San Marcos 13

1Ma Jesús te tiuchcopo, te 'to mapenviya ma étona muemitre majichpo: —Pim'a, Tata, tiuunagnejcha pjoca mapenviya étopo jmani taye'e mariono —majichpo. 2Ma Jesús majicpopo: —Pim'a jmani taye'e petiono. Nacovenopyore jmani navettacyore tamutu —maquepo ma Jesús. 3Taquepo tyonompo te 'to 'nug'e mari Olivogiji taquenora to mapenviya ene tejacpo ma Jesús taye'e. Ma Pedro émapo Jacobo, ma Juan ene émapo ma Andrés nañajocpo nayosericpo: 4—Tata, jmetacavi ¿caerapuca to tituchvoyre eto? ¿Tajpuca to vimotiorayore puejchu vecha to tane'ipo to taetuchrahuina? —najichpo. 5Majicpovcopo ma Jesús: —Im'ajcha vo'acuvoyoccore 6tjicho moverano no tiuteconyore te 'to níjare naqueyrepri'i: “Nuti Cristo”, naqueyre ene moverano no navoyocyore. 7Asamuiicoyre te'cocano to 'vosariono te achocyo te'po te ehuire etotsero vo'acucjaasamrevo tjicho ene taqueyre ene huich'o etina to taetrahuina pjoca 'pog'e. 8Tjicho te'coconyore to 'vosariono ene ma étona taeyara'o to 'vósare mavonicyore no maye'ono sontarono nae'coca nae 'no maye'ono sontarono ma 'pona ene no 'chañono tiocorionyore. Tomuire tyamricyore mraca to 'pog'e te 'to oypucano ene 'com'iyre. Tamutu jmañono tanaecchi'voyre to t‑samcoriono natajivyore no 'chañono. 9Ene eti ácuñuchvo tjicho aquijroricsiyre nae 'no cparaacono aquestayre te 'to noomutirariono no jurionono ene tiom'eyriono te 'to namíro'u no 'chopetupara'ono nuti ncovii'eyre puejchu echjis'anu naye'e. 10No tcovsano te 'muiripa'i pjoca 'pog'e tcometocsionyore to 'chojriicovo te huich'o tquitecpo to taetrahuina tamutu. 11Te tioma'iompo nae 'no cparaacono votaquimponreric'e to ajicpiravocyore tjicho ema Viya tijroc'eyre to echjisrayre. Vo'etina aechjicyore. Ma Espíritu Santo ema tijroc'eyre to echjis'ogneyre. 12Te pjocni sacheyore no 'chañono naejroricyore no naporapenviono, natnoviono puejchu nacópaca. Ema 'pona 'chane muejroricyore ma machicha, naejroricyore no naeyano nomuire. 13Ene acotichocreyre nae namutu tjicho nuti taetsraavonyore. No tájicpuicro'ono tiomuincapo to títapo jmañono eno tiuchcu'onyore —majichvocpo ma Jesús—. 14Ma muechjirini Viya tquíjare Daniel muechjis'o to taetecpirayore to tamurigiene tiñem'i ene teprucre. Te tituchapopo eto, ene nanos'oyre te 'to santugne tamuisopcoregiene tov'a, —no tjirano pjoca naponrejgia to taechjis'ogne—. Te énepo tac'e no tiovrigiano te 'to 'pog'e Judea 'nuujínapo nayutajgia natpiru te 'to 'nug'e mari. 15Te emjaa'ina te 'neco te 'to mapeno vomacuqueviáravo macúsiopo macúve'o to mayeeruvo 16ene ma tiovrigia te 'to muésane vomacúchovo te mapeno macuvemmo to mamuii'o. 17Tjiapanucreyriono no nacojarignena énopo 'moyoriono. 18Ayosserígiapo mue 'ma Viya votacuchimroc'e to ttummacmu'i te ayutajgiapo 19tjicho tcatajivcoreyorejicha. Tajina tactiyre eto te tanaécupo muepyacpo ma Viya pjoca 'pog'e ene taquíjapo tacucti te taegnénapo. 20Te 'to maqueyvetco ma Viya to sachono najina táchcu'onyoreni. Etotsero to muemnasra no maneriono vomuesopyore tascuyre to tcatajivcoreyore sachono. 21Te enjoo'ina najícha'e: “Im'a, macapo ma Cristo”, nac'e, te'puca najícha'e: “Muenapripo ma Cristo ónogi”, nac'e, vo'acúsopo. 22Tjicho tiuteconyore moverano no tvoyora'ono timijachvonyore te 'to emuena ma Cristo ene énopo no tcometorironyore to 'chojriicovo najichvoyre. Naemericyore to nanocgiéneyo tiaramicriono tcuuyacre te 'to naemmoyoca nomuirena no maneriorono ma Viya. 23Tos'o ácuñuchvo eti. Tovo nmetoco'e tamutu jmañono te huich'o taetuchvonyore —majichvocpo ma Jesús—. 24Te taegnénapo to tcatajivcore ene támopcupo to sache huipo tajracuyore to coje, 25to jreegiono tpacareconyore, to 'pomriono tyamrigiampo. 26Tac'eptsero tim'anompo nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nutégiapo te 'to úcoji nomyore to nitjiicoovo étopo njaracuvo ncuñuchcórevo. 27Ene nvonígiapo no angieriono puejchu nacoomutcovca no nneriocgieñono tios'onyore te 'to 'muiripa'i 'pog'e, ehuiregñono te'po 'pochcoyo pjoca 'pog'e. 28Im'a, aponrejgia to scúreco higuera nimictichgieneyore. Tjicho te 'raymumusipo ene eti aquictiora to tijrum'iyrepo. 29Enerichu taco'e te im'apo jmani 'cutiorariono échapo te 'to tiane'ipo tituchvoyre to njich'egnee'i. 30Je'chugnejcha ene njich'e te 'to huich'o tquitovono pnoni 'chañono juiti tiomuincapo te tituchapompo tamutu jmacñono nechjis'ognee'i. 31Titovoyre to tacoy'egne to anumo étopo 'pog'e etotsero to nechjiriivo votaetohuim'i ene tituchvoyre. 32Etotsero tajmu'puca to sache to taetuchrahuina jmani nechjis'ognee'i najina techa. Enoripuini no angieriono tcovsano te anumo ene nomuire nuti maChíchanu ma Viya vonecha pjocni sacheyore. Maquejvorichu techo ma Tata te anumo —majichvocpo ma Jesús—. 33Taco'e eti ácuñuchvo echpapo ayujrocarichjicha tjicho eti vo'echa caerapuca titecpa jmacñono. 34To nutesrayre ema nimicticho ma 'chane tyono tpuiirico te ehuire. Majunjico to mapeno matuparacvocpo no mavonrano to naemtoneyorepochu ene majichpo ma tcotpára'o to tapajo majañocgienenajicha. 35Enerichu aqueyre eti echpapri'i tjicho vo'echa caerapuca nchapo nuti Iógienu, te'puca yotirahuina, te'puca ttupric'o yoti, te'puca tcojamirico, te'puca tyotco. 36Tcuuyacre nvemchujrígia'e nchimróca'e timcarichjicha to asamre te 'to itorisra. 37Asópanu eti ene namtu no 'pomriono, echpapri'i —majichvocpo ma Jesús.

will be added

X\