San Marcos 7

1Taquepo tiutecompo mue 'ma Jesús no fariseono eto novcure énopo no timitricra'ono to voniipi ene nos'o te 'to Jerusalén. 2Eno nacotiorocpo no muemitriono ma Jesús tjicho naem'oo'i tnicono votacsijvo'ono ene vonaetucha to tavoniipi to naye'erepiono. 3(No fariseono ene namutu no jurionono naponoco to naye'erepiono naemitcosi nae 'no 'chosionini, votnigiano te votacsijvo'ono eto naye'erepi. 4Te tios'ono te 'to navachririsrare votnigiano tiomuincovo te tcosijvo'ompo. Movera to naye'erepiono tacutgiene jmani, nasipconve to naviiripiono, met‑siono étopo cujano.) 5No fariseono énopo timitricra'ono to voniipi nayosericpo ma Jesús: —¿Tajpuca tacoyemo pnoni pimitriono vonapona to vye'erepi vimitcosi nae 'no viochconvionini? Te tniconyórepo votacsijvo'ono tjicho ene taco'e to vye'erepi —najichpo. 6Ma Jesús majichvocpo: —Eti apimiro'e, muetpico ma muechjirini ma Viya tquíjare Isaías te 'to majre, eti muechjis'o. Oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: Pnoni 'chañono te 'to naechjisra cutim'i to tpicuchnonri'i etotsero te 'to nasamre ehuirevocri'i nye'e. 7Tajina tajichgienena to naye'erepiono nanocsare te 'to nmíro'u tjicho to napongiene naemitcosi ene tos'o nae 'no 'chañono, vo'ene tos'a nye'e, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 8Je'chugne te 'to inajicri'i to mavoniipi ma Viya tajicho to ituchra to navoniipi no 'chañono, to asipsira to aviiripiono étopo met‑siono ene étopo 'pomriono tacutgieñono jmani —majichvocpo ma Jesús. 9Ene mapecho majichvoco: —Eti inajico to je'chugne mavoniipi ma Viya tajicho to aye'erepiono. 10To voniipi majacpogne ma Moisés oni taco'e: “Apicucha ma eya ésupo eno”, ene “Ma tcotemo nae 'no tcochichano muépena 'nuujina”, maquee'i ma Viya. 11Etotsero eti acovniipipo tiuri te 'to ma 'chane majicha no tcochichano: “Tajina naejroc'eyre to acomnugne tjicho tamutu to ncoy'egnee'i ema nicmúnacho ma Viya”, mac'e. 12Ma ene tjichri'i ma mueya eto tjicho te 'to huipuiji macmunu to muechpojricsi ma mueya. 13Tos'o eti iomuire inajicpo to mavoniipi ma Viya tajicho to aponra to aye'erepiono imit‑sira no achichanoviono. Ene etjorich'o to 'pona tacutgieñono jmani —majichvocpo ma Jesús. 14Taquepo ma Jesús muech'opo no 'chañono majichvocpo: —Asámanu amtu eti echemcha pjoca nmetoru'eyore. 15To manicsare ma 'chane movine etina temejirigiari'ini. Etotse to maponreru tochre te 'to masamre, eto temejirico ma 'chane. 16Te 'to acgiño, asama pjoca 'chojriicovo —majichvocpo ma Jesús. 17Te majunjicvocpo no 'chañono ma Jesús t‑sioppo te 'to peti ene no muemitriono nayosericpo ema to muechjis'ognee'i temejirico ma 'chane. 18Majichvocpo: —¿Eti iomuire vo'echemcha? Tjicho to manicgiene ma 'chane movine taemejirigiari'ini 19tjicho vot‑siopa te 'to masamre. Enechujcha te 'to mami ene tiuchcopo te 'to mag'e —majichvocpo. To énepo maquee'i muemechemchopo to tamutchujcha tniccore tiuri vnigia. 20Tomuire majichvocpo: —To muechjis'ogne manocsare tamurigiene ma 'chane eto temejirico. 21- 22Ene tos'o te 'to masamre to mpachijigne maponreru ene étopo tamurigiene muetrerepiono: te mave'o su 'seno vomueturena, ésupo 'seno sve'o ma 'chane vosimuena, te macópaco ma 'pona 'chane, te tiomerico, majomracho to 'poy'e, te tepya'ra'i, techjicra'i, tcotichóra'i, t‑siñavóroji ene mponreere. 23Tamutu jmani mpachijigñono ene tos'o te 'to masamre ma 'chane ene eto temejirico. 24Ma Jesús te tios'opo taye'e tyompo te 'to topa'ivo to 'vosariono Tiro étopo Sidón. Ema t‑sioppo te 'to étona peti ene vomavro'o naechari'ini no 'chañono etotsero muitji to naquechori'ini. 25- 26Esjoo'i taye'e su 'seno 'povsajecu, sirofenicia naéjare no sjañonono. Su schichagira masiopoco ma huinarajgiene. 'Nuujipo esu ssamuiico ma Jesús ene tiutecpo maye'e. Sepyusmiruchpo syosiocpo te 'to macuchca ma huinarajgiene se 'su schicha. 27Ma Jesús majichpo: —Natihuina nanigia no 'moperono tjicho votori to yvirajgia to naniru ene vijrócapo to pacono —majichpo. Eto majichri'i te 'to eno naquejvorichu tquicmunano no jurionono. 28Esu sjicpopo: —Tata, étotse to pacono tomuire tajacpo tanico to taepatsiijono to naniru no 'moperono —sjichpo. Eto sjichri'i te 'to nomuire no vojurionvoquina macatajicyore ma Viya. 29Ma Jesús majicpopo: —Tiuri to pjicpíranu tajicho to psopra. Pyánapo tiuchcoripo ma huinarajgiene se 'su pchicha —majichpo. 30Ene tyompo. Te titecpopo te 'to speno schimpopo su schicha tepajiripo tiuchcoripo sye'e ma huinarajgiene. 31Ma Jesús te tios'opo te 'to topa'ivo to Tiro muetavicpo to 'vósare Sidón étopo tquíjare Ndiesigieñono 'Vosariono ene titecpopo te 'to cogiure Galilea. 32Naemiutecpo maye'e ma 'chane mgiño mnessoji. Nayosiocpo ma Jesús manoca to mavupe maye'e. 33Ma Jesús mueptsiocpo nae 'no 'chañono manocpo to mavugi te 'to magiñono ene mayorichopo to manene te 'to mattúraji. 34Muesñecpo te 'to anumo tiopomrechpo ene muechjicpo te 'to naechjiriivo: —¡Efata! —maquepo. Eto maquee'i: ¡Taejoca to pgiño! 35'Nuujipo t‑samuiirico ene tiúripo tomuire to muechjisra. 36Ma Jesús majichvocpo no 'chañono te 'to vonaquechjis'o. Enovoyejpo naquitojiricpo. 37No 'chañono naramignejcha naquepo: —Tiuri tamutu to manocgiene maconaraco no mgiñono énopo no votechjigiano —naquepo.

will be added

X\