San Mateo 10

1Ma Jesús muech'ovcopo no ntosegieñono muemitriono matuparaco ene muejrocpo to muetjiicoovo puejchu nacuchca no huinarajgieñono nae 'no nasiopocgienena ene naconaraca no nacojmagñono te 'to t‑samcoriono. 2Ma mativgiene nae 'no ntosegieñono muemitriono ema Simón tquijarevre Pedro, émapo Andrés naticocrichu ene énopo machichanoviono ma Zebedeo, Jacobo émapo Juan. 3Emapo ma Felipe, ma Bartolomé, Tomás, émapo Mateo tcovrarecra'i to impuesto ene émapo Jacobo machicha ma Alfeo, émapo ma Lebeo tquijarevre Tadeo. 4Ene émapo ma 'pona Simón nomrivo no cananeono ene émapo ma Judas tijroricri'i ma Viógienu Jesús. 5Ma Jesús mavonicvocpo no ntosegieñono maneriorono. Majichvocpo: —Vo'acuyno te 'to novsa no vojurionvoquina énepo te 'vosariono te Samaria. 6Ayana nae 'no jurionono israelitano tjicho eno nacuti to taemtioru 'vesa. 7Acmetoriipoo'i naye'e to 'chojriicovo: “Tiane'ipo to mavonirisrayre ma Viya”, ajicha. 8Tomuire aconaraca no tcojmano to lepra ene énopo no 'pomriono nacojmagñono. Acochpuca no naepenogñono ene acuchca no huinarajgieñono nae 'no nasiopocgienena. Eti tajina tavachina to ajacpogne itjiicoovo tos'o vo'acucvacho to anocgienena naye'e. 9Te 'to ayonrena vo'acomo to prata. 10Ioma etonaenarichu to amuii'o vo'acomo to acucyeeruvo étopo to 'pona epcopevo, vo'vore acomo acuctsucrupa. Vo'acomuchvo tjicho ajacpoyre to acomnugnena nae 'no t‑samano to 'chojriicovo ene eto avane'oyre te 'to aquemtonera to 'chojriicovo —majichvocpo ma Jesús—. 11Te 'to itecpapo te 'to 'vósare atpiru mue 'ma tpicuchcore 'chane ene atupca maye'e tiomuincapo te ajunjígiapo to 'vósare. 12Te 'to ásiopyórepo te 'to peti, oni aqueyre: “Nvoo'o aetotijvo”, ene ajichyo. 13Ene eno te tvopna'iono ayosiuchvoca mue Viya te 'to naetotijvo ene te votcuvopno'iono vo'acuysiucho mue 'ma Viya. 14Taco'e te votcujacpo'e tcuremcho'iono te 'to peti enepuca te 'to 'vósare ajunjigia taye'e ettócapo te 'to namíro'u to epcopevono. Eto imeruch'oyre te 'to votásopjuira'ono. 15Je'chugnejcha ene njich'e, te titecpapo to sache maviosrisrayre ma Viya taesvoycopnoyre to naemechoro'yore no tcovsano te 'to 'vosariono votjiacpa'iono, ene vo'richu nae 'no huinarajono tcovsanri'ini te 'to Sodoma étopo Gomorra te 'conevoco —majichvocpo ma Jesús—. 16Im'a, te nvonígia'e acmetoriru, acutiyore to 'vesano te 'to tamuri to huinaraji sorariono. Te naye'e eno tcomnucre to ácuñuchvo acti to ggiore etotsero mtopravre'ena acti to sivi. 17Taco'e immirúchapo naye'e tjicho tiom'eyriono nae 'no cparaacono ene aquestayre te 'to noomutirariono. 18Tmeturic'eyriono nae 'no 'chopetupara'ono nae'po taeyara'ono to 'vósare tjicho nuti ncovii'eyre. Enetse eto acmoprapo echjis'anu te 'to namíro'u eno nae'po 'pomriono vojurionvoquina. 19Te tioma'iompo nae 'no cparaacono, vo'acuponrerico to echjisrena naye'e tjicho te 'to aechjicyórepo ma Viya tijroc'eyre to echjiriivoyre naye'e 20tjicho vo'etina aechjicyore. Tijroc'eyre to echjiriivoyre ma Espíritu Santo ijro mue 'ma Viya tcochícha'e —majichvocpo ma Jesús—. 21Ene te pjocni sacheyore no 'chañono naejroricyore no naporapenviono, natnoviono puejchu nacópaca. Ema 'pona 'chane muejroricyore ma machicha, naejroricyore no naeyano nomuire. 22Ene acotichocreyre nae namutu tjicho nuti taetsraavonyore. No tájicpuicro'ono tiomuincapo te tamtupo jmañono eno tiuchcu'onyore. 23Te timponnojgia'iompo te 'to étona 'vósare, ayana te 'to 'pona 'vósare. Nmetoco'e te huich'o aquitucho acucmetoriru te 'to novsano no jurionono israelitano ene nchappo nuti nuchcogne nae 'no 'chañono. 24Im'a ma tquimitcosi movine tácuñuchcoreponri'ini mue 'ma timitco ene ma vnóraco mamuire votácuñuchcorepono mue 'ma mágienu. 25Ma tquimitcosi masopúchapo macti ma timitco ene ma vnóraco mamuire masopúchapo macti ma mágienu. Te 'to najíchanu; “Jmaca 'chane eriono” najichnu nuti Iógienu, avetji eti nimitriono ¿tajpuca naejarech'eyre? —majichvocpo ma Jesús—. 26Taco'e vo'acúpico no 'chañono. Tamutu tquechorojyore to tamurigieñono naetrerepiono tamuquechragne, tamutu tquechosiyre. 27Te njajaec'e nmetoco'e, amétaca no 'chañono. Te nñajoc'e nimitco'e, eto acometoriiyore te namíro'u namutu. 28Vo'acúpico no tijrocapono nacópaca to iog'e etotsero vonaato'o nacópaca to iachanevo. Je'vo ma Viya apicoyore tjicho ema maróto'o macópaca to iog'e étopo to iachanevo maróto'o muecñaca te 'to muecñáragi. 29Im'a, to coyre votasvacho, etonarichu merio tavacho te api'i coyre. Etotsero votemtioca eto'ina te 'to vomaquisopo ma Viya tcochícha'e. 30Ema técho'e eti etoripuini to achutmoco muemoti to tatupa. 31Taco'e eti vo'acuuyoco tjicho asivachopno te 'to coyriono. 32Namutu no votioñuchanono nae 'no 'chañono te 'to napuegnéranu ene nuti nomuire vonáñuchyore eno te 'to mamíro'u ma Tata tiovrico te anumo. 33Enotsero no tioñuchanono te 'to namíro'u no 'chañono nuti nomuire noñuchvocyore te 'to mamíro'u ma Tata tiovrico te anumo —majichvocpo ma Jesús—. 34Vo'aquemechoco eti to eto timiutégianu noricoca no 'chañono njicha te pjoca 'pog'e. Vo'i, tjicho tiocpocconyore no 'chañono njichyo. 35Tajicho to nutesra ma 'chane macocposvoyre ma mueya ene su 'seno scocposvoyre su saeno. Su 'pona 'seno scocposvoyre su schíneno. 36Tos'o ma 'chane no macposvoyre enopoocorichu te 'to mapeno tjicho nuti taetsraavonri'i. 37Ma 'chane te muemnacpona ma mueya esupuca mueno ene vo'richu tquemnacnu nuti, ema vomaato'o tacchichacore nye'e. Enerichu maco'e ma 'chane te muemnacpona no machichanoviono ene vo'richu tquemnacnu nuti, mamuire vomaato'o tacchichacore nye'e. 38Ma 'chane te vomacomo eto crutsu to mapuegneranina macuctinu nuti te 'to natajivono étopo te 'to nitorisra, ema vomaato'o tacchichacore nye'e. 39No tvoo'ono tnocano to navoo'ognena te 'to naetorisra tamoprujyore titovoyre tamutu to naetorisra. No vonacotegne'a to naetorisra nanoca to nvoo'ogne nuti ene eto naetorisra votampuujiyre eto muitravreyre —majichvocpo ma Jesús—. 40No tjiacpa'iono eti cutinarine to nuti najacpanu, ene te nuti najacpa vonáquejvo nuti najacpanu, ema Tata najacpo ma tvonicnuu'i. 41Ma tjiacpa ma muechjiru ma Viya tjicho ene mas'oo'i maye'e, to majacpogneyre ema tacutyoorichu to muecmuna majacpogneyre ma muechjiru Viya. Ene ma tjiacpa ma tiuri 'chane tjicho ema tiuuri'i, to majacpogneyre ema tacutiyore to muecmunayore ma tiuri 'chane. 42Ene ma tijroco to muera une ma tjiapanim'ipno nae 'no tpuegne'nono nuti eto tjicho to mapuegnéranu, ma teschoo'i majacpoyre to muecmuna mue 'ma Viya tajichyore —maquepo ma Jesús.

will be added

X\