San Mateo 13

1Etorichu to sache ma Jesús tiuchco te 'to peti tyompo te 'to tachóchocu to cogiure ene tejacpo taye'e. 2Noomutocpo taye'e no 'chopemuriono 'chañono taco'e ma Jesús tiovcu'po te 'to pcure tejacpo taye'e te namíro'u no 'chañono te 'to tachóchocu. 3To muemitrisraa'i naye'e manocpo to muemictichgieñono. Majichvocpo: —Ma 'chane te tyompo tevjapuerico to muésane, 4to muevjapueru tagira etjoo'i tpacareco te 'to nayonrare no 'chañono ene to coyriono te tichicompo tanicvocpo. 5To 'pomri tpacarecompo te 'to maripa'i vo'mo'ena to móteji ene 'nuujipo timaruco eto tajicho. 6Etotsero te tijrepo to sache tochorocpo to taquevogieneri'i tioojipo tjicho vo'mo'ena to tapore. 7To 'pomriono tagira tpacarecompo te 'to tovrico to tcoviono. Te timarucompuini to 'vooco tomuírepo to tcoviono timarucompo tajiriocpo. 8Ene to 'pomriono tagirano tpacarecompo te 'to tiuuna 'pog'e. Eto tjiuucompo tco'iompo te 'to etogira taquevogiene tcoviospo ciento to tagira. Te 'to 'pomriono tagira tcoviospo sesenta ene te 'pomriono treinta. 9Te acgiño, asama —majichvocpo ma Jesús. 10Taquepo no muemitriono ma Jesús tiutecompo maye'e. Nayosericpo: —¿Tajpuca tacoyemo to pnoco to pimictichgieñono te pimitrico nae 'no 'chañono? —najichpo. 11Ma Jesús majicpovcopo: —Eti isopcore mue 'ma Viya echemcha to mavonirisra maponreru ema namuechemchognee'i no 'pomriono. Eno votáquisopsiono to naechemcha. 12Ma titúra'i tquijroyre to 'pona puejchu macye'e to t‑simtu ene ma votaetúra'i ema tcovirajyore to muetcogne macoy'egnee'ini 'puesagiene. 13Eto tacotpiiri'i to nimictichgieñono to nimitrico no 'chañono eno naem'inneni ene vonaponrejgia to naemuira ene nasamneni vo'vore naechemcha. 14Eno taechjis'o to 'chosgiene ajúreco majre ma Isaías muechjirini Viya, oni taco'e: Etotsero eti asamyoori'ini ene vo'aechemchoyre, im'oyree'ini etotsero vo'apneericyore. 15Pnoni 'chañono mracasamriono, mgiñovocpo to najichvo tjicho vonavro'o nasama. Nacutripo ma puchugi tjicho vonavro'o naechemcha te 'to nasamre, nachapri'ini nye'e puejchu nuti ncuchcu'vocari'ini, taquee'i to ajúreco. 16Etitsero itotijvo tjicho aponrejco to im'ognee'i ene echemcho to asamgieneri'i. 17Je'chugnejcha ene njich'e, moverano no muechjironini ma Viya énopo tiuriono 'chañono navoo'inneni naem'a nasama to im'ognee'i eti asamgieneri'i ene eno votaesopcoriono —majichvocpo ma Jesús—. 18Nemechemcho'eyore to taechjis'ogne to nimictichgieneri'i ma 'chane tevcóra'i —majichvocpo ma Jesús—. 19To tagirano tapacarecgiene te 'to nayonrare no 'chañono eto nacuti no t‑samono to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya ene vonaechemcha. Tjicho te maquepripo ma eriono mave'po to 'chojriicovo taquevogiene te 'to nasamre. 20To tagirano tapacarecgiene te 'to maripa'i eto nacuti no t‑samono to 'chojriicovo navopno tiuusamriono tajicho. 21Etotsero votáyere to naponra nacuti to scúreco vo'mo'ena to tapore tjicho to 'chojriicovo vonanoca te 'to nasamre. Te tcatajivompo tquimponnojcosiompo tajicho to naponra 'nuujipo tinajricvono. 22To tapacarecgiene te 'to tcoviono eto nacuti no t‑samono to 'chojriicovo etotsero nacovsamreji to taye'ono pjoca 'pog'e to navorirena tacye'ono to prata tavoyocvoco taco'e huipo nanoca to mavoo'ogne ma Viya. 23Ene to tapacarecgiene te 'to tiuuna 'pog'e, eto nacuti no t‑samono to 'chojriicovo naechemcho napono. To nanosra to mavoo'ogne ma Viya enjoo'i nacuti to scúreco taco'igiene te 'to etogira taquevogiene tcoviospo ciento to tagira. Eno 'pomriono nacuti to scúreco tco'i to sesenta to tagira ene eno 'pomriono nacuti te tco'i to treinta. 24Ma Jesús manocpo to 'pona muemictichgiene. Maquepo: —No t‑sopono to mavonirisra ma Viya nimicticho ma 'chane tevco to toonagne tagira te 'to muésane. 25Ene to yoti te timocompo tiutecpo ma macotichosvo ma 'chane ene mamuire muevjapuecpo taye'e te 'to trigo to tagira to muiji tavosi to trigo. 26Te tjiuucopo tiuchnucpo ene eto tquechorojpo to muiji. 27No mavonrano ma tcoy'e to 'santi nayosericpo: “¿Oypuca tos'oo'i to muiji? Tjicho to pevcognee'i tiuuna to tagira”, najichpo. 28Ene ema majicpovcopo: “Emjaa'i ma tcotichonu tevcoo'i to tagira to muiji”, majichvocpo. No mavonrano nayosericpo: “¿Jvoo'o vyana vcharepuegia to muiji?” najichpo. 29Ema majicpovcopo: “Vo'i, huichu imcháre'a tomuirena to trigo. 30Visoparine tajuuca tacchane tiomuincapo te yvio'irígiapo. Ene nacvoniipipo puejchu tatihuina tacviosi to tamuunagne muiji naeti'ocpaa'i puejchu táquijcu énetse eto tacviospo to trigo ene tacúnapo te 'to tovrare”, maquepo ma 'chane —majichvocpo ma Jesús. 31Ma Jesús manocpo to 'pona muemictichgiene. Maquepo: —No t‑sopono to mavonirisra ma Viya nacuti to ongiragiene tagira to mostaza taquevogiene te 'to muésane ma 'chane. 32Tjicho eto 'chi'chupno te tamutu to tagirano etotsero te timarucpo tjiuucopo 'chope taetavico to 'pomri scurecono tacútipo to 'chope ycugi ene to coyriono trotovono to tacomoquira te 'to tatavojono —majichvocpo ma Jesús. 33Ma Jesús tomuire muemicticho to levadura. Maquepo: —No t‑sopono to mavonirisra ma Viya nacuti to levadura te sepraco su 'seno te 'to sepyaayore tniccore ene eto taesiocpo tamutu puejchu tajeppuca —majichvocpo. 34Ma Jesús te timitricpo jmañono tamutu manocpoo'i to muemictichgieñono, tamutu te 'to muemitrisra ene majicho. 35Te 'to ene majichri'i puejchu taetúchapo to 'chosgiene ajúreco majre ma muechjirini ma Viya, oni taco'e eto: To nimitrisrayre nnocyore to nimictichgieneyore. Eto nechjis'oyre to tayumrúrevo te'rich'o 'conevoco te tquepyapo pjoca 'pog'e, taquee'i eto. 36Taquepo ma Jesús mapjucpo no 'chañono ene t‑sioppo te 'to peti. No muemitriono napuchpo ema nayosericpo puejchu muemechemchovca to taechjis'ogne to muiji tamuunagne te 'to muésane ma 'chane. 37Ma Jesús majichvocpo: —Ma tevco to toonagne tagira, nuti nuchcogne nae 'no 'chañono taechjis'o. 38To 'santi eto tacuti no tcovsano te pjoca 'pog'e. To toonagne tagira eto nacuti no t‑sopono to mavonirisra ma Viya. To tamuunagne muiji eto nacuti no tpuegne'ono ma eriono. 39Ma tcóticho tevcoo'i to tamuunagne muiji ema nimicticho ma eriono. To mavio'irisra ma 'chane eto nimicticho te tviosrígiapo ma Viya. No tvio'iricono to trigo nacuti no angieriono. 40Tacutiyore to nacoomutsira to tamuunagne muiji naejcu'po te yucu, ene taqueyre to taetohuírayo pjoca 'pog'e to maviosrisrayre ma Viya. 41Nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nvonicyore no angieriono te 'to 'muiripa'i pjoca 'pog'e to nvonirisra nacuumutca namutu no tnocono to tamurigiene énopo no timpecaturachono no 'pomriono, 42puejchu náquicña te 'to yucu ene taye'e tiya'ampo tnicharugio'echapompo tajichyo to natajivyore. 43Ene no tnocono to mavoo'ogne ma Viya tcuñuchcoreyoriono te 'to mavonirisrayre ma Viya tcochicha nacútiyo to tajaracuvo to sache. Te 'to acgiño asama —majichvocpo ma Jesús—. 44To mavonirisra ma Viya nimicticho to tasivachogne oro taquecorosgiene te 'to 'pog'e. Ma 'chane te maroto eto muechojvore muécoro. Ene to maasamrevo tyompo 'nuuji muejroricpo tamutu to macoy'egnee'i mayeeruvo puejchu eto mavachris'a to 'pog'e tovrico to marotogieneri'i oro. 45To mavonirisra ma Viya tomuire nimictichyore to tasivachogne mari. Ma tijroricra'i 'chane matancopri'i to tasivachogne mari tquíjare perla. 46Te marótopo to étona tiuunagnejcha t‑sivachopno te 'to 'pomriono ene tyompo muejrorico tamutu to mayeeruvono macoy'egne mavachricpo to perla. 47To mavonirisra ma Viya nimicticho tomuire to 'chope yta'e. Te tiagiericono te 'to une no tve'ra'ono jimo tave'o to tamutchujcha jimo. 48Te tincopo eto, nachuuco nacucpuico te 'to tavóparu. Ene naneriocpo to tiuuna jimo nanocpo te namo'o ene to tamuunagñono naevtsucpo. 49Ene taqueyre te titecpapo to maviosrisrayre ma Viya. Tyononyore no angieriono tnerioriconyore no tiuriono. Ene nacoscu'vócapo no huinarajono 50táquicñampo te 'to yucu, tiya'ampo tnicharugio'echapompo taye'e —majichvocpo ma Jesús. 51Taquepo ma Jesús mayosericvocpo no 'chañono: —¿Eti echemchopca tamutu jmañono? —majichvocpo. —Vechemcho, Tata —najichpo. 52Ene majichvore: —Im'a, ma timitricra'i to voniipi, ema te tquimitcospo te 'to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya, macuti ma tcoy'e to peti mave'o to mánaru 'rajru étopo 'chosiono. Eto tacuti tjicho maróto'o muechjis'o to 'chosgiene ajúreco étopo 'rajru 'chojriicovo. 53Te pochpo manocri'i to muemictichgieñono te 'to muemitrisra tyompo 54te 'to mavsa Nazaret. Ene taye'e tnaecchoovore timitrico te 'to noomutírare. No 'chañono naramignejcha naquepo: —¿Ooyotse muet‑si'ri'i to muechemra'vo jmaca? ¿Oypuca maviyo to muetjiicoovo to manocri'i to tiaramicre? —naquepo—. 55Tjicho ema jmaca machicha ma caapinteru ene su mueno esu María. Vimoti nomuire no matnoviono, ma Jacobo, José, Simón ene émapo Judas. 56Enopo no matnoviono 'senono tcovsano te pjoca. ¿Tajpuca to timittujocri'i? —naquepo. 57Taco'e vonasopa ema. Ma Jesús majichvocpo: —'Muíriji napicucho ma muechjiru Viya te vo'enena te 'to mavsa nae 'no majañonono —maquepo. 58Tos'o vomoverena to tiaramicriono manocgiene taye'e te 'to mavsa tajicho to namusopra.

will be added

X\