San Marcos 1

1Oni taco'e te tnaecchoopo to tiuuna 'chojriicovo taechjis'o ma Jesucristo maChicha ema Viya. 2Te 'to majre ma muechjirini Viya tquíjare Isaías muechjis'o ma Juan. Oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: Nuti nopjucyore ma tcometoriiyo. Ema tinapucuchviyre puejchu muetpirigia to pyon'oyre, maquee'i ma Viya. 3Ema tpiooco tcometoriipoo'i te moopa'giene 'pog'e. Maquepri'i: “Atsegia to asamre etpirigia to matesrayre ma Viógienu tacti to 'chene acotpiicha etpirigia”, taquee'i to ajúreco. 4Ene je'chura'ii'i tiutecpo ma Juan ticchosricpoo'i no 'chañono te 'to moopa'giene 'pog'e. Tcometoriipoo'i to nácot‑samre tajicha to napecaturano. Tomuire náquicchosi ene ma Viya macomtisnoyre to napecaturano, maquepo ma Juan. 5No tcovsano te 'to 'vósare Jerusalén te'po te 'to 'muiripa'i 'pog'e Judea tyonompo mue 'ma Juan nasamo. Eno tmeturicvomporipo to napecaturano ene ma Juan muecchoscovcopo te 'to cjocre Jordán. 6Ema Juan tcomuii'o to tquitsmeji tajíyo'o to sórare tquíjare camello ene tquit'epo to vácapi. To manicsare eto catsa étopo titve mopomo. 7Te 'to macometoriira oni maco'e: —Tiutecyore ma tpicuchcorepono te nye'e nuti. Tos'o vonijrócapo nve'a to muepcopevo nacti ma vnóraco. 8Je'chu nuti nicchosco'e te 'to une etotsero ema ticchosco'eyore mue 'ma Espíritu Santo te áquijropo ema. 9Etorichu to sachono ma Jesús tios'opo te 'to 'vósare Nazaret taye'erépa'i to Galilea. Tyompo mamuire tquicchospo mue 'ma Juan te 'to cjocre Jordán. 10Te pochpo tquicchosi tiucpuicpo te 'to une, ma Jesús muem'opo tejoco to anumo émapo Espíritu Santo tiucpuicpo maye'e timmoschovo to sivi. 11Ene nasamo'chopo te 'to anumo: —Piti nemnaavi nChicha. Nuusamregnejcha pjicho —maquepo. 12Taquepo ma Espíritu Santo muemyompo ma Jesús te 'to moopa'giene 'pog'e. 13Cuarenta sachono majicho taye'e te 'to tovsa to sorariono simaruñono. Ma eriono maquitsmoorajpo ema. No angieriono tiutecompo naechpojrico. 14Te taegnepo to naeetasraa'i ma Juan, ema Jesús tyompo te 'to 'pog'e Galilea tcometoriipoo'i to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisrayre ma Viya. 15Maquepri'i ma Jesús: —Titecpopo to muectiora ema Viya taechjis'o to tane'írapo to mavonirisrayre. Acot‑samre tajicho to apecaturano ene asopa to tiuuna 'chojriicovo —maquepri'i. 16Te mapo'choc'opripo ma Jesús to cogiure Galilea muem'opo ma Simón émapo Andrés naticocrichu. Tiagiericonri'i to nayúta'e te 'to cogiure tjicho eno tve'ra'ono to jimo. 17Ma Jesús majichvocpo: —Apuegné'anu. Nuti nvonic'eyrepo puejchu aviorigia no 'chañono tactirichu to atansira to jimo —majichvocpo. 18Ene 'nuujipo najunjicpo to nayúta'e. Tyonompo napuegne'po ma Jesús. 19Onogiy'epo ma Jesús muem'ovcopo ma Jacobo émapo Juan, machichanoviono ma Zebedeo. Ene novriicoo'i te 'to pcure nayupejiicoo'i to nayúta'e. 20Ma Jesús 'nuujipo muech'ovco eno. Nomuire najunjicpo ma naeya énopo mavonrano te 'to napocre ene napuegne'po ma Jesús. 21Taquepo titecpompo te 'to 'vósare Capernaum. To sache tanarasíravo ma Jesús tyompo te 'to noomutírare no jurionono timitricpo taye'e. 22No 'chañono nárami tajicho to muemitrisra tjicho tquechoroji te 'to emajivo manoco to muemitrisra ene muechemcho muemoti mraca. Vomacti no timitricra'ono to voniipi. 23Ene taye'e timericvopo te 'to noomutírare ma 'chane masioporu ma huinarajgiene. Tpioocopo maquepo: 24—¿Tajtse timiutecvi vye'e piti Jesús Nazareno? Etopuca timiutecvi pitopuerecovyore. Nuti nimotvi. Piti munagiene pios'o mue 'ma Viya te anumo —majichpo ma huinarajgiene. 25Ma Jesús macovacopo ma huinarajgiene: —¡Pamtina piuchca mue jmaro 'chane! —majichpo. 26Ma huinarajgiene maquemechoriru ma 'chane. Tpiooricpo mraca ene tiuchcopo maye'e. 27Naramignejcha namutu. Najichcocpo: —¿Tajpuca tacoyemo? 'Rajru pjoca muemitrisra. Ema titjiicovo te 'to mavonisra no huinarajgieñono ene 'nuuji nasopo —naquepo. 28Tquechosipo 'nuuji ma Jesús te 'to 'muiripa'i to Galilea. 29Te tiuchcompo te 'to noomutírare no jurionono, ma Jesús macochanepo ma Jacobo émapo Juan tyonompo te 'to napeno ma Simón émapo Andrés. 30Su muemse ma Simón tepajigierecoo'i tcojma tijre mraca. Nametocopo ma Jesús to scojmavri'i. 31Ene ema mapuchpo macootocpo to svupe macochepucpo ene 'nuujipo taenajico to sijrevo mraca ene sechpojricvocpo eno. 32Te teecopo to sache naemyompo mue 'ma Jesús namutu no nacojmagñono énopo nasioporono no huinarajgieñono. 33Tos'o tiuumutompo te 'to tapajo namutu no 'chañono tcovsano te 'to 'vósare. 34Ma Jesús maconaracvocpo no moverano te 'to nasamgieñompoo'i macuchcovcopo moverano nomuire no huinarajgieñono. Vomuesopa techjigiano eno tjicho naemoti ema. 35Te tmopcurich'o ma Jesús techpucovnepo majunjicpo to 'vósare tyompo te 'to mayujros'oo'i te 'to moopa'giene 'pog'e. 36Taquepo ma Simón énopo 'pomriono tyonompo natanco. 37Te naechmoopo ema: —Namutu ttancoviono —najichpo. 38Ma Jesús majicpovcopo: —Vyanacho'o te 'pona 'vosariono vchocyo puejchu nacmetoriru taye'e tomuire tjicho eto timiutecnuu'i —majichvocpo. 39Je'chura'ii'i tcometoriipo te 'to noomutirariono no jurionono te 'muiripa'i 'pog'e Galilea macuchcovcopri'i no huinarajgieñono. 40Tiutecpo mue 'ma Jesús ma macojmagne to teprucre tquíjare lepra. Ema muepyusmirucho mayosiocpo: —Tata, te 'to pavro'o, próto'o pconarácanu —majichpo. 41Ma Jesús majapanupo ema muemmocpo majichpo: —Nvoo'o, pnáraca. 42To énepo maquee'i, 'nuujipo tnaracopo te 'to majuma. 43- 44Ma Jesús mapjucpo majichpo: —Pim'ajcha, najina pámetocyore. Etotsero pyana pimerígiapo mue 'ma sacerdote techo to mapenviya ene pioma to pnoquiihuina to tavoniipi mue 'ma Moisés. Eto temquechorojcoyre nae 'no 'chañono te 'to pnaracoripo —majichpo. 45Etotsero ema tyompo muechjis'opripo to maconarasraa'i ma Jesús. Taco'e ma Jesús huipo titecpa te 'to 'vósare te namíro'u no 'chañono. Macuuya to tyuttucapono eno. Manospo te 'to moopa'giene 'pog'e etotsero tiutecompo maye'e nos'ognepne.

will be added

X\