San Marcos 14

1Te apinarine sache to taetecpirena to piesta to nanisra to panu myé'ere levadura, eto taechjis'o to nochquira te Egipto te 'conevoco, no naeyara'ono no sacerdotiono énopo timitricra'ono to voniipi naemtannicpo to najichyore to nacootosrayre ma Jesús ene nacopacapo, etotsero vonaquecho no 'chañono. 2Najichcocpo: —Vovquetpico te 'to to'mu'i to piesta tcuuyacre tácoriono no 'chañono majicha —naquepo. 3Ma Jesús ene mavriicoo'i te 'to 'vósare Betania te mapeno ma Simón ma tcojmaa'ini to lepra. Te tejaracoripo te 'to mesa ma Jesús, squepripo su 'seno sompoo'i to tijyomo tquíjare nardo t‑sivachognejcha eto. Esu scovaracpo to tov'oo'i to tijyomo ene samasichpo ema. 4Enjoo'i no vonórigia najichcocpo: —¿Taja tacoyemo to sempuuricri'i pjoca tijye? 5Eto t‑sivachognejcha tiuriponri'ini to taquijroricsi puejchu to prata naquijropuini no tcomnurocvono —naquepo. Ene nacotiorocpo esu. 6Ma Jesús majichvocpo: —Esamijrigiachujcha vo'aquimiutsriojco. Esu snoco to súrivo nye'e. 7'Muíriji enjoo'i aye'e no tcomnurocvono aróto'o ijroca eno te avoo'ognena etotsero nuti nijinayore aye'e. 8Esu psuca snocri'i to svoo'ogne simroto'oovo, sijyechri'i to nog'e etoripo sicmúnacho to nepenírayo. 9Je'chugnejcha ene njich'e te 'to oypuca tacmetorirono to tiuuna 'chojriicovo te 'muiripa'i 'pog'e tomuire naechjis'oyre to snocgieneri'i psuca, naechoyore to súrivo —majichvocpo. 10Taquepo ma étona nae 'no ntosegieñono tquíjare Judas Iscariote tyompo nae 'no naeyara'ono no sacerdotiono muechjis'opo to muejrorisrayre naye'e ma Jesús. 11Eno te nasampo tiuusamriono nametocopo to navañosrayre te 'to prata. Tos'o ma Judas manaecchopo matanco to majichyore to muejrosrayre naye'e ma Jesús. 12To tovgiene sache to piesta nanisra to panu myé'ere levadura étopo to 'vesa taechjis'o to nochquira te 'to Egipto, no muemitriono tiutecompo mue 'ma Jesús. Nayosericpo: —¿Oypuca jvoo'o vetpiris'a to vnicris'oyre te 'to piesta? —najichpo. 13Ma Jesús mavonicpo no apinano muemitriono majichvocpo: —Ayana te 'vósare, im'oyre ma 'chane tiomyorepoo'i to une te 'to yupi. Apuegne'a 14te 'to masiop'oyre ajíchapo ma tcoy'e to peti: “Maquee'i jmuena Viógienu: ¿Oypuca to tiov'ocre vnicris'oyre juiti pjuena piesta ncochaneyre pnoni nimitriono?” ajichyore. 15Ema timech'eyre to 'pona 'chope 'vi'cu te 'nug'e, ttsecvoripo eto. Ene epyas'a taye'e to vnicyore —majichvocpo ma Jesús. 16Ene tyonompo te 'to 'vósare. Je'chura'ii'i naem'opo to majichgieneri'i ene naepyacpo to nanicgieneyore. 17To yótipo ma Jesús énopo muemitriono titecpompo taye'e. 18Te tniconripo ma Jesús majichvocpo: —Je'chugnejcha ene njich'e, ma étona te amuri tnico nye'e tijroricnuyre —majichvocpo. 19Tcojrasamurevompo ene nayosericpo etonapri'i: —Tata, ¿nutipuca? —najichporipo. 20Ma Jesús majicpovcopo: —Ma étona aye'e eti ntosegieñono ma tnico nye'e te pjoca ncuujo, ema tijroricnuyre. 21Nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nepenoyre tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco. Etotsero tquemechoro'yore ma tijroricnuu'i. Tiuriponri'ini vomacuchco se 'su mueno —maquepo ma Jesús. 22To tniconrich'o ma Jesús mave'po to panu marusrupayachopo ma Viya mavesacpo ene muejrocvocpo no muemitriono. Majichvocpo: —Anigia pjoca eto taechjis'o to nog'e —maquepo. 23Tomuire mave'po to naeeresi marusrupayachovre ma Viya muejrocvocpo no muemitriono ene terompo namutu taye'e. 24Majichvocpo: —Eto pjoca veroyore tavecti to nitne taechjis'o to 'rajru muechjiriivo ma Viya manocgieneyore aye'e, to nitne taepseevoyre najichyo no moverano. 25Je'chugnejcha ene njich'e, huipo nápechvoyre naeroyore to to'omo taye'e to uva tiomuincapo neravore te 'to mavsa mavonirisrayre ma Tata —majichvocpo ma Jesús. 26Te pochpo tjironri'i mue 'ma Viya tyonompo te 'to 'nug'e mari Olivogiji. 27Ma Jesús majichvocpo: —Juiti yoti amutu eti inajricvoyre to apuegnéranu tituchvoyrepo to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: “Ma Viya macopacoyre ma tjiañopuericra'i to 'vesa ene etono taquitojivcoyre”, taquee'i to ajúreco. 28Te nchappo nitorigia ninapucyore aye'e te 'to 'pog'e Galilea —majichvocpo. 29Ma Pedro majicpopo: —Tayampane namtu najunjígiapi etotsero nuti movine njunjigiapii'ini —majichpo. 30Ma Jesús majicpopo: —Je'chugnejcha ene njichvi, juiti pjuena yoti te huich'o tquechjico api'e to vrayu piti mopo'enaripo pioñúchanu te 'to vopuemotnuu'i —majichpo. 31Etotsero ma Pedro majichporichjicha: —Tayampane nepenarine nacchánevi movine noñuchapii'ini —majichpo. Ene namutu ene naco'e no muemitriono. 32Taquepo ma Jesús énopo muemitriono titecpompo te 'to ycuggiji tquíjare Getsemaní. Ema majichvocpo: —Ejaca te pjoca nuti nyonyore nyujrocyore —majichvocpo. 33Mampo ma Pedro, ma Jacobo émapo Juan ene tnaecchoopo tcojrasamurevognejcha tponrericvo. 34Majichvocpo: —Niyo'osamurejicha cutim'i nepenoyre tajicho. Ansi te pjoca ejamiigiaa'i —majichvocpo. 35Ene ma Jesús tiptsicvopo onogiy'e tepyusicpo ene tyosiuchvopo mue 'ma Viya, te enena tac'e to mavoo'ogne macuchcu'a te 'to matajivyore. 36Ma Jesús majichpo: —Tata, piti pcochíchanu, tajina muitjina pye'e, pcuchcú'anu te 'to natajivyore etotsero piti pnoca to jvoo'ogne votacucti to nvoo'ogne nuti —maquepo mue 'ma Viya. 37Taquepo tchoopo te 'to novriico no muemitriono machimpovcopo eno timoconripo. Majichpo ma Jesús ma Pedro: —Pimcogierecoo'i piti Simón. ¿Taja tacoyemo vopaato'o to pejamiigiaa'i to etonaena hora? 38Ejamiigiaa'i ayosiúchapo mue 'ma Viya puejchu vo'acuvoyoccore. Je'chu te 'to iachanevo avoo'o aetúra'i etotsero to iog'e vo'tumena —majichvocpo. 39Ma Jesús tchoovore te 'to mayujros'oo'i, tyujroco enerichu majicho ma Viya. 40Te tchoovore nae 'no muemitriono machimpovre eno timocono tjicho huipo najicpuigia to 'chopu. Eno votaettuj'ono to najicpirena. 41Majunjicvore ma Jesús mopo'egiénepo tchovo tyujroco ene te tchoopo nae 'no muemitriono majichvocpo: —Anaracapo imca. Titecpopo to nictiora nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nquijroricsiyre nae 'no pecatumoriono. 42Echpuca vyana macapo ma tijroricnuyre —majichvocpo. 43Ma Jesús techjiicorich'ini te titecpopo ma Judas ema najanemuri no ntosegieñono muemitriono. Macochanepripo no 'chopemuriono 'chañono nompoo'i to natumrano étopo naepchiigiono. Eno tvonicono no naeyara'ono no sacerdotiono, énopo timitricra'ono to voniipi ene énopo techono nae 'no jurionono. 44Ma Judas tijroricri'i ma Jesús mametocovcoo'i to naemotiorayore: —Ma ntsucgieneyore ema acootocyo ene iómapo ajañocatsero —majichvocri'i. 45Je'chura'ii'i te muetecpo'ocpo: —Tata, Tata —majichpo. Ene matsucpo. 46Nacootocpo ma Jesús nompo. 47Ma étona nae 'no macochanegñono ma Jesús mave'po to matumra mayuchtichcachpo ma mavonra ma naeyara'o no sacerdotiono. 48Ma Jesús majichvocpo: —Cutpo to acootocyore ma tiomera'i iompoo'i to atumrano étopo epchiigiono. 49Tamutu sachono nimitricnove aye'e te 'to mapenviya ene vo'acootocanuu'i. Etotsero tituchvoyre to 'chosgiene ajúreco taechjis'o to ene ajichnuyre —maquepo ma Jesús. 50Enetse eto no muemitriono najunjicpo tyutajcono. 51Mapuegne'poo'i ma Jesús ma 'retona 'chane tquepco'poo'i to attaji. Ema te nacootocpo 52manoquicpo to maquepco'gienepoo'i tjiunopopo tiptsino'epri'i. 53Taquepo nompo ma Jesús te 'to mamíro'u ma naeyara'o no sacerdotiono ene tiuumutomporipo no 'pomriono naeyara'ono no sacerdotiono énopo techono nae 'no jurionono ene énopo no timitricra'ono to voniipi. 54Ma Pedro mapuegne'porich'ini ma Jesús etotsero ma'ehuirechopri'i titecpopo te 'to tamíro'u to mapeno ma naeyara'o no sacerdotiono. Ema t‑sioppo taye'e tejacpo nae 'no majane'ono tiosocovripo te 'to yucu. 55No naeyara'ono no sacerdotiono énopo 'pomriono cparaacono jurionono natancopuini to nameturis'a taemijrorigia to muepenirena ma Jesús etotsero vonaechmapo. 56Moverano no tmeturicono naepyegne'o etotse votacticcono to naechjiriivo. 57Enjoo'i no tepya'ra'ono ttup'ecompo najichpo: 58—Viti vsamri'i maquee'i: “Nuti ncovenopyore to mapenviya naepyaru no 'chañono ene moponarichu sache njichyore to ncotpi'esrena, vo'enina taepyacyore no 'chañono”, maquee'i —naquepo eno. 59Ene vo'giene tacticcono to naechjiriivo. 60Taquepo ma naeyara'o no sacerdotiono ttup'ecpo te 'to namíro'u ene mayosericpo ma Jesús: —¿Tajtse tacoyemo vopjicpúchapo? ¿Tajtsero to nameturis'ovri'i pnoñono? 61Ene ma Jesús votjicpúchapo. Ma cparaaco mayosericvore: —¿Pitipuca ma Cristo maChicha ma munagiene te anumo? —majichpo. 62Ma Jesús majicpopo: —Je'chu, nuti. Ene eti im'onyore nuti nuchcogne nae 'no 'chañono te nejácapo te 'to mavovre ma Viya titjiicovgienejicha ene im'ampo tomuire te 'to nutesrena te ucojiono —majichvocpo. 63Ene ma naeyara'o no sacerdotiono to naye'erepi eno mavetsayucpo to mamuii'o tajicho to ene maquee'i ma Jesús. Maquepo: —Huipo vacmunu no tmeturigia ema. 64Asamripo iomuire to macotemmoo'i mue 'ma Viya. ¿Ooyo acoyemo eti? —majichvocpo. Ene namutu naquepo to matopravo. —Eto timcoparecyore —naquepo. 65Enjoo'i nanaecchopo nattuco navimirochopo ene naé'opo. Najichpo: —Pájarugi ¿naja té'ovi? jmetacavi —najichpo. 66Ma Pedro ene mavriico te 'to petimíro'u. Squepripo su mavonra ma naeyara'o no sacerdotiono techono te 'to mapenviya. 67Te sim'opo ma Pedro tiosocovri'i te 'to yucu sponrejcopo ema sjichpo: —Piti piomuire ñijanemuri ñi Jesús tcovsa te Nazaret —squepo. 68Ma Pedro mañuchpo: —Vonaemoti ema. Vonechemcha tajpuca to pechjis'oo'i —majichpo. Ema tyompo te 'to tapajra to petimíro'u ene techjicpo to vrayu. 69Su vnóraco sim'ojnopo ma Pedro sjichpo no tiovriconri'i taye'e: —Pñigia 'chane eñirichu najanemuri —squepo. 70Ene ma Pedro mañuchvórepo. Te tyerepigrapo no tiovricono taye'e najichojnopo nomuire: —Je'chu piti najanemuri. Piti ene pcovsa te 'pog'e Galilea. Pi'a to pechjisra eto temquechorojcovi —najichpo. 71Ene ma Pedro tyosiuchvopo mue 'ma Viya máquemechoro'i maye'e te 'to taepya'ra'puca: —Vonaemoti jmuena 'chane echjis'ognee'i —maquepo. 72Ene apí'epo techjico to vrayu. Ma Pedro muéchopo to majichgieneri'i ma Jesús maye'e: “Te huich'o tquechjico api'e to vrayu, piti mopo'enaripo pioñúchanu te 'to vopuemotnuu'i”, majichri'i. Ene tiyo'opo tajicho.

will be added

X\