San Mateo 19

1Te titechjiriivopo jmani ma Jesús tios'opo taye'e te 'pog'e Galilea tyompo te 'pog'e Judea te pochra to cjocre Jordán. 2Napuegne'poo'i no 'chopemuriono 'chañono ene maconaracvocpo no nacojmagñono taye'e. 3Ene tiutecompo mue 'ma Jesús no fariseono navoo'o náquitsmooraji naemejcojvocha te 'to muemitropi taco'e nayosericpo: —¿Tisopcorepuca ma 'chane muenajigia su mayeno tacviru to tamutchujcha? —najichpo. 4Ma Jesús majicpovcopo: —Huipca ajira to 'chosgiene ajúreco to manocgiene ma Viya te tanaecu te muepyacpo ma 'chane. Oni taco'e eto: “Muepyacpo ma 'jiro ésupo 'seno”, taco'e. 5Ene tomuire taquee'i te ajúreco: “Tos'o ma 'chane majunjicyore ma mueya ésupo mueno muetúchapo su mayenoyore ene no apinagieñono etonavcorine mue 'ma Viya”, taquee'i eto. 6Taco'e mue 'ma Viya huipo apinavoquina etonavcorine. Tos'o huipo taesopcore tinajiccano tjicho ema Viya timcootocvoco eno —majichvocpo ma Jesús. 7Ene no fariseono nayosericpo: —¿Tajtse tacoyemo to ma Moisés macovniipii'i tiuri te 'to tácaju to 'jiumeruco ene ma 'chane muejrócapo su mayeno ene muenajígiapo? —najichpo. 8Ma Jesús majicpovcopo: —Te 'to majre ma Moisés tisopcore to muenajigia ma 'chane su mayeno tajicho to mracasamre'era ene vo'ene tac'e to manocgiene ma Viya te tanaécupo. 9Ene nuti njich'e: ma 'chane te muenajigia su mayeno te vo'etina tacuggio to svirena ma 'pona 'chane ene mave'a su 'pona 'seno, ema tejicvo mue 'ma Viya. Ene ma 'pona 'chane te muetucha su 'seno muenajiru ma sima mamuire tejicvo mue 'ma Viya —majichvocpo ma Jesús. 10Ene najicpopo no muemitriono: —Te ene tac'eyre tiuri vomacúve'o su 'seno ene vomaquitucho —najichpo ema. 11Ma Jesús majicpovcopo: —Etotsero vonamtu naato'o ene najicha. Naquejvorichu no naejro mue 'ma Viya. 12Enjoo'i vo'giene nánegia su 'seno tjicho etjoo'i to najichvo naemiuchre. No 'pomriono vonaato'o tjicho tcoviosri'i te 'to mag'e to mac'erena se 'su 'seno. Ene no 'pomriono votituchapono tjicho eto mavoo'ogne ma Viya naye'e. Ma 'chane te maato'o manoca pjoca 'mitreco ene vomacúve'o su 'seno. 13Taquepo naemuitecpo no 'moyono mue 'ma Jesús puejchu manoca to mavupe naye'e ene mayosiuchvoca mue 'ma Viya. Etotsero no muemitriono nacovacovcopo no tiomonri'i maye'e. 14Ma Jesús majichvocpo: —Isopachujcha notegia nye'e no 'moyono vo'acucóvaco aquevtoco. Eno maye'ono ma Viya t‑sioponyore te 'to mavonirisra, eno nimicticho pnoni 'moyono. 15Ene ma Jesús manocpo to mavupe nae 'no 'moyono. Te naegnepo tyompo. 16Ma 'chane tiutecpo mue 'ma Jesús mayosericpo: —Tata, piti piurigienejicha, ¿tajpuca to tiuricocre nnocyo puejchu muitravrena to nitorisra? —majichpo. 17Ma Jesús majicpopo: —¿Taja tacoyemo to piuri pjichnuu'i? Maquejvorichu ema Viya tiuri. Te pavro'o muitravrena to pitorisra, puetúra'i te 'to mavoniipiono ma Viya —majichpo. 18Ene ma 'chane majicpopo: —¿Tajpuca to mavoniipiono ma Viya nituchyore? —majichpo. Majicpopo ma Jesús: —Vopcucpaco ma 'pona 'chane, vopcúve'o su 'seno te vopiturena, vopcomera'i, vopquepya'ra'i, 19ppicucha ma piya ésupo peno ene pemnaca ma pcutgiene 'chane tactirichu to pemnasravo piti —majichpo ma Jesús. 20Ma 'chane majicpopo: —Te 'chi'cho'nurich'o tamutu jmani nitucho. ¿Tajpuca to 'pona ncomnu? —maquepo ma 'chane. 21Ma Jesús majicpopo: —Te 'to je'china pavro'o puetúra'i, pyana pijrorigia tamutu to pcoy'egne ene psorachovca no tcomnurocvono ene etjoo'i to picmunayore te anumo. Ene tac'epo piutégiapo ppuegné'anu —majichpo ma Jesús. 22Ma 'chane te masampo to ene maquee'i ma Jesús, tyompo tcojrasamúrevo tjicho tcoy'egnejcha to tim'ocre ma 'chane. 23Ma Jesús majichvocpo no muemitriono: —Je'chugnejcha njich'e, tquejragnejcha to nasioprena no ricono te 'to mavsa ema Viya mavonirisra. 24Napecho ene njich'e, tquejrapno to masioprena ma 'chane rico te 'to mavsa mavonirisra ema Viya, vo'richu taquejra to tasioprena te 'to tog'a to priipa to 'chopegiene sórare tquíjare camello —maquepo ma Jesús. 25No muemitriono te nasampo naramignejcha najichcocpo: —Ene ¿najtse tiuchcu'anri'ini t‑siopano taye'e? —naquepo. 26Ma Jesús muesñecvocpo majichpo: —Je'chu muitji nae 'no 'chañono etotsero mue 'ma Viya tajina muitjina maye'e —majichpo. 27Ene ma Pedro majichpo: —Tata, viti vjiunjicripo tamutu to vcoy'egne ene ypuegne'vipo. Ene ¿tajpuca to taetsvoyre? —majichpo. 28Ma Jesús majicpovcopo: —Je'chugnejcha njich'e, te 'pojra'ínapo etjo to taetsvoyre ajacpogneyre eti apuegne'nuu'i. Te nejácapo to ncuñuchcorevoyre nviosrígiapo nuti nuchcogne nae 'no 'chañono, eti iomuireyre ejacyore te ntosegiene tejas'ocre aviosricyore to ntosegiene namuri no jurionono israelitano. 29Namutu no tjiunjigiano to nacoy'egne énopo no najañonono tajicha to nanosra to nvoo'ogne nuti, etjoo'i to taetsvoyre. Ma tjiunjigia to mapeno, maye'e 'pog'e, énopo naeyano, énopo matnoviono, maporapenviono, ésupo mayeno, no machichanoviono te 'to nutina njicha, etjo to majacpogneyre 'chopeponyore te 'to majunjirono. Ene tomuire muitravreyre to muetorisra. 30Im'a, no novgiene ene tpicuchcoriono moverano naye'e tpajcoyriono te 'pojra'ina, ene no naegnejririna moverano eno tquechorojpononyórepo —majichvocpo ma Jesús—.

will be added

X\