San Marcos 3

1Ma Jesús tchoovórepo te 'to noomutírare no jurionono. Emjaa'i taye'e mamuire ma 'chane iñupev'u. 2No tiocpuemchonri'i nacunnecpo ma Jesús te 'to maconaracaripcaeni ma 'chane te 'to sache tanarasíravo tjicho natancoo'i to nameturis'a ema. 3Ma Jesús majichpo ma 'chane iñupev'u: —Ptup'egia te 'to namíro'u pnoñono —majichpo. 4Ene mayosericpo no 'pomriono: —¿Tajpuca to tisopcore vnoca te 'to sache tanarasíravo, etopuca to tiuriono, vo'i etopuca to tamurigiene? ¿Tiuripuca vconaraca ma 'chane vo'i visopapuca to muépena? —majichvocpo. Etotsero eno vonajicpa. 5Ma Jesús muesñecvocpo tayuuco etotsero macojrasamure tjicho mracasamriono. Majichpo ma 'chane: —Pcangiecha pjoro jvupe. Enepo majichri'i 'nuujipo tnáraco to mavupe. 6No fariseono tiuchcompo taye'e techococompo nae 'no majanemuriono ma Herodes to nacopasirayore ma Jesús. 7Ma Jesús tyompo te 'to cogiure Galilea macochanevco no muemitriono. No 'chopemuriono 'chañono napuegne'po tios'ono te 'pog'e Galilea, 8te'po 'pog'e Judea, te 'vósare Jerusalén, te'po 'pog'e Idumea, te pochra to cjocre Jordán énepo te tachocyo to 'vosariono Tiro étopo Sidón. Eto timyonri'i nasamuiico to manocgieñono tiaramicre ma Jesús. 9Taco'e ma Jesús majichvocpo no muemitriono natanca natsegia to pcure mavcu'a taye'e puejchu vonacuniñatsa'oco no 'chopemuriono 'chañono. 10Namutu no nacojmagñono tevtojriccono te 'to navorira naemmoca ma Jesús tjicho ema maconaracvocri'i no moverano. 11Te naem'opo ma Jesús no nasioporono no huinarajgieñono naepyusmiruchpo napioocopo: —Piti maChíchavi ema Viya —naquepo. 12Etotse ema mavonicvocpo te 'to vo'giene naquimerucho najpuca ema. 13Taquepo ma Jesús tyompo te 'to 'nug'e mari muech'ovcopo no mavoo'ogne ene eno tiutecompo maye'e. 14Te 'to namuri maneriocvocpo no ntosenano puejchu eno macchanevoco ene mavonicvocyore nacmetoriru to 'chojriicovo. 15Muejrocyore eno to naetjiicoohuina ene naconaraca no nacojmagñono ene nacuchcovca no huinarajgieñono. 16Maneriocvocpo ma Simón, emarichu tnoco maquíjare Pedro, 17ma Jacobo émapo Juan machichanoviono ma Zebedeo. Eno muejarechvocpo Boanerges, oni taquee'i eto: eno nacuti to tchunnuco. 18Nomuire maneriocvocpo ma Andrés, émapo Felipe, ma Bartolomé, ma Mateo, émapo Tomás, ma Jacobo machicha ma Alfeo, émapo Tadeo, ma Simón nomrivo no cananeono, 19ene émapo ma Judas Iscariote ma tijroricri'i ma Jesús. 20Taquepo ma Jesús t‑sioppo te 'to peti macochanevco no muemitriono. Ene tiuumutonvórepo no 'chopemuriono 'chañono taye'e tos'o huipo tnigianri'i najicho no 'chañono. 21Te nasamuiicopo no majañonono ma Jesús, tiutecompuini navoo'o nomyoori'ini naejchoo'i huipo tori to machuti. 22Nomuire no timitricra'ono to voniipi tios'onri'i te 'to Jerusalén naquepo: —Jmaca Jesús masiopoco ma eriono ma naeyara'o no huinarajgieñono. Eto tjicho macuchco no huinarajgieñono —naquepo. 23Ma Jesús muech'ovcopo eno muemechemchovcopo to muechjiriivo, majichvocpo: —Movine emajihuinari'ini ma eriono tcuchcapo. 24Im'a no tcovsano te 'to étona 'vósare te te'cocano enojihuina votcúyere to 'vósare, 'nuujina títapo. 25Ene énopo no najañoncocono te te'cocano tiocpoccano vo'vore tcúyere 'nuuji náquittoji. 26Enerichu naqueyre te te'cocano tiocpoccano no maye'ono ma eriono votcúyere 'nuuji titovonyore. 27Najina taejrocvonyore tásiopyore te 'to mapeno ma 'tumegiene 'chane navirajgia to mayeeruvo, tayumjacvo tohuina naemitjigia ema ene nave'yo to tovcu to mapeno —majichvocpo. Eto majichri'i te 'to ema 'tumepono mue 'ma eriono. Majichvore: 28—Je'chugnejcha ene njich'e ma Viya maróto'o macomtisna tamutu to napecaturano no 'chañono ene étopo to naechjisra to mpachijigne. 29Enotsero no tcotemono mue 'ma Espíritu Santo movine macomtisnaa'ini ma Viya to napecatura eto muemtioreyore to natopravo —majichvocpo ma Jesús. 30Eto majichri'i tjicho eno naquee'i te 'to masiopocri'iji ma huinarajgiene. Vonaemoti to manocgiene ma Espíritu Santo. 31Taquepo tiutecpo su mueno ma Jesús énopo matnoviono ttup'ereconri'i te 'to 'neco ene naemichoricpo. 32No tejaconri'i te 'to machocyo najichpo ema: —Sucjaa'i te 'neco su peno énopo piatnoviono ttancoviono —najichpo. 33Ema majicpovcopo: —¿Sija esu meme? Ene ¿najpuca no atnoviono? —maquepo. 34Ene muesñecvocpo no tejaconri'i te 'to machocyo maquepo: —Eno pnoni atnoviono ene ésupo meme. 35Tjicho no tituchano to mavoo'ogne ma Tata eno nimicticho no atnoviono ene ésupo meme —majichvocpo.

will be added

X\