San Mateo 14

1Etorichu to sachono ma Herodes, taeyara'o to 'pog'e tquíjare Galilea, masamuiicopo to manocgieñono ma Jesús. 2Majichpo no majuparano: —Emarichpúcayo ma Juanini ticchosricra'i tchovo titoricvore, eto tjicho titjiicovri'i —majichvocpo. 3Tjicho ma Herodes macovniipii'i máqueeta ma Juan ene máquimitji te 'to naqueetérare scoviiri'i su Herodías mayenori'ini ma Felipe mati ma Herodes. 4Ma Juan majichri'i ma Herodes: —Votori to jve'a su mayeno ma piati —majichri'i. 5Taco'e ma Herodes mavoo'opo muemcoparegia ma Juan etotsero votijrócapo tjicho no 'chañono naquee'i te 'to ema muechjiru ma Viya. 6Te titecpopo to muejarem'i ma Herodes, su schicha esu Herodías tiimuicpo te 'to namíro'u no machimrano ma Herodes ene ema maricognejcha. 7Tos'o majichpo te 'to muetuchyore to muechjiriivo sye'e muejrocyore to syosiorina ema. 8Su 'móperu sjichpo: —Pacvoniipi nacópaca ñi Juan ticchosricra'i ene pijrocanupo to ñichuti te 'to crujo —sjichpo. Tjicho eto smetocosri'i se 'su saeno. 9Ene ema cparaaco Herodes tcojrasamurevognejcha, tajichri'i to muechjiriivoo'i sye'e te 'to namíro'u no machimrano. Muitjiripo to mapuemcha. 10Je'chura'ii'i mavonicpo ma sontaru mayana te 'to naqueetérare mayuchtipgiencha ma Juan. 11Mamporipo to machutini te 'to crujo muejrocpo su 'móperu ene esu sompo se 'su saeno. 12Naquepripo no muemitriono ma Juan navejnopo to mag'eni naecoropo. Ene nametopompo ma Jesús. 13Te muéchopo ma Jesús to muepenira ma Juan, ema tiovcu'po te 'to pcure tyompo te moopa'giene 'pog'e. No 'chañono te naéchopo to mayonraa'i tiuchcompo te 'to 'vosariono tyonompo napuegne'o tpuicono. 14Te tiucpuicpo ma Jesús muem'ovcopo no 'chopemuriono 'chañono. Majapanuvcopo maconaracpo no nacojmagñono naye'e te 'to namuri. 15Te yotiyórepo napuchpo ma Jesús no muemitriono najichpo: —Tata, yotiyórepo ene moopa'i pjoca viovricri'i. Tiúripo piopjuca pnoni 'chañono nayana te 'to 'vosariono navachrigia to nanigia —najichpo. 16Ma Jesús majicpovcopo: —Votacmunu te 'to nayana. Eti ijroca to nanigia —majichvocpo. 17Ene eno najicpopo: —Etotsero tajina vacye'e to vensi'ari'ini. Cincorichu to panono vcoy'e ene étopo apina jimogira —najichpo. 18Ma Jesús majichvocpo: —Nii'a, ioma nye'e. 19Mavonicvocpo no 'chañono naejapuegia te 'to muijipa'i. Mave'po to cincogne panono étopo apina jimo, muesñecpo te anumo marusrupayachopo ma Viya. Mavesacpo etono ene muejrocvocpo no muemitriono ene eno nasorarecpo nae 'no 'chañono. 20Tnicompo no 'chañono tipchovompo. Taquepo tcoviospo to naemocharajono tinco to ntosegieñono canasta. 21No tniconri'i cinco mil to natupa naquejvorichu no 'jirono. Vonaemtúpacha no 'senono énopo 'moperono. 22Te mapjucvocrich'o no 'chañono ma Jesús mavonicvocpo no muemitriono novcu'a te 'to pcure nayanari'i te 'to pochra to cogiure naenapuca maye'e. 23Te naegnepo no 'chañono ma Jesús tiopnopo te 'to 'nug'e mari tyujroco maquejvorichu, tiomuincovo te yótipo. 24Ene no muemitriono eneripo te 'to ttupreco to 'chope cogiure. Ene 'chópepo to tapcuu'o tjicho nocpo'choo'i to tecticvo. 25Te tiane'ipo tjiara'iyre maquepripo ma Jesús tpuicopoo'i te 'to taéna'u to une. 26Te naem'opo ema no muemitriono to mapuisrapri'i ema te taéna'u to une, tyoyocono tpiooricompo tajicho to napisra: —¡Eto tacúna'i! —naquepo. 27Etotsero ma Jesús 'nuujipo muechjicvoco: —Vo'acucooyocvo acúpico, nutichujcha —majichvocpo. 28Ene ma Pedro majichpo: —Tata, te pitina jvonígianu nutegia pye'e, nomuirena mpuigia te taéna'u to une —majichpo. 29Ma Jesús majichpo: —Yare ppuigia. Ene je'chura'ii'i ma Pedro tiucpuicpo 'nuujipo tpuícopo te taéna'u to une macpoyre ma Jesús. 30Etotsero te maponrejcopo to tecticvo, tyoyocpo tnaecchoopo teecopripo. Ene tpioocopo: —Tata, pcuchcú'anu —majichpo. 31Ma Jesús 'nuujipo macootoco majichpo: —Piti voyatpina psópanu. ¿Tajtse to pquicchopuiivoo'i? —majichpo. 32Ene te tiovcu'ompo te 'to pcure tnara'chopo to tecticvo. 33No tiovriconri'i te 'to pcure naepyusmiruchpo ma Jesús naquepo: —Je'chugnejcha piti maChíchavi ma Viya —najichpo. 34Taquepo te titecpompo te pochra tquíjare Genesaret, 35no 'chañono tcovsano taye'e te naéchopo to emari'i ma Jesús nacometoropipo te 'muiripa'i taye'e 'pog'e. Tos'o naemiutecpo maye'e namutu no nacojmagñono. 36Nayosiocpo ema puejchu muesopa naemmoca tayampane etinanejcha to tacheyo to mamuii'o. Ene tnaracompo namutu no temmoconri'i eto mamuii'o tajicho to nasopra.

will be added

X\