San Mateo 18

1Taquepo no muemitriono napuchpo ma Jesús nayosericpo: —¿Majpuca ma 'chopetupara'oyore te 'to mavonirisrayre ma Viya? —najichpo. 2Ene ma Jesús muech'opo ma 'móperu manocpo te 'to namíro'u. 3Majichvocpo: —Je'chugnejcha ene njich'e, te votcuquitsvo to asamre acucti jmaca 'moyo, movine asiopari'ini te 'to mavonirisra mavsa ema Viya. 4Tjicho ma tquinajiirujcovo macuti ma 'moyo, ema 'chopepono to mapicuchcórevo te 'to mavonirisra ma Viya. 5Ma tjiacpa te 'to níjare ma macuti jmaca 'moyo, tacuti te 'to nuti majacpanu —majichvocpo ma Jesús—. 6Im'a, tcatajivyorejicha ma temquecha'igia te 'to maponranu ma tjiapanim'i macuti ma 'moyo. Tiuuri'ini táquiti to mari te 'to mapígienu ene máquevtsecsi te 'to cogiure. 7Etjoo'i to naemechoro'yore no taye'ono pjoca 'pog'e tajicho to naemquecha'isra te 'to nasopranu no 'chañono. 'Muíriji ene najichyore etotsero etjoo'i to naemechoro'yore. 8Taco'e te timpecaturacha'e to avupe vo'i etopuca to iype, tiuri to ayuchtigia ene evtsuca tjicho tiuripono te 'to taquija to étona avupe vo'i etopuca iype to itorisra te pjoca 'pog'e ene vo'acuquicña te 'to muecñáragi ma Viya tacumtu to avupiono ene étopo iypiono. 9Ene te timpecaturacha'e to iug'a, tiuri ave'a ene evtsuca. Tiuripono to etiug'ena to itorisra ene vo'acuquicña te 'to muecñáragi ma Viya tacumtu to iug'ano —majichvocpo ma Jesús—. 10Vo'acucopyecvoco pnoni t‑sopnono nacuti ma 'moyo tjicho nmetoco'e enjoo'i te 'to mamíro'u ma Tata te anumo no angieriono tcotiura'ono naye'e. 11Eto timiutecnu nuti nuchcogne nae 'no 'chañono puejchu ncuchcu'voca no naemtiorono tajicho to pecatu —majichvocpo ma Jesús—. 12Im'a, ma 'chane te tcoy'e ciento to 'vesa, te temtioca to etonarichu ene ¿tajpuca to maponrerico ema? 'Nuuji majunjicvoco to 'pomriono noventa y nueve te 'to tovriicoo'i ene tyompo matanco to taemtioru 'vesa. 13Te muechmoopo tavoyuchpono to maasamrevo tajicho to taemtioori'ini 'vesa ene vo'etina tcuusamrecha to 'pomriono noventa y nueve tamuemtiorono. 14Ene maco'e ma Viya te anumo tcochícha'e vomavro'o temtioca ma étona nae 'no t‑sopnono nacuti ma 'moyo —majichvocpo ma Jesús—. 15Te etjoo'i to muejiivo aye'e ma apórape, ene ayana áquejvorichu echjigia imerucha to muejiivo aye'e. Te teschópa'e, ichopripo ma apórape. 16Etotsero te votqueschop'e, avejna ma étona apórape vo'i apinampuca ene ayánapo maye'e echjigiavore puejchu nasáma'e to echjiriihuina no apinano moponampuca. 17Te vo'giene tqueschop'e, amétaca te namíro'u namutu no t‑sopono ma Viya. Ene te vo'giene tcúsopjuíra'i, huipo acucchane tjicho ema mactipo ma mamusopgiene ma Viya ene macutiripo ma nacotichósare tcovrarecra'i to impuesto. 18Je'chugnejcha ene njich'e te 'to eti acotpára'o puejchu itucha pjoca nvoniipi nae 'no tcovsano te pjoca 'pog'e ene ma Viya te anumo ema tnocyore te 'to ene tac'e. 19Tomuire nmetoco'e te 'to apina'enarichu acticco te 'to aponreeyore ayosseririna mue 'ma Tata tiovrico te anumo ene ema muetuchyore. 20Tjicho te iuumutu te 'to níjare tayampane apina'enarichu vo'i mopona'enapuca ene nutjioyree'i aye'e —majichvocpo ma Jesús. 21Ma Pedro mapuchpo ma Jesús mayosericpo: —Te moverena to matopravo nye'e ma mpórape ¿oyna'enapuca vonaechnoyre to matopravo? ¿Tarotopuca to sietena to vonquechno? —majichpo ma Pedro. 22Majicpopo ma Jesús: —Votaato'o to siete'ena to vopuechnoyre. Tayampane to 'muirijina tejígiapo pye'e tacopayaca quinientos, vo'giene puechim'i to matopravo —majichpo ma Jesús—. 23To mavonirisra ma Viya nimicticho ma naeyara'o no 'chañono. Ema maponrericri'i to muetpirisrayre to nave'vósare no mavonrano. 24Te manaecchiravoo'ini ma cparaaco te nomporipo maye'e ma mavonra t‑simtugnejcha to mave'vogne movera to millones. 25Ene ema vnóraco tajina mava'chi'a. Taco'e ma cparaaco macovniipipo máquijroricsi ema, su mayeno énopo machichanoviono ene tamutu to macoy'egñono puejchu tacvacho 'puesena to mave'gieñono. 26Ene ma vnóraco muepyusmiruchpo ma cparaaco majichpo: “Tata, pcatajígianu vo'ene pcuggionu. Pacmíchanu nuti nitova'choyre tamutu”, majichpo. 27Ene ema majapanupo maquemo'opo to tasimtugne muentévene ene macuchcu'po. 28Ene ema tyompo marótopo ma 'pona macutgiene vnóraco. Ema nteveri'i 'puesa maye'e. Macootocpo te 'to mapígienu: “Jva'chanu 'nuujina to jve'giene nye'e”, majichpo. 29Ene mamuírepo muepyusmiruchpo: “Pcatajígianu pacmichanuch'o nitova'choyre tamutu”, majichpo. 30Ene ema vomajpanu muemeetarecpo tiomuincapo te 'to muetova'cha tamtu to mave'gieneri'i. 31Naem'opo no 'pomriono vnoracono to majichri'i. Eno nacotchoppo nametopompo ma nógienu. 32Ene ema muemichoricpo ma 'chane macuchcu'gieneri'ini majichpo: “¡Piti mueperajvi ene huinarajvi! Tjicho piti pyosiocnuu'i nquem'a tamutu to tasimtugne pentévene ene nquem'opo. 33Ene tiuuri'ini piomuirena pajpanu ma pcutgiene vnóraco tacti to njapaniravii'i”, majichpo ma mavonra ma cparaaco. 34To masemovoo'i macovniipipo máquemechoro'i tiomuincapo te muetova'chapo tamtu to muentévene —majichvocpo ma Jesús—. 35Enerichu majich'eyre ma Tata tiovrico te anumo te 'to vo'aquechno to matopravo ma apórape, te ene tacos'o te asamre to ajapanirena —majichvocpo ma Jesús.

will be added

X\