San Marcos 11

1Te tiane'ompo te 'to Jerusalén nacochcoypo to 'pona 'vósare Betfagé étopo Betania tachocyo to 'nug'e mari Olivogiji. Ene ma Jesús mavonicvocpo no apinano muemitriono. 2Majichvocpo: —Ayana te pjuena 'vósare vepamiropoo'i. Te itecpapo taye'e im'oyre tquimitji taye'e to mohuig'erich'o varicu. Avejapuca iomnanu te pjoca. 3Te enjoo'ina tcovaca'iono, eti ajichyore: “Jmuena Viógienu macomnu juitrichu vichopyore”, ajichyo —majichvocpo ma Jesús. 4Ene tyonompo. Je'chura'ii'i to majichgiene naem'opo to varicu tquimitji te 'to caya te tachocyo to tapajo. Te navejapucripo, 5no tiovriconri'i taye'e nayosericpo: —¿Taja tacoyemo to avejapucri'i pjoro varicu? —najichpo. 6No muemitriono énepo najichri'i to nametocosi, eno naesoppo. 7Nompo eto mue 'ma Jesús nanocgiechpo to namuii'ono ene ma Jesús tcoperopo. 8Moverano naepcopuecpoo'i to namuii'ono te 'to mayon'oyre, no 'pomriono nave'po to tapocojiono nanocmiruchporipo. 9No 'chañono tinapucompoo'i no 'pomriono te muegne napioocopri'i: —¡Vrusrupáyacha ema Viya! ¡Emaripo jmaca 'chane yvoo'ogne mavoniru ma Viya, ema vcuñucha! 10¡Vitotijvoyre tajichyo to maquiyara'ocorevoyre macutiyore ma David! ¡Vcuñucha ma Viya te anumo majichyore! —naquepri'i. 11Taquepo ma Jesús titecpopo te 'to Jerusalén tyompo te 'to mapenviya. Muem'o maponrejcopo tamutu taye'e ene tyonvórepo macochanevco no ntosenano muemitriono tchovono te Betania tjicho yotiyórepo. 12Te 'posachepo tios'onvórepo te Betania ma Jesús tec'opo. 13Te ehuirerich'o muem'opo to scúreco tquíjare higuera tcopocoji. Tyompo muem'oyre muechcoresina táco'i etotsero tajina to'ina, taquejvorichu to tapoco. Huich'o taye'emu'ina. 14Ma Jesús majichpo to scúreco: —Movínepo paco'ii'ini. Najínapo tánicoyre to pio'i —majichpo. Nasamroocoo'i no muemitriono. 15Taquepo titecponvórepo te 'to Jerusalén. Te t‑sioppo ma Jesús te 'to mapenviya macuchcovcopo no tijroricra'ono énopo tvachricra'ono taye'e. Maggicvocpo to namesarano no titsvoricra'ono to prata étopo naejasrariono no tijroricra'ono to sivi. 16Vomuesopa nacosiopa te 'vi'cu te 'to mapenviya to tamutchujcha. 17Ema timitricpo nae 'no 'chañono majichvocpo: —Te 'to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: “To mpeno eto taecmuna nayujrosrare namutu no 'chañono te pjoca 'pog'e”, maco'e ema Viya. Ene eti impenochopo no tiomera'ono —majichvocpo ma Jesús. 18No naeyara'ono no sacerdotiono techono te 'to mapenviya énopo timitricra'ono to voniipi nasampo to ene maquee'i tos'o natancopo to najichyore nacopasi'a. Napico ma Jesús tjicho 'chopemuriono no 'chañono nárami to muemitrisra. 19Te yótipo tyompo ma Jesús majunjicpo to 'vósare. 20Te tyotcopo ma Jesús énopo muemitriono tyononvórepo. Te naetavicpo to scúreco macojchognee'i ma Jesús naem'opo eto tioojiripo tomuire to tapore. 21Ma Pedro muéchopo majichpo: —Pim'a, Tata, pjuena scúreco pcojchognee'i tioojiripo —majichpo ma Pedro. 22Ma Jesús majichvocpo: —Im'a iomuire asopa ema Viya. 23Je'chugnejcha ene njich'e, ma 'chane te majicha pjoca 'nug'e mari: “Pcoscu'a te pjoca pyejgia te 'chope cogiure”, te votcuquicchopuiivo ma 'chane masopa te 'to ma Viya muetuchyore ene taqueyre. 24Tos'o nmetoco'e tamutu to ayosseririna mue 'ma Viya to ayujrosrena te 'to asopa muetuchyore ma Viya ene taqueyre. 25Te ayujroco vo'aquechno to matopravo aye'e ma 'pona puejchu ma Viya tcochícha'e tiovrico te anumo vomuechno'eyore to atopravono maye'e. 26Etotsero te echarichjicha ene ma Viya movine muemtisgiaa'ini to atopravono maye'e —majichvocpo ma Jesús. 27Taquepo tchovompo te 'to Jerusalén. Te tpuiiricripo ma Jesús te 'to mapenviya napuchpo ema no naeyara'ono no sacerdotiono, no timitricra'ono to voniipi énopo no techono nae 'no jurionono. 28Nayosericpo: —¿Caeera pcotpara'oo'i to ene pjicho jmañono? ¿Naja ttuparacvii'i? —najichpo. 29Ma Jesús majicpovcopo: —Nuti nomuire nyoseric'eyre ene te ajicpanu, nomuire nmetoco'eyore najpuca ma ttuparacnuu'i. 30¿Naja tvonicri'i ma Juan muecchosgia no 'chañono, emapuca Viya, vo'i enopuca no 'chañono? Ametacanu —majichvocpo. 31Ene eno najichcocpo: —Te vjicha: “Ema Viya tvonicri'i ma Juan”, ene ema majichovyore: “¿Tajtse tacoyemo vo'asopari'i ema?” majichovyore. 32Ene te vjicha: “Eno 'chañono tvonicri'i”, ypico pnoni 'chañono —najichcocpo. Tjicho nacuuya to etjoo'ina najicha no 'chañono tjicho nasopri'i eno te 'to emari'i ma Juan muechjiru ma Viya ene ema tvonicri'i. 33Tos'o najichpo ma Jesús: —Viti vovecha. Ema majicpovcopo: —Nuti nomuire vonámetoc'eyre najpuca ma ttuparacnuu'i to ene njichri'i jmañono —majichvocpo.

will be added

X\