San Mateo 12

1Etona sache te 'to tanarasíravo ma Jesús tyon'opri'i te 'to 'santi naevru trigo macochanevco no muemitriono. Ene eno tec'ompo tos'o nacovemmírapo to to'i to trigo ene nanicporipo. 2Te naem'opo eno, no fariseono najichpo ma Jesús: —Pim'a pnoni pimitriono tquemtoñono to sache tanarasíravo ene eto votaesopcoreri'i te 'to mavoniipi ma Viya —najichpo. 3Ma Jesús majicpovcopo: —¿Huipca ajira to 'chosgiene ajúreco taechjis'o ma David? Tjicho te tec'opo ema énopo no macochanegñono, 4ma David t‑sioppo te 'to mapenviya mave'po to panono muecmuna ma Viya te 'to mamíro'u, manicpo ema énopo macochanegñono. Ene eto panu votaesopcoreri'ini te 'to nanigia nae 'no vo'enina táquicmunano techano te 'to mapenviya. 5Ene ¿huipca ajira tomuire to taemitropi to mavoniipi ma Viya? Enoripuini no techono to mapenviya tquemtoñono eno te 'to sache tanarasíravo tajicho to natupara'o taye'e ene votejigiapono tajicha. 6Je'chugnejcha njich'e te 'to nuti mpicuchcorepono te 'to mapenviya. 7Eti vo'echemcha to taechjis'ogne to 'chosgiene ajúreco oni taco'e eto: “Nuti to nyumjacvo, eto to ajpanra'i. Vo'etina nyumjácapo to sórare anoquiivósare nye'e”, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. Te echemchaa'ini to taechjis'ogne eto vo'acuctiorocri'ini no mtopravriono nacuti pnoni. 8Tjicho nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nuti taeyará'onu to sache tanarasíravo —majichvocpo ma Jesús. 9Taquepo ma Jesús tyompo te 'to noomutírare eno. 10Emjaa'i mamuire taye'e ma 'chane iñupev'u. No timtannicono to nameturis'a ma Jesús nayosericpo: —¿Tisopcorepuca vo'ipuca to maconaraca ma 'chane macojmagne te 'to sache tanarasíravo? —najichpo. 11Ma Jesús majicpovcopo: —Im'a, eti iomuire te tvénopo te scocu to aye'e 'vesa ene 'nuuji ave'o tayampane etina to sache tanarasíravo. 12Mavetji ma 'chane tiuri te 'to vajpanu vimcátaca te 'to sache tanarasíravo tjicho ema t‑sivachopno te 'to sórare 'vesa —majichvocpo ma Jesús. 13Majichpo ma 'chane iñupev'u: —Pcangiecha pjoro jvupe. Ene macangiechpo 'nuujipo tnáraco tacutiripo to 'pona mavupe. 14Eno fariseono tiuchcompo taye'e naponrericpo to nacopasirayore ma Jesús. 15Te techocvopo to najichyoori'i, ma Jesús majunjicpo taye'e tyompo etotsero napuegne'po no 'chopemuriono 'chañono. Ema maconaracvocpo namutu no nacojmagñono 16etotsero matuparacvoco te 'to vonaquechjis'o ema nae 'no 'pomriono 'chañono. 17To ene maquee'i puejchu taetúchapo to 'chosgiene ajúreco majre ma muechjirini ma Viya tquíjare Isaías ema taechjis'o ma Jesús. Oni taco'e eto: 18Ema jmaca nvonra nnerioru ema nemnaru nuusamre majicho. Nijrocyore ema ma nye'e Espíritu Santo ene ema techjis'oyre nae 'no namutu no 'chañono to nvioschiravocyore. 19Ema votápiooricyore te 'to muechjisrayre nae 'no 'chañono, vo'ojno tajranyore te 'to cayano. 20Ema vomápuj'eyre no vo'tumevoquina ene vomácojchoyre no tcojrasamurevono. Muetpiricyore tamutu te 'to maquiyara'ocorevoyre. 21Ene nasopyore ema no tcovsano te 'to 'muiripa'i 'pog'e, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 22Taquepo naemiutecpo maye'e ma jma'u 'chane ene tomuire votechjigia tjicho ema masiopocri'i ma huinarajgiene ene ma Jesús macuchcopo. Timuiicopo ene techjicpo. 23Naramignejcha namutu no 'chañono naquepo: —Jmaca Jesús huichpuca emuenaripo ma mamrivo ma David vcuchocgiene —naquepo. 24Ene no fariseono te nasampo naquepo: —Jmaca Jesús macuchco no huinarajgieñono majicho ma eriono, naeyara'o no huinarajgieñono —naquepo. 25Etotsero ma Jesús muemotri'i to naponreru. Majichvocpo: —Im'a, no tcovsano te 'to étona 'vósare te te'cocano enojihuina votcúyere to 'vósare, 'nuujina títapo. Ene énopo no najañoncocono te te'cocano vo'vore tcúyere 'nuuji náquittoji. 26Enerichu naqueyre te te'cocano tiocpoccano no maye'ono ma eriono votcúyere 'nuuji titapono —majichvocpo ma Jesús—. 27To ncuchcaa'ini no huinarajgieñono te 'to muéjare ma eriono ene ¿najpuca tijrocvocri'i to naetjiicoovo nae 'no aye'ono tcuchcono no huinarajgieñono? Eno naechogienejicha vo'enena tos'a mue 'ma eriono to nitjiicoovo. 28Nuti ncuchcovco no huinarajgieñono majicho ma Espíritu Santo maye'e ma Viya. Ene eto temquechorojco to titecporipo aye'e to mavonirisra ma Viya. 29Tjicho najina taejrocvonyore tásiopoyre te 'to mapeno ma 'tumegiene 'chane navirajgia to mayeeruvo, te'tse tohuina naemitjigia ema énetse eto nave'yo to tovcu to mapeno —majichvocpo ma Jesús. 30Ma votiuremchanu ema tiocpuemra'i nye'e ene ma votcuumutrigia nye'e ema tesruricra'i. 31Taco'e nmetoco'e ma Viya ema maróto'o macomtisna tamutu to napecaturano no 'chañono étopo to naechjisra to mpachijigne. Enotsero no tcotemono mue 'ma Espíritu Santo movine macomtisnaa'ini ma Viya to napecatura. 32Nuti nuchcogne nae 'no 'chañono ma tiocpuemchanu, ema Viya macomtisnoyre to muejiivo. Enotsero no tiocpuemchano tácotemono mue 'ma Espíritu Santo, ma Viya movine macomtisnaa'ini to naejiivono te pjoca 'pog'e ene énepo te 'pojra'ina —majichvocpo ma Jesús—. 33Im'a aponrejgia, to tiuuna scúreco tco'i tiuuna. Te votoona to scúreco tco'i to tamuunagne. To vimotiyo to scúreco ene te 'to to'i. 34Eti huinaraj'e acuti to ggiore taco'e movine echjis'aa'ini to toonagne. To muechjis'ogne ma 'chane ene tos'o te 'to masamre. 35Ematse ma tiuri 'chane muechjis'o to toonagne tjicho tiuuna to maponreru te 'to masamre. Enerichu maco'e ma huinaraji 'chane muechjis'o to tamuunagne tjicho votoona to maponreru te 'to masamre. 36Nmetoco'e te titecpapo to sache maviosrisrayre ma Viya, mavioschovcoyre no 'chañono tajichyo to tamuunagñono naechjisra te pjoca 'pog'e. 37Ma Viya tvioscho'eyore tajichyo to echjisra. Eto timeruchyore te 'to etinapuca timcotopravcha'e vo'ipuca —majichvocpo ma Jesús. 38Taquepo no fariseono énopo timitricra'ono to voniipi najichpo ma Jesús: —Tata, pimerigia to tiaramicre te 'to ymíro'u —najichpo. 39Ma Jesús majicpovcopo: —Mueperajono pnoni 'chañono juiti jmani sachono, votásopjuira'ono. Etochujcha navoo'o nimegia to tiaramicre puejchu nasópanu etotsero tajina naémericyore nuti. To naem'ogneyre tacutiyore to 'cutiórare mue 'ma Jonás muechjirini ma Viya. 40Tjicho ma Jonás moposache majicho te 'to taju'e to 'chopegiene jimo. Ene nqueyre nuti nuchcogne nae 'no 'chañono, mopona sache njichyore te 'mo'e te pjoca 'pog'e. 41To maviosrisrayre ma Viya nomuire no tcovsanri'ini te 'to Nínive te 'conevoco naemeruchyore to natopravo pnoni 'chañono juiti tjicho te tcometoriipo naye'e ma Jonás, eno tcot‑samrevonri'i. Ene juiti nuteco nuti nquechorojpono mue 'ma Jonás ene pnoni juiti votácot‑samrevono. 42Te tviosrígiapo ma Viya su 'seno nogienuu'o te 'conevoco taeyara'o to Sabá somuire esu timeruchyore to natopravo pnoni 'chañono juiti. Tjicho esu voseyucha tios'o te ehuire ssamyoori'i to muechemra'vo ma Salomón ene juiti nutecpo nuti nechemra'pono maye'e ene vo'avro'o asámanu —majichvocpo ma Jesús—. 43Te tiuchco ma huinarajgiene mue 'ma 'chane masioporu, tyompo tpuiirico te 'to tiojpa'ono matancopri'i to manarasi'a. Etotsero tajina muechmapo to mav'a ene maponrericpo 44maquepo: “Nchovyore mue 'ma 'chane nut‑sine novnee'ini”, maquepo. Ene te tchoopo maye'e muem'opo macutiripo te tcopi'icsi to movcu peti. 45Tos'o ema huinarajgiene tyompo mavejnovco no 'pomriono sietenano huinarajgieñono, eno huinarajompono te maye'e ema. Muemyonvocpo eno mue 'ma 'chane t‑siopono maye'e ene tavoyuchpompo to muetorisra ma 'chane te 'to tativgiene. Ene naqueyre no 'chañono juiti tjicho mueperajono eno —majichvocpo ma Jesús. 46Te techjiicorich'o ma Jesús timitrico no 'chañono, squepripo su mueno énopo matnoviono. Navoo'o naechjicyore ema etotsero vonaetecpo'oca. 47Ene nametocopo ma Jesús: —Sucjaa'i te 'neco su peno énopo piatnoviono navoo'o techjicviyriono —najichpo. 48Ma Jesús majicpopo ma tmetocoo'i: —¿Sija esu meme? Ene ¿najpuca no atnoviono? —maquepo. 49Ene masuvechovcopo no muemitriono, maquepo: —Eno pnoni atnoviono ene ésupo meme. 50Tjicho no tituchano to mavoo'ogne ma Tata tiovrico te anumo, eno nimicticho no atnoviono ene ésupo meme —majichvocpo.

will be added

X\