33—Tata, yvoo'o pquimuiigiavi —najichpo. 34Ma Jesús majapanuvcopo muemmocpo to nog'ano ene 'nuujipo timuiicono napuegne'po ma Jesús.

will be added

X\