San Marcos 4

1Ma Jesús tnaecchoovórepo timitrico te 'to tachóchocu eto cogiure. Tiuumutompo maye'e no 'chopemuriono 'chañono ene ema tiovcu'po te 'to pcure tejacpo taye'e ene eno te 'to 'pog'e. 2Te 'to muemitrisraa'i naye'e manocpo to muemictichgieñono, majichvocpo: 3—Asámanu: Ma 'chane te tyompo tevjapuerico to muésane, 4to muevjapueru tagira, etjoo'i tpacareco te 'to nayonrare no 'chañono ene to coyriono tiutecompo tanicvocpo. 5To 'pomri tpacarecompo te 'to maripa'i vo'mo'ena to móteji ene 'nuujipo timaruco eto. 6Etotsero te tijrepo to sache tochorocpo to taquevogieneri'i tioojipo tjicho vo'mo'ena to tapore. 7To 'pomriono tagira tpacarecompo te 'to tovrico to tcoviono. Te timarucompuini eto tomuírepo to tcoviono timarucompo tajiriocpo ene huipo táco'ivco eto. 8Ene to 'pomriono tagirano tpacarecompo te 'to tiuuna 'pog'e. Eto tjiuucompo tco'iompo te 'to etogira taquevogiene tcoviospo treinta to tagira. Te 'to 'pomriono tagira tcoviospo sesenta ene to 'pomriono cien —majichvocpo. 9Ene majichvocpo tomuire: —Te acgiño asama. 10Te naegnepo no 'chañono, no tiovriconri'i te 'to machocyo ma Jesús énopo no ntosegieñono muemitriono nayosericpo tajpuca to taechjis'o to muemictichgieneri'i. 11Ma Jesús majicpopo: —Eti isopcore mue 'ma Viya echemcha to mavonirisra maponreru ema, namuechemchognee'i no 'pomriono. Tos'o nimictichri'i to tamutchujcha te 'to nimitrisra naye'e 12puejchu nasamanneni ene vonaquechemcho ene naem'eni etotsero vonacuponrejco to naemuira puejchu vonacúchovo mue 'ma Viya votaquemtico to napecaturano —majichvocpo ma Jesús. 13Ema Jesús majichvore: —Vo'echemcha to taechjis'ogne pjoca nimictichgieneri'i. ¿Oypuca ajichyore to echemchirena to 'pomriono nimictichgieneyore? 14Im'a, ma tevcoo'i to tagirano ema nimicticho ma 'chane tcometoriru to 'chojriicovo. 15To tagirano tapacarecgiene te 'to nayonrare no 'chañono eto nacuti no t‑samono to 'chojriicovo. Etotsero tiutecpo 'nuuji ma eriono mave'po to 'chojriicovo taquevogiene te 'to nasamre. 16Enerichu taco'e to tagirano tapacarecgiene te 'to maripa'i. Eto nacuti no t‑samono to 'chojriicovo navopno tiuusamriono tajicho 17etotsero votáyere to naponra. Nacuti to scúreco vo'mo'ena to tapore tjicho to 'chojriicovo nasamgiene vonanoca te 'to nasamre ene te tquimponnojcosiompo tajicho 'nuujipo tinajricvono. 18To tapacarecgieneri'i te 'to tcoviono eto nacuti no t‑samono to 'chojriicovo. 19Etotsero nacovsamreji to taye'ono pjoca 'pog'e tavoo'ogne to nog'e étopo to navorirena tacye'ono to prata tavoyocvoco taco'e huipo tori to naponrena to 'chojriicovo vonanoca to mavoo'ogne ma Viya. 20Ene to tapacarecgiene te 'to tiuuna 'pog'e, eto nacuti no t‑samono to 'chojriicovo ene najacpo. Te 'to nanosra to mavoo'ogne ma Viya enjoo'i nacuti to scúreco taco'igiene te 'to etogira taquevogiene tcoviospo treinta to tagira. Eno 'pomriono nacuti to scúreco tco'i to sesenta to tagira ene eno 'pomriono nacuti te tco'i to cien —majichvocpo ma Jesús. 21Tomuire majichvocpo: —Im'a, ma 'chane te mayustacpo to yucpi movine mávicha mayumrucari'ini te 'to tamópecu to tamutchujcha. Manoco te 'to tovrare 'nug'e puejchu tamicucha. 22Enerichu maco'e ma Viya mamicuchyore tamutu to tamuquechragne ene muemericyore to tayumrúrevo. 23Te 'to acgiño asama pjoca nechjiriivo —majichvocpo ma Jesús. 24Tomuire majichvocpo: —Taco'e ásamra'i te 'to 'chojriicovo. Te aetúra'i áquijro to 'pona 25tjicho ma titúra'i majacpoyre to 'pona. Ematsero ma votaetúra'i ema tcovirajyore to muetcogne macoy'egnee'ini 'puesagiene —majichvocpo ma Jesús. 26Tomuire majichvocpo ma Jesús: —No t‑sopono to mavonirisra ma Viya nimicticho to tagirano muevcogne ma 'chane te 'to 'pog'e. 27Ene to tayérevo to yotiono sachono timarucpo to tagirano tjiuucompo to scúreco etotsero ema vomuecha to tacoyemo. 28Tjicho to 'pog'e eto tcojruco to scúreco, tativo to tanogi tiuchnucpo tquechrapo to tajavo to'i étopo tagira. 29Te tyó'opo eto tcoviospo tjicho titecpopo to tavio'isravo —majichvocpo ma Jesús. 30Ma Jesús majichvocpo: —¿Tajtse nimicticha to mavonirisra ma Viya? ¿Tajpuca nacuti no t‑sopono ema? 31Eto nacuti to ongiragiene tagira taquevogiene te 'to 'pog'e. Tjicho eto 'chi'chupno te 'to 'pomriono tagirano te pjoca 'pog'e 32etotsero te timarucpo tjiuuco 'chope taetavico to 'pomri scurecono 'chopevoco to tatavo. To coyriono trotovono tiovricono te 'to taye'e tcavi —majichvocpo ma Jesús. 33Ma Jesús te timitricpo to 'chojriicovo manocpoo'i to muemictichgieñono movera te 'to naroto'ogne naechemcha. 34Ene majicho to muemitrisra, tamutu muemicticho enotsero no muemitriono muemechemchovco. 35Etorichu to sache to yótipo ma Jesús majichvocpo no muemitriono: —Vyana te pochra te pjoca cogiure —majichvocpo. 36Ene najunjicvocpo no 'chañono tiovcu'ompo te 'to pcure te 'to mavriicoo'i ma Jesús ene tcojchucvompo tyonompo nacóchane to 'pomri pcuriono. 37Taquepo tiutecpo to mraca tecticvo to tapcuu'ono taepsacpo to pcure tincoyrepuini eto. 38Ma Jesús timcopri'i te 'to toyu to pcure te 'to chnusjire. Eno nacojamicpo ema najichpo: —¡Tata! ¿Vopimcuuyachavi veegia? —naquepo. 39Ma Jesús techpucpo maquichicpo to tecticvo majichpo to tapcuu'o: —¡Pamtina, vopcuyamrico! —majichpo. Ene tnara'chopo to tecticvo tmotna'po. 40Ma Jesús mayosericpo no muemitriono: —¿Taja tacoyemo to apicori'i vo'asópanu? —majichvocpo. 41Ene eno naramignejcha najichcocpo: —¿Majtsero jmaca 'chane? Etoripuini to tecticvo étopo une t‑sopjuira'ono maye'e —naquepo.

will be added

X\