San Mateo 15

1Taquepo tiutecompo mue 'ma Jesús no fariseono énopo timitricra'ono to voniipi ene nos'o te Jerusalén. Nayosericpo ma Jesús: 2—¿Tajpuca tacoyemo no pimitriono te tniconyórepo votacsijvo'ono? Vonapona to vye'erepi vimitcosi nae 'no viochconvionini tjicho ene taco'e to vye'erepi —najichpo. 3Ma Jesús majicpovcopo: —Ene eti, ¿tajpuca tacoyemo inajicri'i to mavoniipi ma Viya tajicho to aye'erepiono? 4Ma Viya macovniipii'i te 'to 'chosgiene ajúreco, oni taco'e: “Apicucha ma eya ésupo eno”, ene “Ma tacotemo nae 'no tcochichano muépena 'nuujina”, maquee'i ma Viya. 5Etotsero eti acovniipipo tiuri te 'to ma 'chane majicha no tcochichano: “Tajina naejroc'eyre to acomnugne tjicho tamutu to ncoy'egnee'i ema nicmúnacho ma Viya”, mac'e. 6Ma ene tjichri'i ma mueya eto tjicho te 'to huipuiji macmunu to muechpojricsi ma mueya. Tos'o eti iomuire inajicpo to mavoniipi ma Viya tajicho to aponra to aye'erepiono anocgiene eti. 7Eti apimíro'e. Muetpico ma muechjirini ma Viya tquíjare Isaías te 'to majre, eti muechjis'o. Oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: 8Pnoni 'chañono te 'to naechjisra cutim'i to tpicuchnonri'i etotsero te 'to nasamre ehuirevocri'i nye'e. 9Tajina tajichgienena to naye'erepiono nanocsare te 'to nmíro'u tjicho to napongiene naemitcosi ene tos'o nae 'no 'chañono vo'ene tos'a nye'e, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 10Taquepo ma Jesús muech'ovcopo no 'chañono majichvocpo: —Asámanu echemcha pjoca nmetoru'eyore: 11To manicsare ma 'chane movine etina temejirigiari'ini. Etotse to muechjis'ogne tochre te 'to majaca eto temejirico ma 'chane —majichvocpo. 12Ene no muemitriono napuchpo najichpo: —¿Vopecha no fariseono t‑semono tajicho to pimitropi? —najichpo. 13- 14Ene ema majicpovcopo: —Vo'acuponrerico eti tjicho nacuti ma jma'u te machuucopri'i ma 'pona jma'u. Te ene naco'e namutu tvenoponyore te 'to scocu. Eto nimicticho eno to scúreco tjicho te vo'emuena t‑succha ma Tata te anumo, ema tvemtacyore puejchu náquicña —maquepo ma Jesús. 15Ene ma Pedro majichpo ma Jesús: —Tata, pemechemchavi to pechjis'ognee'i temejirico ma 'chane —majichpo. 16Ma Jesús majicpopo: —¿Eti iomuire vo'echemcha? —majichvocpo—. 17Tjicho to manicgiene ma 'chane ene taquij'e te 'to mami ene tiuchcopo te 'to mag'e. 18Etotsero to muechjis'ogne ma 'chane tochcogne te 'to majaca ene tos'o te 'to masamre ene eto temejirico ma 'chane. 19Tjicho to mpachijigne maponreru ene étopo to tamurigiene muetrerepiono ene tos'o te 'to masamre. Te macópaco ma 'pona 'chane, mave'o su 'seno vomueturena, ésupo 'seno sve'o ma 'chane vosimuena, te tiomerico, tepya'ra'i, techjicra'i, tamutu jmañono ene tos'o te 'to masamre mpachijigne maponreru ma 'chane. 20Eto temejirico ma 'chane. Vo'etina to mamuituchrena to aye'erepiono avoniipi te huipca tcucsijvo'u te tnicyore —majichvocpo ma Jesús. 21Ma Jesús te tios'opo taye'e tyompo te 'to topa'ivo to 'vosariono Tiro étopo Sidón. 22Su 'seno cananea vojurionina tcovsa taye'e tiutecpo maye'e sjichpo tjiáranu: —Tata piti ñumrihuini ñi David pajpannu. Tjicho psena nchicha tcatajivgienejicha tjicho ñisiopocri'i ñi huinarajgiene —sjichpo. 23Etotsero ma Jesús vomajicpa esu. Ene napuchpo no muemitriono najichpo: —Tata jvonigia syana. ¿Tajtse to tpioocopri'i tpuegne'ovi tyacjicre? —najichpo. 24Etotse ma Jesús maquepo: —Ma Viya tiopjucnu nae 'no jurionono israelitano nacuti to taemtioru 'vesa. Naquejvorichu eno ncotpára'o nimcatacoyre —maquepo. 25Etotsero su 'seno spuchpo ema sepyusmiruchpo sjichpo: —Tata, pcatajigianuchjicha pimcatacanu. 26Ma Jesús majicpopo: —Votori to yvirajgia to naniru no 'moperono ene vijrócapo to pacono —majichpo. Eto majichri'i te 'to eno macatajicvocyore no jurionono naquejvorichu. 27Esu sjicpopo: —Etotse to pacono tomuire tajacpo tanico to taepatsiijono tapacarerono te 'to ñimésara ñi tógienu —sjichpo. To ene squee'i esu nomuire macatajicyore no vojurionvoquina. 28Ma Jesús majicpopo: —Je'chu piti psopnugnejcha. Taco'e pjiacpoyre to pyosioonuu'i —majichpo. Enetse eto tnaracopo su schicha. 29Ma Jesús tyonvórepo mapo'choc'o to 'chope cogiure Galilea. Tiopnopo te 'nug'e mari tejacpo taye'e. 30Tiutecompo maye'e no 'chopemuriono 'chañono nompoo'i no iñupevono, no jma'ono, no iñupev'ono, no votechjigiano ene énopo 'pomriono nacojmagñono. Nanocvocpo te 'to mamíro'u ma Jesús ene ema maconaracvocpo namutu. 31Tos'o no 'chañono naramignejcha te naem'opo techjiconri'i no namuechjicgieñonri'ini, tnaracono no iñupevono, iñupev'ono ene timuiicono no jma'ono. Ene narusrupayachopo ma Viya Naeya no israelitano. 32Taquepo ma Jesús muech'ovcopo no muemitriono majichvocpo: —Njapanuvco pnoni 'chañono tjicho moposachepo najicho nye'e te pjoca ene tajínapo nanigia. Te nopjucvoca taquija nacúnico ncuuya te 'to votcutcorejono te 'to 'chene —majichvocpo ma Jesús. 33No muemitriono najicpopo: —Etotse muitji to yviya te pjoca moopa'i 'pog'e to vensi'a pnoni 'chopemuriono 'chañono —najichpo. 34Ma Jesús majicpovcopo: —¿Oyna to panu acoy'e? —majichvocpo. —Sieterichu jmani vcoy'e étopo jmani jimogirano —najichpo. 35Ene mavonicvocpo no 'chañono naejapuegia. 36Mave'po to sietegiene panu étopo jimo ene marusrupayachopo ma Viya. Mavesacpo etono ene muejrocvocpo no muemitriono ene eno nasorarecpo nae 'no 'chañono. 37Tnicompo no 'chañono tipchovompo ene tcoviospo to naemocharajono tinco to sietegiene canasta. 38No tniconri'i cuatru mil to natupa naquejvorichu no 'jirono vonaemtúpacha no 'senono énopo 'moperono. 39Taquepo ma Jesús mapjucvocpo no 'chañono tiovcu'po te 'to pcure tyompo te 'to 'pog'e tachocyo to 'vósare Magdala.

will be added

X\