San Marcos 2

1Te 'ponavórepo sache ma Jesús tchoopo te 'to 'vósare Capernaum. No 'chañono te nasamuiicopo to emjaa'i te 'to peti, 2'nuujipo tiuumutono no 'chopemuriono taye'e ene huipo taatojvono eneripuini te 'to tapajo. Ma Jesús tcometoriipo naye'e to 'chojriicovo. 3Naquepripo no cuatrunano nompoo'i ma iñu 'chañe. 4Eno vonaato naetecpo'oca ma Jesús tjicho tyuttucvonri'i te 'to tapajo. Tos'o tiopnompo naveropecpo to petimuig'e mavriicoo'i ma Jesús ene nacosiop'o ma iñu 'chañe te 'to muepajiimo. 5Ma Jesús te muem'opo to nasopraa'i majichpo ma iñu: —Nchicha juiti temticpo to ppecaturano —majichpo. 6Enjoo'i no timitricra'ono to voniipi tejaraconri'i taye'e naponrericpo te nasamre: 7“¿Tajtse tacoyemo to ene maquee'i jmaca 'chane? Tcotemo mue 'ma Viya tjicho maquejvorichu ema macomtico to pecatu”, naquepo te 'to nasamre. 8Etotsero ma Jesús muem'o to naponreru, majichvocpo: —¿Taja tacoyemo aponrerico te 'to asamre? 9¿Tajpuca to tquejrapno to ene njicha jmaca iñu: “Temticpo to ppecaturano”, vo'i njichapuca: “Pechpuca ppuigia?” —majichvocpo—. 10Nimericyore to nitjiicoovo puejchu echemcha te 'to nuti nuchcogne nae 'no 'chañono eto nvóno'i ncomtigia to pecatu —majichvocpo. Ene ma Jesús majichpo ma iñu 'chane: 11—Piti njichvi pechpuca jve'a to pepajiimo ene pyánapo te ppeno —majichpo. 12Ene ema 'nuujipo tnáraco techpucpo te 'to namíro'u eno mave'po to muepajiimo ene tiuchcopo tyompo. No tim'onri'i naramignejcha majicho narusrupayachopo ma Viya: —Tajina vim'a tacti jmañono —naquepo. 13Taquepo ma Jesús tchoovórepo te 'to tachóchocu to cogiure. Tiuumutonvórepo maye'e no 'chopemuriono 'chañono muemitcovcopo. 14Te tios'opo taye'e, muem'opo ma Leví machicha ma Alfeo tejaracoo'i te 'to macovraresrare to impuesto. Ma Jesús majichpo: —Yare ppuegné'anu. Ene techpucpo ma Leví mapuegne'po ma Jesús. 15Taquepo ma Jesús tnico te 'to mapeno ma Leví. Moverano no tcovrarecra'ono to impuesto énopo 'pomriono pecatumoriono 'chañono macochanevco ma Jesús énopo muemitriono te 'to mesa tjicho moverano no tpuegne'onri'i ema. 16No timitricra'ono to voniipi énopo fariseono eto novcure te naem'opo tnicri'i ma Jesús naye'e nacotiorocpo najichpo no muemitriono: —¿Tajpuca tacoyemo to tnicri'i ma Iógienu nae 'no tcovrarecra'ono to impuesto nae'po nae 'no pecatumoriono 'chañono? —najichvocpo. 17Te masampo ma Jesús eno, majichvocpo: —No namucjumagiene vonacmunu ma tiprujcha, eno tcomnu no nacojmagñono. Vo'etina timiutégianu naech'oyre no mtopravriono, eno no pecatumoriono nich'ovcoyre —majichvocpo. 18Etona sache te tijmuchvonripo votnigiano no muemitriono ma Juan ene énopo no naemitriono no fariseono, no 'chañono tiutecompo mue 'ma Jesús nayosericpo: —¿Tajpuca tacoyemo te 'to tijmuchvonnove no muemitriono ma Juan énopo no naemitriono no fariseono, ene no pimitriono votijmuchapono? —najichpo. 19Ma Jesús majicpovcopo: —¿Tiúriyo tijmuchapono no machimrano ma 'ráyeno te 'to emjarich'o naye'e? Vo'gienejicha tjicho te manosjirich'o naye'e movine tijmuchaponri'ini. 20Etotsero etjoyree'i to sache te nquíjapo nuti, énetse eto tijmuchvonyore tapuemmavo —majichvocpo ma Jesús—. 21Najina tyupejiris'a to 'chosi namuii'o te 'to 'rajru attaji. Te ene tac'eni to 'rajru tejrocapuini ene tavetsayúcapo to 'chosi ene etovoyejínapo. 22Ene vo'vore najuc'a to 'rajru vinu te 'to 'chosgiene naeere'i prúmo'i. Te 'to ene najichari'ini to 'rajru vinu tavettso'égiapo to 'chosi prúmo'i ene tampuujipo tamtu to vinu ene étopo to tov'oo'ini. Taco'e to 'rajru najuc'o te 'to 'rajru prúmo'i —majichvocpo ma Jesús. 23Etona sache te 'to tanarasíravo ma Jesús tyon'opri'i te 'to 'santi naevru trigo macochanevco no muemitriono. Eno nacovemmírapo to to'i to trigo nanicporipo. 24No fariseono nayosericpo: —Pim'a ¿taja tacoyemo tquemtoñono no pimitriono te 'to sache tanarasíravo tjicho eto votaesopcore te 'to mavoniipi ma Viya? —najichpo. 25- 26Ma Jesús majicpovcopo: —Huipca ajira te 'to 'chosgiene ajúreco taechjis'o to manocgieneri'i ma David te emarich'o ma Abiatar naquiyara'o no sacerdotiono techono to mapenviya. Te tec'opo ema David énopo no macochanegñono, ema t‑sioppo te 'to mapenviya mave'po to panono muecmuna ma Viya te 'to mamíro'u manicpo ene masorachopo no macochanegñono. Ene eto panu votaesopcoreri'ini te 'to nanigia nae 'no vo'enina táquicmunano techano te 'to mapenviya —majichvocpo ma Jesús. 27Tomuire majichvocpo: —Vo'echemcha to sache tanarasíravo ma Viya muectióracho puejchu manáraca ma 'chane te 'to muemtone. Vo'etina muepyasna ma 'chane puejchu muetucha to tavoniipi taye'e to sache. 28Ene nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nuti taeyará'onu to sache tanarasíravo —majichvocpo.

will be added

X\