San Marcos 8

1Etorichu to sachono tiuumutonvórepo no 'chopemuriono 'chañono ene tajina to nanigia. Ma Jesús muech'opo no muemitriono. Majichvocpo: 2—Njapanuvco pnoni 'chañono tjicho moposachepo najicho nye'e te pjoca ene tajina nanigia. 3Te nopjucvoca nayana te 'to napeno ene taquija nacúnico tcuuyacre votcutcorejono te 'to 'chene tjicho enjoo'i tios'ono te ehuire —majichvocpo. 4Najichpo no muemitriono: —Etotsero muitji to yviya te pjoca moopa'i 'pog'e to vensi'a pnoni 'chañono —najichpo. 5Ma Jesús mayosericvocpo: —¿Oyna to panu acoy'e? —majichvocpo. Najicpopo: —Sieterichu —najichpo. 6Ene mavonicvocpo namutu no 'chañono naejapuegia. Mave'po to sietegiene panu, marusrupayachopo ma Viya, mavesacpo etono ene muejrocvocpo no muemitriono ene eno nasorarecpo nae 'no 'chañono. 7Etjoo'i nacoy'e tomuire to jimogirano. Marusrupayachopo ma Viya tajicho ene mavonicvocpo no muemitriono nasoraregia nae 'no 'chañono. 8Tnicompo namutu no 'chañono tipchovompo ene tcoviospo to naemocharajono tinco to sietegieñono canasta. 9No tniconri'i cuatru mil to natupa. Taquepo ma Jesús mapjucvocpo no 'chañono 10ene ema tiovcu'po te 'to pcure. Macochanevco no muemitriono tyonompo te 'to 'pog'e Dalmanuta. 11Taquepo tiutecompo mue 'ma Jesús no fariseono tjicpoccono maye'e. Navoo'o naquitsmoorajyore to muetjiicoovo. Nayosiocpo muemegia to tiaramicre. 12Ema tiopomrechpo te 'to masamre maquepo: —¿Tajpuca tacoyemo pnoni 'chañono nayosserico nnoca to tiaramicre? Je'chugnejcha ene njich'e, tajina naemec'eyre —majichvocpo. 13Ene majunjicvocpo tiovcu'vórepo te 'to pcure tyompo te pochra. 14No muemitriono naemtiscoo'i noma to naniipuina. Etonarichu panu nacoy'ee'i te 'to pcure. 15Ma Jesús majichvocpo: —Acuñuchvo, vonacuporioc'e te 'to naye'e levadura no fariseono ene te'po maye'e ma Herodes —majichvocpo. 16No muemitriono najichcocpo: —To maquee'i eto tjicho tajina vioma to panu —naquee'i. 17Ma Jesús muem'o to naponreru majichvocpo: —¿Taja tacoyemo to aponrerico te 'to vo'iomari'i to panu? Vo'aponrejgia echemcha ene mracasamre'erich'o. 18Cutpo vo'imuiigia ene vo'asamuiirigia. Huipca echa 19te nencoo'i no cinco milgiene 'chañono te 'to cínco'e panu ene ¿oyna canasta ave'ri'i to naemocharajono? —majichvocpo. Najicpopo eno: —Ntose, Tata —najichpo. 20—Ene te nencovre no cuatru mil te 'to siete panu ene ¿oyna canasta ave'ri'i to naemocharajono? —majichvocpo. Najicpopo: —Siete —najichpo. 21Ene majichvocpo: —¿Huich'ojnoch'o echemcha? 22Taquepo ma Jesús titecpompo te 'to Betsaida énopo muemitriono. Ene nompo maye'e ma jma'u nayosiocpo muemmoca ema. 23Ma Jesús mave'po te 'to mavupe macuchcopo te taegne to 'vósare. Mayori'uggiopo te 'to mattúraji manocpo to mavupe maye'e ene mayosericpo te 'to timuiicopca 'puesa. 24Ma jma'u muesñecpo maquepo: —Nim'o no 'chañono, nacutichujcha to ycugi etotsero tpuicono —maquepo. 25Ma Jesús mapechvore manoco to mavupe te 'to mog'a ene ma jma'uri'ini maponrejcopo muem'o timuiicoripo mraca. 26Ma Jesús mapjucpo mayana te 'to mapeno: —Vopcuyno te 'to 'vósare najina pámetocyore taye'e —majichpo. 27Taquepo ma Jesús énopo muemitriono tyonompo ene naquij'eyre te 'to 'vosariono taye'e to 'pog'e tquíjare Cesarea te Filipo. Te 'to nayon'opri'i mayosericvocpo no muemitriono: —¿Nija nuti, ooyo nacoyemo no 'chañono? —majichvocpo. 28Eno najicpopo: —Enjoo'i naco'e te 'to pitiri'iji ma Juan ticchosricra'i. No 'pomriono naco'e te 'to pitiri'i ema Elías tchoovore titorico, naco'e. Ene enerichu naco'e no 'pomriono: “Ema 'pona muechjirini Viya”, naco'e —najichpo ma Jesús. 29Ma Jesús mayosericvore: —Ene eti ¿oypuca acoyemo, nijapuca nuti? —majichvocpo. Ma Pedro majicpopo: —Pitiripo Cristo —majichpo. 30Ene ma Jesús matuparacvocpo te 'to vonaquechjis'o nae 'no 'chañono. 31Taquepo ma Jesús mametocovcopo to muepenirayore. Majichvocpo: —Nuti nuchcogne nae 'no 'chañono tcomnucre te 'to nácatajivo ene vonájacpocreyre nae 'no cparaacono nae 'no jurionono, énopo no naeyara'ono no sacerdotiono techono to mapenviya, énopo no timitricra'ono to voniipi. Tcopacononyore etotsero te moponagiene sache nchovyore nitoricyore —majichvocpo. 32Ema muemeruchpo mraca to majichvogneyre. Ma Pedro mueptsiocpo ma Jesús majichpo te 'to vo'ene tacuc'e to muechjis'ognee'i. 33Ma Jesús muesñecpo no muemitriono ene muechjocpo ma Pedro: —¡Pcoscu'a nye'e piti eriono! Te 'to pponreru vopponoca ma Viya enochujcha pponoco no 'chañono —majichpo ma Jesús. 34Ma Jesús muech'opo no muemitriono énopo 'chañono, majichvocpo: —Te 'to enjoo'ina navro'o tpuegné'anu, tacomnu huipo enojivyorena te 'to navoo'ogne ene noma to crutsu nactinu nuti te 'to natajivono te'po nitorisra. 35No tnocano to navoo'ognena te 'to naetorisra tamoprujyore titovoyre tamutu to naetorisra. Etotsero no vonacotegne'a to naetorisra nanoca to nvoo'ogne nuti ene étopo to 'chojriicovo ene eto votampuujiyre eto muitravreyre. 36¿Tajtse masamjane'aa'ini ma 'chane te macye'e tamtu to taye'ono pjoca 'pog'e ene tampuuji to machanevo? 37Ene ¿tajtse muetsvoch'aa'ini ma 'chane to machanevo? 38Te enjoo'ina tatsri'ono to naponranu ene étopo to nechjiriivo te 'to namíro'u nae pnoni 'chañono pecatumoriono msopjuireccono, nomuire nuti nuchcogne nae 'no 'chañono ntsii'oyre te 'to namíro'u te nutégiapo nos'apo te anumo nomyore to njaracuvo majichyo ma Tata, ncochaneyre no munagieñono angieriono —majichvocpo ma Jesús.

will be added

X\