San Mateo 2

1Ene mat‑si'o ma Jesús te 'to 'vósare Belén te 'to 'pog'e tquíjare Judea te emarich'o cparaacoo'i ma 'Róresi. Taqueptse eto titecpompo te 'to Jerusalén eno timotiono to jreegi tios'ono te tot‑sírare sache ehuire to 'pog'e novsa eno. 2Nayoseriris'opo: —¿Oypuca ma 'moyo naeyara'oyore no jurionono? Tjicho to jreegi taemeruchri'i to mat‑siraripo ema, eto vim'oo'i te tiuchcopo te tot‑sírare sache. Tos'o viutecpo vetsrarecyore —naquepo. 3Etotsero ma naeyara'o 'Róresi te masamuiicopo to ene naquepri'i maponrericpo ene namutu no tcovsano te 'to Jerusalén. 4Ene ma 'Róresi macoomutcovcopo no naeyara'ono no sacerdotiono techono to mapenviya énopo timitricra'ono to voniipi mayosericvocpo eno: —¿Oypuca to mat‑si'yoori'i ma acuchocgieneri'i Cristo? —majichvocpo. 5Najicpopo ema: —Eneji te Belén taye'epa'i pjoca Judea tjicho ene taquee'i to 'chosgiene ajúreco majre ma muechjirini ma Viya. Oni taco'e eto: 6'Vósare Belén, taye'epa'i to Judea, tayampane 'chi'chuvina, piti ppicuchcorepono te 'to tamutu to 'vosariono tjicho ene mat‑si'yore ma naeyara'oyore. Ema techpojricyore no nye'ono jurionono israelitano, taquee'i to ajúreco —najichpo ma 'Róresi. 7Taquepo ma 'Róresi muech'ovcopo no tim'onri'i to jreegi mañajocvocpo mayosericpo caerapuca tnaecchovri'i timericvo to jreegi naemotiorari'i eno. 8Taco'e mavonicvocpo nayana te 'to Belén majichvocpo: —Ayana, atancognenajicha ma 'moyo. Te ichmappo achappo nye'e ametacanu puejchu nomuirena nyana netsraregia ema —majichvocpo ma 'Róresi. 9Te pochpo ene majichvocri'i ma 'Róresi, tyonompo eno. To jreegi naem'ognee'i te tot‑sírare sache tinapucpoo'i naye'e tichicpo te 'to mavrico ma 'moyo Jesús. 10Te naemuiraa'i to jreegi tiuusamriongienejicha eno. 11Te t‑siopompo te 'to 'vi'cu naem'opo ma 'moyo ésupo mueno María. Tepyusicompo eno naetsrarecpo. Navejocpo to nomgienepoo'i nave'po to naenchecruyre ma 'moyo naejrocpo to tasivachogne oro ene étopo to tijyomo incienso étopo mirra. 12Te tyononyorevórepo no tim'onri'i to jreegi, majichpo ma Viya te 'to navopure vonacúchovo mue 'ma 'Róresi. Ene tchovompo te 'to novsa tyon'ompo te 'pona 'chene. 13Te naegnepo eno, timericvovrepo ma maye'e angieri ma Viya mue 'ma José te 'to mavopure, majichpo: —Pechpuca, pioma ma 'moyo ésupo mueno pimyutajgia te 'pog'e Egipto. Ene ansi taye'e tiomuincapo te nmetacajvore tjicho jmaca 'Róresi macovniipiyre natanca nacópaca ma 'moyo —majichpo ma angieri ma José. 14Taco'e techpucpo ma José mave'po ma 'moyo ésupo mueno etorichu to yoti tyonompo ene naquij'eyre te 'to Egipto. 15Ene taquepo nanospo taye'e tiomuincovo te tepenopo ma 'Róresi. To ene taquee'i puejchu taetúchapo to muechjiriivo ma Viya, majre ma muechjirini Viya te 'conevoco. Oni taquee'i eto: “Nuti nich'o ma nChicha majunjigia to Egipto”, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 16Te muéchopo ma 'Róresi to namusopraa'i to nametocosi no tim'onri'i to jreegi, ema masemogienejicha mraca. Macovniipipo nacópaca no 'moyono 'jirono namutu no api'añonrich'o tcovsano te Belén te'po tachocyo. Tjicho eto maponri'i caerapuca tnaecchovri'i tquechra to jreegi nae 'no tim'onri'i. 17To ene taquee'i tituchvopo to majre ma Jeremías muechjirini ma Viya. Oni taco'e eto: 18Te 'to 'vósare Ramá tiyo'ono mraca. Esu Raquel siyuchvoco no schichanovionini. Tajina tipcha to siyira tjicho tepenonripo eno, taquee'i to ajúreco. 19Te tepenopo ma 'Róresi timericvovrepo ma maye'e angieri ma Viya mue 'ma José mavopucho te 'to mavriicoo'i Egipto. Ene majichpo: 20—Pechpuca pioma ma 'moyo ésupo mueno ene achappo te 'to iovsa Israel tjicho tepenonripo no tvoo'onri'ini tcópaca ma 'moyo —majichpo ma angieri. 21Taco'e techpucpo ma José mampo ma 'moyo ésupo mueno tchovonvórepo te 'to 'pog'e Israel. 22Ma José te muéchopo to émapo cparaacoo'i te 'to 'pog'e Judea ma Arquelao machichegne ma 'Roresini, tpícopo to ene muemiovrigia ma 'moyo taye'e. Te 'to mavopure tcometocsii'i tos'o tyompo te Galilea. 23Te titecpompo taye'e natupiipo te 'to 'vósare Nazaret. To énepo nacovsaa'i taye'e puejchu taetúchapo to ajúreco najre no muechjironini ma Viya. Oni taquee'i eto: “Ema naejarechyore Nazareno”, taquee'i to ajúreco.

will be added

X\