San Mateo 16

1Tiutecompo mue 'ma Jesús no fariseono eto novcure énopo saduceono 'ponavore novcure, eno navoo'o naquitsmoorajyore to muetjiicoovo. Nayosiocpo puejchu muemegia to tiaramicre. 2Ma Jesús majichvocpo: —Im'a, te 'to títsimo to anumo te copere'po, “Tiuunayre sache”, aco'e. 3Ene te títsimo to anumo ene tmopcuurumo te tyotco: “Tgivyore”, aco'e. Eti apimiro'e echemcho jmañono to taechjis'o ene to muemotiorano ma Viya vo'aponrejgia —majichvocpo—. 4Juiti jmani sachono mueperaji no 'chañono votásopjuira'ono. Etochujcha nacopneriiji nimegia to tiaramicre puejchu nasópanu, etotsero tajina naémericyore. To naem'oyre eto tacutiyore to 'cutiórare mue 'ma Jonás —majichvocpo ma Jesús. Ene majunjicvocpo tyompo. 5No muemitriono te tianaecompo te pochra to cogiure ene naemtisco noma to panu. 6Ma Jesús majichvocpo: —Acuñuchvo vonacuporioc'e te 'to naye'e levadura no fariseono énopo saduceono —majichvocpo. 7Ene no muemitriono najichcocpo: —To maquee'i eto tjicho vemtisco to panu —naquepo. 8Ma Jesús muemoti to naponreru. Majichvocpo: —Eti voyatpina asópanu. aja tacoyemo to aponrerico to vo'iomari'i to panu? 9¿Huich'o echemcha? ¿Huipca echa to nencovcoo'i no cinco mil 'chañono te 'to cincorichu panono? ¿Tomuirepca vo'echa te tincoo'i to canastano to naemocharajono? 10¿Vo'vore echa tomuire te nencovcoo'i no cuatru mil 'chañono te 'to sieterichu panu ene étopo to ave'gieñono naemocharajono? 11¿Tajtse tacoyemo te 'to vo'echemcha vo'etina nechjis'a to panu? To nechjis'oo'i to naye'e levadura no fariseono énopo saduceono —majichvocpo. 12Enetse eto naechemchopo te 'to vo'etina muechjis'a ma Jesús to levadura taye'esare to panu. Eto majichri'i nácuñuchvo te 'to naemitropi no fariseono énopo saduceono. 13Te titecpompo te 'to 'vósare tquíjare Cesarea Filipo, ma Jesús mayosericvocpo no muemitriono taye'e: —Nuti nuchcogne nae 'no 'chañono ¿nija nuti? ¿Ooyo nacoyemo no 'chañono? —majichvocpo. 14Najicpopo: —Enjoo'i naco'e te 'to pitiri'iji ma Juan ticchosricra'i. Ene no 'pomriono naco'e to pitiri'i ema Elías tchoovore titorico, naco'e. Ene enerichu naco'e no 'pomriono: “Ema Jeremías, vo'i emapúcatse 'pona muechjirini Viya tchovo titorico”, naco'e —najichpo ma Jesús. 15Ma Jesús majichvocpo: —Ene eti ¿oypuca acoyemo? ¿Nijapuca nuti? —majichvocpo. 16Majicpopo ma Simón Pedro: —Pitiripo Cristo maChicha ma muepenoccogne Viya —majichpo. 17Ma Jesús majicpopo: —Pitotijvo piti Simón machicha Jonás tjicho vo'enina no 'chañono tmetacapiono. Ema tmetocovi ma Tata te anumo. 18Nmetocovyore piti Pedro. To píjare eto taechjis'o to mari ene taye'e te 'to mari ncochpus'oyre no t‑sopanono nacuti eto peti. Ene to naepenirena movine taeto'acari'ini eno tjicho vonansiyre taepenonyore. 19Piti ntuparacviyre puejchu nasiopa no 'chañono te 'to mavonirisra ma Viya. Pimitricyore to mavoo'ogne ma Viya te pjoca 'pog'e ene étopo to mamuuro'gienena ene ema tnocyore te 'to ene tac'e —majichpo ma Jesús ma Pedro. 20Ene ma Jesús mavonicvocpo te 'to naquija nacumetoco te 'to emaripo ma nacuchoori'i Cristo. 21Taquepo ma Jesús tnaecchoopo mamétoco to muepenirayore. Maquepo: —Tcomnucre te 'to nyana te Jerusalén ene taye'e temecatajivchononyore no cparaacono jurionono, no naeyara'ono no techono to mapenviya énopo no timitricra'ono to voniipi. Tac'eptse tcopacononyore ene te moponagiene sache ncocochpucsiyre —majichvocpo ma Jesús. 22Ma Pedro mueptsiocpo tnaecchovo macóvaco: —¡Tata, vomacuvro'o ma Viya ene nacuggiovi! —majichpo. 23Ma Jesús muesñecpo majichpo ma Pedro: —¡Pcoscu'a nye'e piti eriono! Tjicho piti jvoo'o ninajrígiapo. Te 'to pponreru vopponoca ma Viya ene enochujcha no 'chañono —majichpo ma Jesús. 24Ene ma Jesús majichvocpo no muemitriono: —Te 'to enjoo'ina navro'o tpuegné'anu tacomnu te 'to huipo enojivyorena te 'to navoo'ogne ene noma to crutsu nactinu nuti te 'to natajivono ene napuegné'anu te 'to naetorisra. 25No tnocano to navoo'ognena te 'to naetorisra tamoprujyore titovoyre tamutu to naetorisra. Etotsero no vonacotegne'a to naetorisra nanoca to nvoo'ogne nuti ene eto naetorisra votampuujiyre eto muitravreyre. 26¿Tajtse masamjane'aa'ini ma 'chane te macye'e tamtu to taye'ono pjoca 'pog'e ene tampuuji to machanevo? ¿Tajtse muetsvoch'aa'ini ma 'chane to machanevo? 27Tjicho nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nchovyore nos'oyre te anumo. Ncochaneyre no nye'ono angieriono, nomyore to njaracuvo ncuñuchcórevo mue 'ma Tata. Ene nijrocyore to naecmunayore namutu, tiuripuca vo'ipuca te 'to najichroosiravono te pjoca 'pog'e. 28Je'chugnejcha ene njich'e, noñjoo'i te pjoca no huich'o taepenonyore tiomuincapo te naem'a to nutesrena te 'to nvonirisrayre —majichvocpo ma Jesús.

will be added

X\