San Mateo 11

1Te pochpo matuparacvocpo no ntosegieñono muemitriono ma Jesús tyompo tcometoriipoo'i timitrico te 'to 'vosariono tachocyo. 2Ma Juan ticchosricra'i te 'to maqueeteyri'i masamuiicopo to manocgieñono ma Jesús. Ene mavonicpo no apinano muemitriono ma Juan nayana mue 'ma Jesús puejchu 3nayoserigia: —¿Pitirippuca ma Cristo vcuchocgieneri'i, vo'i vcuchocapuca ma 'pona? —najichpo. 4Majicpovcopo ma Jesús: —Ayana achapo mue 'ma Juan. Amétaca tamutu to im'ognee'i ene asamgieneri'i, maquictiórayo ema te 'to nutiripo. 5Tjicho timuiicono no jma'ono ene tpuicono no moso'iono ene énopo no nacojmagñono to lepra tnaracompo. T‑samuiicompo no mgiñono, techpucono no naepenogñono ene tcometocsiompo to tiuuna 'chojriicovo nae 'no tjiapanim'ono tcomnurocvono. Ene ajichyore ma Juan. 6Ene tiuusamriono no votinajrigiapono tajicho to nacuchosranu —majichvocpo ma Jesús. 7Te naegnepo no mavonirono ma Juan, ma Jesús muechjis'opo ma Juan nae 'no 'chañono. Majichvocpo: —Te ayompo im'oo'i ma Juan te 'to moopa'giene 'pog'e, ijcho 'ponnajri'i to maponreru. Imictichri'i to tapócoji tomo to tecticvo te 'to tavoo'ogne, ene vo'i. 8¿Etopúcatse timyon'ee'i to im'oyre ma 'chane tiuumuii'o? Ene vo'i, no tcopneriijono to tiuumuii'ocre ene novrico nae 'no 'chopetupara'ono taeyara'ono to 'pog'e. 9Taco'e te ayompo te 'to moopa'giene 'pog'e ¿im'opca ma muechjiru ma Viya? Je'chu ene nco'e im'oo'i ma muechjiru ma Viya tjicho ema Juan muetaviicu'pono nae 'no 'pomriono muechjironini ma Viya. 10Tjicho ema Juan taechjis'o to 'chosgiene ajúreco, oni taco'e: Nvonicyore ma nvonra tinapucyore pye'e puejchu matsegiari'i to nasamre no 'chañono tacti muetpirigia to 'chene pyon'oyre, maquee'i ma Viya te 'to 'chosgiene ajúreco —majichvocpo ma Jesús—. 11Je'chu ene njich'e, ma Juan ticchosricra'i tcuñuchcorepono nae namutu no nochriono te pjoca 'pog'e. Etotsero ma tjiapanim'ipno nae 'no maye'ono ma Viya te 'to mavonirisra ema tiuritji titotijvopno mue 'ma Juan —majichvocpo ma Jesús—. 12Te tnaecchoopo to macometoriira ma Juan ticchosricra'i ene juitjiiri'i no 'chañono muipuriono navoo'o t‑siopano te 'to mavonirisra ma Viya cuti te najunrucho to 'vósare no sontarono. 13To 'chosgiene ajurecono mavoniipi ma Viya étopo najriono no muechjironini ma Viya taechjis'o to matesrayre ma Cristo tiomuincovo te tiuchcopo ma Juan ticchosricra'i. 14Ma Juan ema taechjis'o to 'chosgiene ajúreco, taquee'i te 'to tiane'iripo to matesrayre ma Cristo ene tiutecyorevore ma muechjirini Viya tquíjare Elías. Ene je'chura'ii'i eto tituchvopo mue 'ma Juan ene eti vo'asoppojgia. 15Te acgiño, asama —majichvocpo ma Jesús—. 16¿Tajtse nimictich'eyre juiti? Eno acuti no 'moperono tiutsarono ene tejacono te 'to prasa tpioococono najichpo no 'pomriono: 17“Vcosiivi ene eti vo'iimuigia ene vjirori'i vechjis'o to vjiaasamre ene eti vo'íya'a”, naco'e no 'moperono. 18Eti acuti no 'moperono tjicho te tiutecpo ma Juan ticchosricra'i ema tijmuchvonve votera to vinu ene eti acotiorocpo: “Votori jmaca, masioporu ma huinarajgiene”, aquepo. 19Taquepo nutecpo nuti nuchcogne nae 'no 'chañono, nuti vonijmúchapo nnico nero. Nomuire acotiorocnu: “Ema jmaca tconsiugi terora'i naquemnacsare no pecatumoriono énopo tcovrarecra'ono to impuesto”, aquepo. Etotsero tquechoroji to tiuri to muechemra'vo ma Viya tajicho to tiuricocre nanosra no tpono eto —maquepo ma Jesús. 20Taquepo ma Jesús tnaecchoopo macojchovco no tcovsano te 'to Corazín étopo Betsaida tjicho ene manos'oo'i taye'e movera to tiaramicriono etotsero votácot‑samriono tajicha to napecaturano. Maquepo: 21—Eti acovsa te 'to Corazín te'po Betsaida acatajivyore tajichyore to vo'ácot‑samree'i. Tjicho no tcovsano te Tiro te'po Sidón te naem'aa'ini to 'chope muetjiicoovo ma Viya im'ognee'i eti, eno 'nuujinaripuini tácot‑samriono nanocaripuini to namuii'ósare t‑siso ene tejacampuini te 'to tsmapa taemquechorojgia to nacot‑samrehuina. 22Tos'o te 'to maviosrisrayre ma Viya 'chopeponyore to emechoro'yore eti acovsa te Corazín te'po Betsaida ene no tcovsano te Tiro te'po Sidón eno vo'richu tácatajivonyore —majichvocpo ma Jesús—. 23Ene étipo acovsa te 'to Capernaum, ijcho te 'to acuñuchcoreponyore nae 'no 'pomriono. Ene vo'i tjicho aquicñayre mue 'ma Viya. No tcovsanini te Sodoma te 'conevoco, te naem'aa'ini to 'chope muetjiicoovo ma Viya im'ognee'i eti, eno tácot‑samrionri'ini ene ma Viya vomaquitopuerecoo'ini eno tansijri'ini juiti to novsa. 24Te 'to maviosrisrayre ma Viya 'chopeponyore to emechoro'yore eti ene no huinarajonini tcovsano te 'to Sodoma te 'conevoco eno vo'richu tácatajivonyore —majichvocpo ma Jesús. 25Taquepo ma Jesús tyujrocpo mue 'ma Mueya, majichpo: —Tata, piti Taeyará'ovi pcoy'e to 'pog'e étopo anumo. Nrusrupayachovi te jmañono tjicho pyumrucri'i nae 'no timotvono techemra'ono. Ene eno pimecri'i no nacuti no 'moyono te huich'o taechemra'ono eno pemechemchoo'i. 26Ene pjichri'i piti te 'to toonagne pponreru —maquepo ma Jesús. 27Majichvocpo no 'chañono: —Ma Tata ema ttuparacnu tamutu. Najina taato'o taemotnu nuti maChíchanu maquejvorichu ema. Ene najina taato'o taemoti ma Tata te anumo, nquejvorichu nuti maChíchanu nimoti ene énopo nomuire no nvoo'ognena nimimoticha ema —majichvocpo ma Jesús—. 28Iutegia nye'e, eti avitagiene te 'to ajaasamre ene arasasamre'yore njichyo. 29Eschopa to avono'iyre nye'e acti to huiye te manoco ma tógienu to tayuvo. Isópapo nimitca'e nuti nuri te 'to nsamre njapanim'i to nitorisra énetse eto anaracapo te 'to ajaasamriono. 30Tjicho to avono'iyre nye'e votajtocre, votáquejra to anosrena to nimitropi —maquepo ma Jesús.

will be added

X\