San Marcos 10

1Ma Jesús tios'opo te Capernaum tyompo te 'to 'pog'e Judea te pochra to cjocre Jordán. Ene taye'e tiuumutonvórepo maye'e no 'chañono timitricvórepo to mayésare. 2Enjoo'i nomuire no fariseono napuchpo ma Jesús navoo'o náquitsmooraji naemejcojvocha te 'to muemitropi, tos'o nayosericpo tisopcorepuca ma 'chane muenajigia su mayeno. 3Ma Jesús mayosericvocpo: —¿Taja acovno'i te 'to 'chosgiene ajúreco majre ma Moisés? —majichvocpo. 4Eno najicpopo: —Macovniipi tiuri te 'to tácaju to 'jiumeruco ene ma 'chane muejrócapo su mayeno ene muenajígiapo —najichpo. 5Ma Jesús majicpovcopo: —To muesopri'i tácaju eto tjicho to mracasamre'era. 6Vo'ene tac'e to manocgiene ma Viya te tanaecu te muepyacpo tamutu. “Muepyacpo ma 'jiro ésupo 'seno. 7Ma 'chane majunjicyore ma mueya ésupo mueno muetúchapo su mayenoyore 8ene no apinagieñono etonavcorine mue 'ma Viya”, taquee'i to 'chosgiene ajúreco. Taco'e huipo apinavoquina etonarine. 9Tos'o huipo taesopcore tinajiccano tjicho ema Viya timcootocvoco eno —majichvocpo ma Jesús. 10Te t‑sioponvórepo te 'to peti no muemitriono nayosericvórepo muemechemchovca to majichgieneri'i. 11Ma Jesús majicpovcopo: —Ma 'chane te muenajigia su mayeno ene mave'a su 'pona 'seno, ema tejicvo se 'su mayenori'i. 12Ene su 'seno te sinajigia ma sima ene sve'a ma 'pona 'chane somuire tejicvoripo —majichvocpo. 13Taquepo naemiutecpo no 'moyono mue 'ma Jesús puejchu manoca to mavupe naye'e. Etotsero no muemitriono nacovacovcopo no tiomonri'i maye'e. 14To muem'ovcopo ma Jesús to najichri'i vomárigia majichvocpo: —Isopachujcha notegia nye'e no 'moyono vo'acucóvaco aquevtoco tjicho no maye'ono ma Viya t‑sioponyore te 'to mavonirisra, eno nimicticho pnoni 'moyono. 15Je'chugnejcha ene njich'e ma 'chane te vomacucti ma 'moyo te 'to masoprena to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya movine t‑siopari'ini taye'e —majichvocpo. 16Mayoocovcopo ene maviocvoco no 'moyono manocpo to mavupiono naye'e ene mayosiuchvoco mue 'ma Viya. 17Te tyonvórepo ma Jesús maquepripo ma 'chane tjiunopopri'i muepyusmiruchpo ene mayosericpo: —Tata, piti piurigienejicha, ¿tajpuca to njicha puejchu muitravrena to nitorisra? —majichpo. 18Ma Jesús majicpopo: —¿Taja tacoyemo to piuri pjichnuu'i? Maquejvorichu ema Viya tiuri. 19Piti pimoti to mavoniipi ma Viya, oni taco'e: “Vopcúve'o su 'seno te vopiturena, vopcucpaco ma 'pona 'chane, vopcomera'i, vopquepya'ra'i, vopcuctemra'i, ppicucha ma piya ésupo peno”, taquee'i —majichpo. 20Ma 'chane majicpopo: —Te 'chi'cho'nurich'o tamutu nitucho jmani, Tata —majichpo. 21Ma Jesús te 'to muemnacra'vo muesñecpo majichpo: —Etonarine to pcomnu: Pyana, pijrorigia tamutu to pcoy'egne psorachovca no tcomnurocvono ene etjoyre to picmunayore te anumo ene tac'epo piutégiapo pioma to crutsu pactinu nuti te 'to natajivono ppuegné'anu —majichpo. 22Ma 'chane te masampo to ene majichri'i ma Jesús tponrericvopo tajicho, tyompo tcojrasamúrevo tjicho ema tcoy'egnejcha to tim'ocre. 23Ma Jesús muesñecpo no muemitriono: —Tquejragnejcha to nasioprena no ricono te 'to mavsa ema Viya mavonirisra —majichvocpo. 24No muemitriono te nasampo naramignejcha. Ene ma Jesús majichvore: —Nchichanoviono, tquejragnejcha te 'to nasioprena te 'to mavsa mavonirisra ma Viya no tcosiñano to nacoy'egne. 25Tquejrapno to masioprena taye'e ma 'chane rico, vo'richu táquejra to tasioprena te 'to tog'a to priipa to 'chopegiene sórare tquíjare camello —majichvocpo ma Jesús. 26Te nasampo to ene maquee'i naramignejcha najichcocpo: —Ene ¿najtse tiuchcu'anri'ini t‑siopano taye'e? —naquepo. 27Ma Jesús muesñecvórepo majichvocpo: —Je'chu muitji nae 'no 'chañono etotsero mue 'ma Viya tajina muitjina maye'e —majichvocpo. 28Ma Pedro majichpo: —Tata, viti vjiunjicripo tamutu to vcoy'egne tajicho to ypuegnéravi —maquepo. 29Ma Jesús majicpopo: —Je'chugnejcha ene njich'e ma tjiunjigia to macoy'egne énopo no majañonono tajicho to maponranina ene étopo to 'chojriicovo etjoo'i to taetsvoyre. Ma tjiunjigia to mapeno, maye'e 'pog'e, énopo mueyano, énopo matnoviono, maporapenviono, énopo no machichanoviono, te 'to nutina njicha 30majacpoyre to muecmunayore te pjoca 'pog'e: to peti, 'pog'e, ésupo mueno, énopo matnoviono, maporapenviono, énopo machichanoviono. 'Chopeponyore to majacpogneyre te 'to majunjirono, tayampane táquimponnojcosi njicha nuti. Tomuire te 'pojra'ínapo muitravreyre to muetorisra. 31Im'a, no novgiene ene tpicuchcoriono moverano naye'e tpajcoyriono te 'pojra'ina, ene no naegnejririna moverano eno tquechorojpononyore —majichvocpo ma Jesús. 32Te tyonomporipo ene naquij'eyre te Jerusalén ma Jesús tinapucpoo'i nae 'no muemitriono. Eno nárami tyoyocono to napuegnera. Ma Jesús mueptsiocpo no ntosenano muemitriono manaecchopo mametocovco to majichvoyre. 33Majichvocpo: —Vyonyore te Jerusalén. Ene taye'e nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nquijroricsiyre nae 'no naeyara'ono no sacerdotiono techono te 'to mapenviya énopo timitricra'ono to voniipi. Eno timcoparecnonyore nae 'no 'povsajecono. 34Eno teprunonyore testacnuyriono tiattucnonyo ene tcopacononyore etotsero te moponagiene sache nchovyo nitoricyore —majichvocpo. 35Taquepo ma Jacobo émapo Juan machichanoviono ma Zebedeo tiutecompo mue 'ma Jesús tyossericvono maye'e: —Tata, yvoo'o pijrocavi to yvoo'ognena vyosserigia pye'e —najichpo. 36Ma Jesús majicpovcopo: —¿Taja avoo'o ayosiócanu? —majichpo. 37Eno najicpopo: —Tata, pijrocavi to vtupara'ina te 'to jvonirisrayre. Vejaca ma étona te 'to jvovre, ma 'pona te sopa —najichpo. 38Majicpopo ma Jesús: —Eti vo'echemcha to tacoyemgiene to ayosseriipi. ¿Aroto'opca ácatajivo actinu nuti? —majichvocpo. 39—Vróto'o —najichpo. Ene ma Jesús majicpovcopo: —Je'chu, acutinuyre te 'to natajivyore, 40etotsero vonutina naejroc'eyre te 'to ejasrena te nvovre te'po sopa tjicho enjoo'i no tquicmunano, eno tquijronripo —majichvocpo. 41No 'pomriono ndiesigiene muemitriono te naéchopo to nayosseriiri'i ma Jacobo émapo Juan eno t‑semompo naye'e. 42Etotse ma Jesús muech'ovcopo majichvocpo: —Eti echo no 'chopetupara'ono te pjoca 'pog'e énopo cparaacono eno tvoniricono mraca nae 'no 'chañono nacovniipi násopjuíra'i namtu naye'e. 43Etotse vo'ene tac'eyre aye'e. Ma tpicuchcoreponyore aye'e, ema macutiyore ma vnóraco. 44Ma cparaaco aye'e ema timcatarecra'yore. 45Tjicho nuti nuchcogne nae 'no 'chañono vo'etina timiutégianu náquiyara'onuyre no 'chañono, to timiutecnu eto nacti ma vnóraco naemcatarecra'i ene nijrocvoca to nitorisra nepenina no moveragieñono —majichvocpo ma Jesús. 46Taquepo titecpompo te 'to 'vósare Jericó. Te naetavicyórepo eto, ma Jesús énopo muemitriono napuegne'poo'i no 'chopemuriono 'chañono. Emjaa'i ma 'chane jma'u tejaracoo'i te 'to tachocyo to 'chene tyosseriicoo'i to prata. Ema tquíjare Bartimeo machicha ma Timeo. 47Te masamuiicopo to emari'i ma Jesús tcovsa te Nazaret, ema mapioocopo: —Tata Jesús, piti mamrihuini ma David, pajpannu —maquepo. 48Nacovacopuini ema no moverano puejchu mamtina. Emavoyejchujcha tpiooco: —Piti mamrihuini ma David, pajpannu —maquevrepo. 49Ma Jesús tichipuecpo mametocovcopo naech'a ema. Naech'opo ma jma'u: —'Tumesamrevina, pechpuca tich'ovripo —najichpo. 50Ma jma'u mave'po to muepcóchepo techpucpo 'nuuji ene tiutecpo mue 'ma Jesús. 51Ma Jesús mayosericpo: —¿Tajtse jvoo'o to njíchapi? —majichpo. Ema majicpopo: —Tata, nvoo'o pquimuiigianu —majichpo. 52Ma Jesús majicpopo: —Tiúripo pyánapo pimuiicoripo tajicho to psopranu —majichpo. Ema 'nuujipo timuiico ene mapuegne'po ma Jesús te 'to 'chene.

will be added

X\