San Marcos 6

1Taquepo ma Jesús tyompo tchovo te 'to mavsa macochanevco no muemitriono. 2To sache tanarasíravo tyompo te 'to noomutírare no jurionono tnaecchoopo timitrico naye'e. Moverano no t‑samono nárami najichcocpo: —¿Ooyotse muet‑si'ri'i jmañono jmaca? ¿Oypuca maviyo to muechemra'vo étopo to muetjiicoovo manocri'i to tiaramicre? 3Tjicho ema jmaca caapinteru, su mueno esu María. Vimoti no matnoviono: ma Jacobo, José, Judas ene émapo Simón. Enopo no 'senono matnoviono tcovsano te pjoca —naquepo. Tayuucovcochjicha eno. 4Etotsero ma Jesús majichvocpo: —'Muíriji napicucho ma muechjiru Viya te vo'enena te 'to mavsa nae 'no majañonono —maquepo. 5Tos'o vomanoca to tiaramicre taye'e. Manocpo to mavupiono nae 'no 'puesamurionrichu nacojmagñono ene maconaracvoco. 6Ma Jesús márami tajicho to namusopraa'i. Taquepo mapopji'po timitricpoo'i te 'to 'vosariono taye'e. 7Ma Jesús muech'opo no ntosenano muemitriono mavonicvocpo apinampoo'i puejchu nayana nacmetoriru. Muejrocvocpo to naetjiicoohuina ene nacuchcovca no huinarajgieñono nae 'no nasioporono. 8Majichvocpo te 'to tajina namyore te 'to 'chene, vonacomo to nayeeruvo, vonacucniipo ene étopo to prata vonacomo tomuire, taquejvorichu to natsucrupa 9étopo naepcopevo ene etonarichu to namuii'o. Majichvocpo: 10—Te atupca te 'to peti, ansi taye'e tiomuincapo te ajunjigia to 'vósare. 11Te votcujacpo'iono te 'to 'vósare votquechcooric'iono, ajunjigia ene ettopevchapo te 'to namíro'u eto imeruch'oyre te 'to votásopjuira'ono. Je'chugnejcha ene njich'e te titecpapo to sache maviosrisrayre ma Viya taesvoycopnoyre to naemechoro'yore no tcovsano te 'to 'vosariono votjiacpa'iono, ene vo'richu nae 'no huinarajono tcovsanri'ini te 'to Sodoma étopo Gomorra te 'conevoco —majichvocpo ma Jesús. 12Ene tyonompo no ntosenano tcometorirompoo'i namétoco no 'chañono te 'to nácot‑samre tajicho to napecaturano. 13Nacuchcopri'i no moverano huinarajgieñono nae 'no nasioporono, nayorichopri'i te 'to asaete nomuire no moverano nacojmagñono naconaracvoco. 14Ema Herodes, taeyara'o te 'to 'vósare masamuiicopo to manocgieñono ma Jesús tquéchosi te 'to 'muiripa'i 'pog'e. Maquepo ma Herodes: —Tchovo titoricvore ma Juan ticchosricra'i. Eto tjicho titjiicovri'i —maquepo. 15No 'pomriono naquepo: —Emapúcayo ma Elías tchovo titoricvore —naquepo. Ene no 'pomriono naquepo: —Emapuca muechjiru ma Viya macuti no muechjironini te 'conevoco —naquepo. 16Etotsero te masamuiicopo ma Herodes maquepo: —Emapoocorichu Juanini ma nvonuchgieneri'i nayuchtipgiencha tchovo titorico —maquepo. 17Tjicho ma Herodes macovniipii'i nacootoca ma Juan ene máquimitji te 'to naqueetérare scoviiri'i su Herodías mayenori'ini ma Felipe mati ma Herodes tjicho mave'ri'i esu ma Herodes. 18Ma Juan majichri'i ma Herodes: —Votori jve'a su mayeno ma piati —majichri'i. 19Tos'o su Herodías scotichopo ma Juan svoo'opo simcoparegia ema etotsero vosichmapo to sjicha 20tjicho ma Herodes mapicuchri'i ma Juan. Muemoti te 'to tiuri ema mtopravre. Tos'o vomuesopa oypuca najicha ema. Ma Herodes márico to masama ema Juan ene tponrericvonve tajicho to muechjiriivo. 21Tarotomiruchpo to svoo'ognee'i su Herodías tquijarem'ipo ma Herodes. Te tnicricpo ema macóchane no majuparano, énopo naeyara'ono no sontarono ene énopo 'chañono tpicuchcoriono tcovsano te 'to Galilea, 22su schicha su Herodías t‑sioppo naye'e tiimuicpo te 'to namíro'u eno, ene ma Herodes énopo no machimrano noricognejcha esu. Ema majichpo su 'móperu: —Pyosiócanu to jvoo'ognena ene nuti nijrocviyre. 23Je'chugnejcha nituchyore to nechjiriihuina pye'e. Nijrocviyre to pyosioonina tayampane tacticco te 'to tamutu to ncoy'egne —majichpo esu. 24Su 'móperu tiuchcopo smetopono su saeno tajpuca to syossericyore. Su saeno sjicpopo: —Pyosioca ñijrócapi to ñichuti ñi Juan ticchosricra'i —sjichpo. 25Ene 'nuujipo tchovo t‑siopo mue 'ma cparaaco Herodes, syosiocpo: —Nvoo'o juitrichu pijrócanu te 'to crujo to ñichuti ñi Juan ticchosricra'i —sjichpo. 26Ema Herodes tcojrasamurevognejcha, tajichri'i to muechjiriivoo'i sye'e te 'to namíro'u no machimrano. Muitjiripo to mapuemcha. 27Tos'o 'nuujipo mavonicri'i ma sontaru mavejna to machuti ma Juan. Ema tyompo te 'to naqueetérare mayuchtipgienchopnopo 28mamporipo to machutini te 'to crujo muejrocpo su 'móperu ene esu sompo se 'su saeno. 29Te naéchopo no muemitriono ma Juan tiutecompo navejno to mag'eni naecoropo. 30Taquepo tchovompo no muemitriono te 'to mavonis'oo'i ma Jesús nametocopo tamutu to naemtoñonri'i étopo to naemitrisraa'i. 31Majichvocpo ma Jesús: —Vyana, váquejvorichu te 'to moopa'i 'pog'e puejchu ene anarasi'a 'puesena taye'e. Tjicho tchoopoocono no moverano 'chañono votaetcocro'ono najicho etoripuini to nanisrena. 32Tiovcu'ompo te 'to pcure tyonompo naquejvorichu te 'to moopa'giene 'pog'e. 33Etotsero no 'chopemuriono 'chañono nanecpuegne'o naemoti te 'to emari'i ma Jesús tos'o tyonompo te 'to maquij'eyre tjiunopompoo'i napo'choc'opri'i to cogiure nacochriocpo ema natiipo titecponri'i. Moverano no tiutecono ene nos'o te 'to 'vosariono. 34Te titecpopo ma Jesús tiucpuicpo te 'to pcure muem'ovcopo no 'chopemuriono 'chañono majapanuvcopo tjicho nacuti to 'vesa najina tjiañoca. Ene manaecchopo timitrico naye'e to tasimtuvono. 35Te yotiyórepo napuchpo ma Jesús no muemitriono najichpo: —Tata, yotiyórepo ene moopa'i pjoca viovricri'i. 36Tiúripo piopjuca pnoni 'chañono nayana te 'to 'vosariono navachrigia to nanigia tjicho tajina tániccore —najichpo. 37Ma Jesús majicpovcopo: —Eti ijroca to nanigia —majichvocpo. Eno najicpopo: —Vovaato'o vyana yvachrigia to 'chopemuri panu vensi'a pnoni 'chopemuriono 'chañono —najichpo. 38Ma Jesús mayosericvocpo: —¿Oyna panu acoy'e? Ayana im'a —majichvocpo. Te naem'opo, najichpo: —Muenjaa'i cincorichu panono ene étopo apina jimogira —najichpo. 39Ene ma Jesús majichvocpo no muemitriono: —Aquejacvoca namuripoo'i te 'to muijipa'i —majichvocpo. 40Ene tejapuecompo te namuripoo'i ciento te'po cincuentapri'i. 41Ma Jesús mave'po to cincogne panu étopo apina jimo muesñecpo to anumo marusrupayachopo ma Viya. Mavesacpo muejrocvocpo no muemitriono ene eno nasorarecpo nae 'no 'chañono. 42Tnicompo namutu no 'chañono tipchovompo. 43Taquepo tcoviospo to naemocharajono to panu étopo jimo tinco to ntosegieñono canasta. 44No tniconri'i cinco mil to natupa naquejvorichu no 'jirono. 45Taquepo ma Jesús mametocovcopo no muemitriono novcu'a te 'to pcure nayana te pochra naenapucucha ema te 'to 'vósare Betsaida ene ema manosnumpo manecpuegne'o no 'chañono. 46Te naegnepo no 'chañono ma Jesús tyompo te 'to 'nug'e mari mayujros'oo'i. 47Te yótipo no muemitriono ttupreconrich'o te 'to 'chope cogiure ene ma Jesús manosjirich'o te 'to 'pog'e. 48Ema muem'o to nayoyuchravo tna'econo etotsero votyejregiano tjicho nocpo'choo'i to tecticvo. Te tiane'ipo tjiara'iyre maquepripo ma Jesús tpuicopoo'i te 'to taéna'u to une, muetavicvocyorepuini. 49No muemitriono te naem'opo to mapuisrapri'i ema te taéna'u to une naejcho etori'i tacúna'i. Tpooricompo 50tajicho to napisra tjicho namutu tim'oo'i. Ene ema muechjicvocpo: —¡Vo'acuuyoco acúpico, nutichujcha! —majichvocpo. 51Tiovcu'po naye'e te 'to pcure ene tnara'chopo to tecticvo tomuire. Ene eno naramignejcha 52tjicho vonáquictiora naechemcha to manocgieneri'i tiaramicre macojpasraa'i to panono tjicho huich'o tásopjuira'ono te 'to nasamre. 53Nanaecvórepo to cogiure tichicompo te 'to 'pog'e Genesaret ene naemitjicpo taye'e to pcure. 54Te tiucpuicompo no 'chañono naemotpo to emari'i ma Jesús. 55Eno tyonompo tjiunopompoo'i nametocovco no 'pomriono tcovsano taye'e to muetecpirari'i ma Jesús. Nave'poripo no nacojmagñono nomo nanoocu'poo'i te 'to naepajiimo naquitecpo te 'to mavricri'i ema. 56Te 'to 'vosariono mayon'opri'i nanocporipo te 'to cayano nayosiocpo muesopa naemmoca tayampane etinanejcha to mamuii'o. Ene namutu no temmoconri'i tnaracono.

will be added

X\