San Marcos 16

1Te taegnepo to sache tanarasíravo su María Magdalena ésupo María, mueno ma Jacobo ene ésupo Salomé navachricpo to tijye nayorichi'yo to mag'eni ma Jesús. 2To rominco tot‑síravo to sache tyonompo te 'to muécori. 3Eno najichcocpoo'i: —¿Najpuca tvinovyore to 'chopegiene mari te 'to tapajra to ñécori? —naquepri'i. 4Te naem'opo tcoviosripo to 'chopegiene mari, 5t‑siopompo te 'to muécori naem'opo ma 'rétona 'chane tejaracoo'i te tnopo vovre. Tjiopu to mamuii'o ene tiumo. Tyoyocongienejicha eno. 6Ema majichvocpo: —Vo'acuuyoco, eti atanco ma Jesús tcovsa te Nazaret, ma naettacgieneri'i te 'to crutsu. Majinaripo te pjoca tchovripo titorico. Im'a pjoca nanosnee'i. 7Ayana amétaca ma Pedro énopo 'pomriono muemitriono te 'to tinapucyore aye'e te 'to 'pog'e Galilea ene taye'e im'oyre tjicho ene majich'ee'i te tmetocó'epo —majichvocpo ma 'chane. 8Ene no 'senono tiuchcompo te 'to mavnee'i tjiunopompo tyooyoyojicono tajicho to napisra. Najina namétaca. 9Ma Viógienu Jesús tchoopo titorico te tjiara'iyrepo rominco. Stivri'i timericvo se 'su María Magdalena su macut‑sinogieneri'i no sietegieñono huinarajono. 10Tyompo smétoco no majanemuriono eno tcojrasamurevono tiyo'ono. 11Te nasamuiicopo titorico ma Jesús étopo to simuiraa'i esu, eno vonasoppojgia. 12Taquepo timericvopo nae 'no apinano tpuicompoo'i te 'to 'chene, 'pónapo to majichvoo'i. 13Nomuire tyonompo namétoco no 'pomriono muemitriono ene vo'vore nasopa nomuire. 14Te taegnepo ma Jesús timericvopo nae 'no oncegñono muemitriono te tniconripo eno. Macojchovcopo tajicho to namusopraa'i étopo mracaera to nasamre tjicho vonasopari'i no tim'ono te 'to ema tchovripo titorico. 15Majichvocpo: —Ayana te 'muiripa'i 'pog'e acmetoriru to tiuuna 'chojriicovo nae namutu no 'chañono. 16Ma t‑sopa ene táquicchosi ema tiuchcu'yore, ematsero ma votcúsopo ema tquicñayre mue 'ma Viya. 17No t‑sopano ma Viya muejrocyore to naetjiicoovoyre. Te 'to níjare nacuchcoyre no huinarajgieñono ene techjiconyore te 'to 'puechjiriivono. 18Te nacootoca to ggioriono, te naerapuca to veneno tcópa'i, tajina taggioyre. Tomuire te nanoca to navupe nae 'no nacojmagñono tnaraconyore —majichvocpo ma Jesús. 19Te pochpo techjiricvo naye'e ma Viógienu Jesús tcomsipo te anumo ene tejacpo te 'to mavovre ma Viya. 20No muemitriono tyonompo tcometorirono to 'chojriicovo te 'muiripa'i 'pog'e ene emarichu timcátaco ma Viógienu muemericpo to muetjiicoovo puejchu tásopcore to 'chojriicovo. Amén.

will be added

X\