San Marcos 12

1Te 'to muemitrisra ma Jesús manocvórepo to muemictichgiene. Majichvocpo: —Emjaa'iji ma 'chane tcoy'e to 'santi tcoscúrepo taye'e to uva manocpo to tayuchmo. Muepyacpo to nacopchajris'oyre to to'i to uva ene étopo to 'nug'e mavrareyore ma tjiañoco to 'santi. Ene te pochpo muejrocpo no 'pomriono eno naechpojrigia ene ema tyompo te 'pona 'vósare. 2Te taye'emu'po tavio'isravo ma 'chane mavonicpo ma mavonra puejchu mayosiocvoca no tcotpara'ono to muésane to mayecnena ma tcoy'e to 'santi te 'to navio'iru. 3Etotsero eno nacootocpo ma mavoniiri'i naé'opo ene nopjucpo tajina naejroca. 4Ma tcoy'e to 'santi mavonicvore ma 'pona mavonra. No tcotpara'ono natupsicpo te 'to marija'ono najorachopo te 'to machuti naemponnojcopo. 5Mapechvórepo mavonico ma 'pona mavonra ene ema nacopacopo. Ene taquevrepo maavonicvórepo no 'pomriono moverano. Enjoo'i nae'o, no 'pomriono nacopacovco. 6Maquejvorine ma etonagne muemnaru machicha. Taegnepo maponrericpo to mavonisrayre ema. “Ema jmaca nchicha napicuchyore”, maquepo. 7Ene no tcotpara'ono to 'santi te naem'opo ema najichcocpo: “Im'a, jmaca ema tquicmuna tamutu to macoy'egne ma mueya. Tiuri vcópaca ene vítipo vacye'e to muecmunayoori'ini”, naquepo. 8Je'chura'ii'i nacootocpo nacopacopo nacuchcopo emueni te 'to 'santi —majichvocpo ma Jesús. 9Ene mayosericvocpo: —¿Oypuca majichvocyore ma tcoy'e to 'santi no tcotpara'ono taye'e? Ema tiutecyore muemiancoyre eno ene muejrocvócapo no 'pomriono to 'santi —majichvocpo ma Jesús te 'to muemictichgieneri'i—. 10Huipca ajira to 'chosgiene ajúreco oni taco'e eto: Te nacochpucyórepo no tepyacono to peti, naeptsicpo to étona mari. Ene eto nacoscu'gieneri'i mari eto tcomnucrepnoo'i. 11Eto manocgiene ma Viya ene viti viárami tajicho, taco'e to ajúreco —majichvocpo ma Jesús. 12Eto tjicho no cparaacono jurionono navoo'opuini nacootoca ma Jesús tjicho naquictiórapo te 'to eno majichri'i muemictichri'i no tcotpara'ono to 'santi. Etotsero votijrocapono nacootoca tjicho napico no 'chañono ene tinajricvompo tyonompo. 13Taquepo no cparaacono navonicvocpo mue 'ma Jesús no fariseono énopo majanemuriono ma Herodes eno navoo'o naemejcojvochari'ini te 'to muechjiriivo. 14Eno tyonompo mue 'ma Jesús najichpo: —Tata, vecho te 'to pechjis'o to je'chugne. Vopsopa to naechjis'ogne no 'chañono vo'vore pacnerioru ma 'chane tjicho pimitrico to je'chugne te 'to mapuegnéravo ma Viya. ¿Tisopcorepuca, vo'ipuca to yva'cha to impuesto mue 'ma taeyara'o pjoca 'pog'e? ¿Tiuripuca yva'cha vo'ipuca? —najichpo. 15Ma Jesús muechemcho to tamurigiene naponreru, tiurionri'i to najichvo. Mayosericvocpo: —¿Taja tacoyemo to aquitsmoorajnuu'i atanco to temejcojvóchanu? Nii'a imégianu to merio —majichvocpo. 16Ene naejrocpo. Mayosericvocpo: —¿Naja tcoviajcuna pjoca tacoy'e? ¿Naja tquíjare? —majichvocpo. Eno najicpopo: —Ema César taeyara'o pjoca 'pog'e —naquepo. 17Ene majichvocpo: —Tiuri ava'cha ma taeyara'o pjoca 'pog'e to maye'erichu ema ene ijrócapo ema Viya to maye'e ema —majichvocpo ma Jesús. Nárami tajicho. 18Naquepripo no saduceono eto naéjare te 'to novcure. Eno vonasopa to naechepusrena no naepenogñono. Tos'o najichpo ma Jesús: 19—Tata, to voniipi majre ma Moisés te 'to tépena ma 'chane naquijarich'o macucchicha ene ma mati muetúchapo su mayenori'ini ene macchicha sye'e puejchu emjaa'ina ma muepuegnena ma maporapeni. Ene taco'e to majre ma Moisés —najichpo no saduceono ma Jesús—. 20Ene enjoo'i no sietenano naticocono. Ma 'chospono muetuchpo su 'seno. Taquepo te tepenopo majunjicpo su mayeno najina nachichena. 21Ma manoporu muetuchpo esu ene mamuire tépeno najinavore machichena sye'e. Enerichu maco'e ma 'pona muetuchvore tepenovre mamuire. 22Ene namutu no sietegieñono naetucho esu ene namutu tepenono najinagiene nachichena. Te taegnepo somuírepo su 'seno tépeno. 23Ene te techpucampo no naepenogñono ¿najpuca ma simari'i nae 'no sietegieñono tjicho namutu naetuchri'i esu? —najichpo ma Jesús no saduceono. 24Ma Jesús majicpovcopo: —Eti ejcojvo tjicho vo'echemcha to ajurecono mue 'ma Viya ene étopo to muetjiicoovo. 25Tjicho te 'pojra'ínapo te techpucampo no naepenogñono najínapo taetuchvonyore tjicho nacutivocyórepo no angieriono tcovsano te anumo. 26Huipca ajira to ajúreco majre ma Moisés, eto temechemchovocovi te 'to techpuconyore no naepenogñono. Te muechjicpo ma Viya ma Moisés te muem'opo to tariijisraa'i to smenojigra, maquepo ma Viya: “Nuti Mágienu ma Abraham, Mágienu ma Isaac, émapo Jacob”, maquee'i ma Viya. 27Eto temquechorojco te 'to titoriconrichjicha no viyanini mue 'ma Viya tjicho ma Viya vonácogienu no naepenogñono. Eti ejcojvognejcha te 'to aponreru —majichvocpo ma Jesús. 28Ma étona timitricra'i to voniipi masamroocoo'i to muechjis'ogne ma Jesús ene muem'o to tiuuri'i to majicpiravocri'i ma Jesús. Tos'o mayosericpo: —¿Tajpuca to tcomnucrepno te 'to mavoniipiono ma Viya? —majichpo. 29Ma Jesús majicpopo: —To tcomnucrepno eto: “Asama eti israelitano: Etonarichu ma Viya Viógienu maquejvorichu ema Viógienu. 30Tos'o pemnaca ma Viya ene tos'a te 'to psamre piachanevo énepo te 'to pponrerono, te'po ptúmevo.” Ene taco'e eto tcomnucrepno mavoniipi ma Viya. 31To 'pona tanoporu tacutirichu. Oni taco'e eto: “Pemnaca ma pcutgiene 'chane tacti to pemnasravo piti”, taco'e. Tajina 'ponaena te 'to mavoniipiono ma Viya tacti jmañono —majichpo ma Jesús. 32Ma timitricra'i to voniipi majicpopo: —Je'chu petpico, Tata, te 'to ene pquee'i. Etonarichu ma Viya Viógienu, najina 'ponaena, 33étopo te 'to vemnaca ma Viya te 'to vsamre, viachanevo te'po yponrerono ene te'po te 'to vtúmevo. Tomuire pquee'i te 'to vemnaca ma vcutgiene 'chane tacti to vemnasravo viti. Tjicho to vemnacra'huina tcomnucrepno te 'to tamutu to vijrocsare ma Viya. To vnoquiivosariono sórare eto vo'richu —majichpo. 34Ma Jesús te muem'opo to tiuri to majicpirari'i, majichpo: —'Puesarine to pcomnu puejchu psiopa te 'to mavsa ma Viya mavonirisrayre —majichpo. Ene najínapo tijrocapono napecha nayoserigia. 35Te timitricpo ma Jesús te 'to mapenviya mayosericvocpo: —¿Tajpuca tacoyemo naquee'i no timitricra'ono to voniipi te 'to ma Cristo macutiri'i ma David ene emarichu mamrivo? 36Im'a, mamuire ma David majcho majicho ma Espíritu Santo, oni taco'e: Ma Viya majichpo ma Nógienu: “Pejaca te 'to nvovre tiomuincapo te nito'aca no tiocpuemchoviono”, maquee'i ema Viya. 37Eto temquechorojco te 'to ma Cristo vo'chanegienenachujcha macti ma David tjicho emarichu maquee'i, “Piti Nógienu” —majichvocpo ma Jesús. No 'chopemuriono 'chañono noripico to muechjiriivo. 38Ma Jesús timitricvórepo maquepo: —Acuñuchvo vo'acuponoco no timitricra'ono to voniipi tjicho eno nórico te 'to napuiirisra tiumomuii'ono puejchu naemocre nae 'no 'chañono. Navoo'o to tápicuchcoriono te 'to naechjisra no 'chañono. 39Tyoyuchvono tejacono te tiuunapno naejasrare te 'to noomutirariono te'po nanicris'o. 40Etotsero enopoocorichu tquitemra'ono naquichojco no naemuimarajono to napenono. Ene tiupcu najicho to nayujrosra puejchu vonacuquictiora no 'chañono. Eto tjichyo 'chopeponyo to naemechoro'yore eno —maquepo ma Jesús. 41Etona sache ma Jesús tejaracoo'i te 'to mapenviya te tachocyo to nanoquisrárevo to prata. Ema muem'o to nanoquisravo no 'chañono. Moverano no ricono tnoquicvono to 'chopemuri. 42Squepripo su tcomnurocvo semuimaraji somuire tnoquicvo apinarichu merio eto tamusvachogiene. 43Ma Jesús muech'ovcopo no muemitriono majichvocpo: —Je'chugnejcha ene njich'e, 'chopepono to snoquiivo psuca semuimaraji nae 'no namutu. 44Tjicho to nanoquiivono eno eto naemocháraji te 'to nacoy'egne ene esu tamutu snoquico to sitoris'oyree'ini to sache —maquepo ma Jesús.

will be added

X\