San Marcos 5

1Taquepo titecpompo te 'to pochra cogiure eto 'pog'e tquíjare Gadara. 2Te tiucpuicpo ma Jesús te 'to pcure 'nuujipo macpo ma 'chane masioporu ma huinarajgiene ene mas'o te 'to 'cori 3tjicho ene mavrare ema. Najina taato'o timitjigia enenarineni te 'to carena. 4Movera'eripuini tquimitji te 'to mavupe te'po mueypiono te 'to carena etotsero ema mavenaruco mavechononojico eto ene najinagiene taato'o tito'aca. 5Te sache te'po yotiono tpuico tpiooricpoo'i te 'to 'cori te'po 'nug'e to mariono. Emajivo tjiorachovo taye'e. 6Te muem'opo ma Jesús te ehuire tjiunopopo maye'e muepyusmiruchpo, 7tpioocopo: —¿Tajtse timiutecvi nye'e, Tata Jesús? Piti maChíchavi ma Viya te anumo. Nyosiocvignejcha te 'to mamíro'u ma Viya, vopquemecatajivchonu —majichpo. 8To ene maquee'i tjicho ma Jesús majichri'i: —¡Piti huinarajgiene, piuchca mue jmaro 'chane! —majichri'i. 9Ma Jesús mayosericpo: —¿Taja píjare? —majichpo. Ema majicpopo: —Nuti nquíjare 'Chopemuri tjicho moveravocovgienejicha —majichpo. 10Ene tyossericvopo te 'to vomacuvonico nacuyno no huinarajgieñono te 'pona 'pog'e. 11Etjoo'i taye'e to 'chopemuri smorono tni'icono te 'to 'nugieerépa'i. 12No huinarajgieñono tyossericvompo mue 'ma Jesús: —Pisopavi vyana te jmuena smorono vsiopa taye'e —najichpo. 13Ma Jesús mueschoppo ene no huinarajgieñono tiuchcompo mue 'ma 'chane tyonompo nasiopoco to smorono. Ene etono tjiunopompo mraca titecpompo te 'to tachusi to cogiure tevtsecvompo te 'to une teecompo. Apina mil to tatupa to smorono. 14Ene no tjiañoconri'i to smorono tjiunopompo nametocovco no tcovsano te 'to 'vósare te'po te 'to vom'i ene no 'chañono tyonompo naem'oyre to tacoyemgieneri'i. 15Te titecpompo te 'to mavriicoo'i ma Jesús naem'opo ma 'chane tejaracoo'i tcomuii'oripo tiuuripo ema 'chane nasiopoori'ini no huinarajgieñono. No 'chañono tyoyocompo naramignejcha. 16No tim'onri'i nametocovcopo to majichvognee'i ma nasiopoori'ini ene étopo to tajichvoo'i to smorono. 17Tos'o nayosiocpo ma Jesús majunjicvoca mayana te 'pona 'vósare. 18Te tiovcu'po ma Jesús te 'to pcure ma nasiopoori'ini no huinarajgieñono tyossericvopo mue 'ma Jesús muesopa mapuegne'a. 19Ene ma Jesús vomuesopa mapjucpo majichpo: —Pyanachujcha te ppeno nae 'no pjiañonono jmetocovca to manocgiene majapanura'ivo ma Viya pye'e —majichpo. 20Ema tyompo te 'to tquíjare Ndiesigieñono 'Vosariono muechjis'opripo nae 'no tcovsano taye'e to maconarasraa'i ma Jesús ene namutu nárami tajicho. 21Taquepo ma Jesús tchoopo te 'to pochra to cogiure. Tiuumutonvórepo maye'e no 'chopemuriono 'chañono te 'to tachóchocu to cogiure. 22Maquepripo ma 'chane tquíjare Jairo naeyara'o te 'to noomutírare no jurionono. Te muem'opo ma Jesús muepyusmiruchpo ema 23mayosiocpo: —Tata, svoycognejcha psena nchicha. Pcatajígianu pyana pnoca to jvupe sye'e puejchu snáraca sitorigia —majichpo ma Jairo. 24Tos'o ma Jesús tyompo. Te 'to mayon'opri'i no 'chopemuriono 'chañono tyuttucvono naniñatsa'ocpoo'i ema. 25Esjoo'i somuire su 'seno naye'e t‑soorojecho ntósepo añu sjicho to scojmavo. 26'Choperipo to scatajihuira najicho no tiprujricra'ono tito'acvopo to scoy'egnee'ini to svañoris'o ene vonaetruca naconaraca esuvoyejchujcha te 'to ssamgiene. 27To ssamuiicopo ma Jesús tyompo spuchpo te magiecu te 'to namuri no 'chañono semmocpo to mamuii'o. 28Tjicho squee'i esu: “Tayampane nemmoca táquejvorichu to ñimuii'o ene nnaracapo”, squee'i. 29'Nuujipo ssamo te 'to sog'e huipo t‑soorojecha tnaracopo te 'to sjuma. 30Ma Jesús masampo to tiuchcoo'i to muetjiicoovo maye'e muesñecpo no 'chañono mayosericvocpo: —¿Naja temmocri'i to nmuii'o? —maquepo. 31No muemitriono najichpo: —Pim'a, pnoni 'chañono tniñatsa'ocviono ene: “¿Naja temmocnuu'i?” pquepo —najichpo eno. 32Etotsero ma Jesús muesñeñicpo te 'to machocyo matanco najpuca no temmocri'i. 33Ene esu 'seno tyooyoyojicripo tajicho to spisraa'i tjicho secho to sjichvognee'i. Tyompo sepyusmiruchpo smetocopo tamutu. 34Ma Jesús majichpo: —Nchicha, piti pnaracopo tajicho to psopranri'i. Pyana puetotijvoo'i. Huipo táchovyore pye'e to pjiuma —majichpo. 35Ma Jesús techjiicorich'ini naquepripo no 'chañono tios'ono te 'to mapeno ma naeyara'o te 'to noomutírare najichpo ema: —Tepenoripo psena pchicha. Huipo macuqueviáravo jmaca Viya —najichpo. 36Ma Jesús vomuechcoorigiari'i to nametosirari'i ma cparaaco ene majichpo: —Vopcuuyoco, psopanuchjicha. 37Te tyononvórepo, ma Jesús vomuesojvoca napuegne'a nacchane no 'pomriono, maquejvorichu ma Pedro, émapo Jacobo ma Juan naticocrichu. 38Te titecpompo te 'to mapeno ma cparaaco, ma Jesús muem'ovcopo no 'chañono tiocorionripo tiyo'ono mraca. 39Te t‑sioppo taye'e te 'to peti mayosericvocpo: —¿Taja tacoyemo to iócore íyo'o mraca? Su 'móperu votépena simcognechjicha —majichvocpo. 40Etotsero eno naquecoropo tjicho naem'o to sepenirari'i. Ma Jesús macuchcovcopo namutu macosioppo naquejvorichu no tcochichano su 'móperu énopo no macochanegñonri'i t‑siopompo te 'to sovriico su sepenogne. 41Mave'po te 'to svupe, majichpo te 'to sechjiriivo: —Talita cum —majichri'i su 'móperu. (Eto maquee'i: Pechpuca 'moyo, piti njichvi.) 42Ene 'nuujipo techpuco tpuiirico su sepenognee'ini. Esu tcoy'eripo ntose añu. Eno 'chañono naramignejcha tajicho. 43Ma Jesús mametocovcopo te 'to vo'gienejicha nacumetoco no 'pomriono. Mavonuchpo naengia esu.

will be added

X\