San Lucas 9

1Etona sache ma Jesús muech'ovcopo no ntosenano muemitriono muejrocvocpo to naetjiicoovoyre puejchu nacuchcovca no huinarajgieñono nae 'no nasioporono ene nomuire no nacojmagñono naconaracvoca. 2Taquepo mavonicvocpo nayana nacmetoriru to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya ene naconaracpaa'i no nacojmagñono. 3Majichvocpo: —Tajina amyore te 'to ayánapo acmetoriru. Vo'acomo acuctsucrupa te 'to 'chene tomuire to ayeeruvo. Vo'acucniipoji ene étopo to prata vo'acomo tomuire. Etonaenarichu to amuii'o ioma —majichvocpo ma Jesús—. 4Te 'to tjiacpa'iono te 'to étona peti enerichu iovrigia tiomuincapo te ajunjígiapo to 'vósare. 5Te votquechcooric'iono tcujacpo'iono, ajunjigia to 'vósare ettócapo te 'to namíro'u to epcopevono. Eto imeruch'oyre te 'to votásopjuira'ono —majichvocpo ma Jesús. 6Ene taquepo eno tyonompo no ntosenano tcometorirompoo'i to tiuuna 'chojriicovo te 'to 'vosariono naconaracporipo no nacojmagñono te 'muiripa'i 'pog'e. 7Ma Herodes, taeyara'o to 'vósare, masamuiicopo to manocgieñono tiaramicre ma Jesús. Ema taemponrerico vomuechemcha tjicho enjoo'i naquee'i te 'to tchoovore titorico ma Juan ticchosricra'i naejchopo emari'i tnoco to tiaramicriono. 8No 'pomriono naejcho te 'to ma Jesús emari'i ma Elías muechjirini ma Viya tchoovore titorico ene énopo no 'pomriono naejchoo'i techpucri'i ma 'pona muechjirini ma Viya te 'conevoco. 9Ma Herodes maquepo: —Nuti ncovniipii'i nayuchtipgiencha ma Juan. ¿Ene majpuca jmacni nsamuiico tnocri'i to tiaramiciono? —maquepo ma Herodes. Ene mavoo'opo muem'a ma Jesús. 10Ene tchovompo no ntosenano te 'to mavonis'oo'i ma Jesús nametocopo tamutu to naemtoñonri'i ene mammocpo te 'to tachocyo to 'vósare Betsaida mañajocvoco taye'e. 11No 'chopemuriono 'chañono te naéchopo to ene maquij'epri'i ene tyonompo nomuire. Ma Jesús mavopnovcopo eno timitricpo naye'e to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya ene maconaracvocpo no nacojmagñono. 12Te teecoyrepo to sache napuchpo ma Jesús no ntosenano najichpo: —Tata, tiúripo piopjucvoca pnoni 'chañono puejchu nayana te 'to 'vosariono natanca to natupsi'a ene nanis'a tjicho moopa'i pjoca viovriicoo'i —najichpo. 13Ma Jesús majicpovcopo: —Eti ijroca to nanigia —majichvocpo. Najicpopo eno: —Etotsero tajina vacye'e to vensi'ari'ini. Cincorichu to panono vcoy'e ene étopo apina jimogira. ¿Tiuripucaeni vyana yvachrisna to nanigia pnoni 'chopemuriono 'chañono? —najichpo. 14Tjicho cinco mil to natupa naquejvorichu no 'jirono. Ma Jesús majichvocpo no muemitriono: —Ametocovca naejapuegia namuripuínachu cincuentapri'i —majichvocpo. 15Enepo najichri'i tejapuecompo namutu. 16Enetse eto ma Jesús mave'po to cincogne panono étopo to apina jimo muesñecpo te 'to anumo marusrupayachopo ma Viya. Mavesacpo etono ene muejrocvocpo no muemitriono ene eno t‑sorarecompo nae 'no 'chañono. 17Tnicompo no 'chañono tipchovompo. Taquepo tcoviospo to naemocharajono naencocho to ntosegieñono canasta. 18Etona sache tyono tyujroco ma Jesús macóchane no muemitriono tiptsiocvono nae 'no 'chañono. Ema mayosericvocpo: —¿Nija nuti? ¿Ooyo nacoyemo no 'chañono? —majichvocpo. 19No muemitriono najicpopo: —Enjoo'i naco'e to pitiri'iji ma Juan ticchosricra'i. No 'pomriono naquee'i: “Ema Elías tchoovore titorico”, naco'e. Enopo no 'pomriono naco'e: “Ema muechjirini Viya te 'conevoco”, naco'e —najichpo. 20Ma Jesús majicpovcopo: —Ene eti ¿oypuca acoyemo, nijapuca nuti? —majichvocpo. Majicpopo ma Pedro: —Pitiripo Cristo pios'ogne mue Viya —majichpo ma Pedro. 21Etotsero ma Jesús matuparacvoco eno te 'to vonaquechjis'o ema. 22Majichvocpo: —Nuti nuchcogne nae 'no 'chañono 'chope to natajivyore ene vonájacpocreyre nae 'no cparaacono nae 'no jurionono, énopo no naeyara'ono no sacerdotiono techono to mapenviya, énopo no timitricra'ono to voniipi. Tcopacononyore etotsero te moponagiene sache nchovyore nitoricyore —majichvocpo. 23Ene majichvocpo no 'chañono: —Te 'to enjoo'ina navro'o tpuegné'anu tacomnu te 'to huipo enojivyorena te 'to navoo'ogne ene noma to crutsu tamutu sachono nactinu nuti te 'to natajivono ene te'po nitorisra. 24No tnocano to navoo'ognena te 'to naetorisra tamoprujyore titovoyre tamutu to naetorisra. Etotsero no vonacotegne'a to naetorisra nanoca to nvoo'ogne nuti, eto naetorisra votampuujiyre muitravreyre. 25¿Tajtse masamjane'aa'ini ma 'chane to macye'e tamtu to taye'ono pjoca 'pog'e ene tampuuji to machanevo? 26Te enjoo'ina tatsri'ono to naponranu ene étopo to nechjiriivo nomuire nuti nuchcogne nae 'no 'chañono ntsii'oyre te 'to namíro'u te nutégiapo nos'apo te anumo nquiyara'ocorevoyre ene nomyore to njaracuvo majichyo ma Tata, ncochaneyre no maye'ono angieriono munagieñono. 27Je'chugnejcha njich'e, noñjoo'i te pjoca no huich'o taepenonyore tiomuincapo te naem'apo to mavonirisrayre ma Viya —majichvocpo ma Jesús. 28Te ochopopca sache to ene majichvocri'i tyompo ma Jesús tyujroco te 'to 'nug'e mari macochanevco ma Pedro, émapo Juan ene émapo Jacobo. 29Te tyujroocoripo tiopuimuichvopo to mamiro ene étopo to mamuii'o tiachjopugienejicha tmottsico. 30- 31Ene naemna'osravrichu timericvono no apinano, ma Moisés émapo ma Elías. Tachoyocvoco to tjiáracu ene techjiricvompo mue 'ma Jesús naechjis'o to muetuchrayre to maponreru mavoo'ogne ma Viya to muepenirayore te 'to Jerusalén. 32Tavoo'inneni timcano ma Pedro énopo no macochanegñono etotsero tjicpuicro'ono votimcano tos'o naem'oo'i to majaracuvo ma Jesús énopo no apinano te 'to machocyo. 33Te tyonomporipo najunjico ma Jesús, ma Pedro majichpo ma Jesús: —Tata, tiuri to viovrisraa'i te pjoca. Vepyaca to moponaena to petijigrano. To étona pyecnena, to 'pona mayecnena ma Moisés ene to 'pona maye'ena ma Elías —majichpo ma Pedro. Etotsero votaettuj'o mamétopo to énepo maquee'i. 34Te techjicrich'o ma Pedro ene eno távichovcopo taetecpo'oco to úcoji ene tpicompo tajicho. 35Taquepo nasamo'chopo te 'to úcoji: —Ema jmaca nemnaru nChicha. Ema asamyore —maquepo. 36Te pochpo nasamo ma techjicri'i naem'ovrepo maquejvorine ma Jesús. Ene eno vonaechjis'a to naem'ognee'i. 37Te 'posachepo tiucpuicompo te 'to 'nug'e mari naquepripo no 'chopemuriono 'chañono nocpo ma Jesús. 38Te 'to namuri no 'chopemuugieñono ma étona 'chane techjicpo tjiáranu: —Pcatajígianu Tata, pimuinnu jmuena maquejvogne nchicha —majichpo ma 'chane—. 39Etjoo'i maquemechoriinove ma huinarajgiene muemna'osravrichu tpioorico majicho ene tcoososopajo. T‑sicupinve majicho to muemecatajivchira vomavro'o muenajigia. 40Ene nuti nyosiocpuini pnoni pimitriono puejchu nacut‑sinanuu'ini maye'e ma huinarajgiene etotsero eno vonaato'o —majichpo ma 'chane. 41Ma Jesús maquepo: —Huijcha eti 'chañono ásopjuíra'i ene mracasamre'e. ¿Oyinajichapuca to njicpuisra'ena to ncochanéra'e? —majichvocpo no 'chañono. Ene majichpo ma Jesús ma 'chane: —Pioma jmacro pchicha —majichpo. 42Te tiutecporipo ma 'móperu 'nuujipo tvénopo maquemechorirojnopo ma huinarajgiene. Ene ma Jesús mavonicpo machca ma huinarajgiene ene tnaracopo ma 'móperu. Muejrocpo ma mueya. 43Naramignejcha namutu tajicho to 'chope muetjiicoovo ma Viya. Te naramigierecorich'o no 'chañono tajicho to manocgieñono ma Jesús majichvocpo no muemitriono: 44—Isopa tasiopa te asamre pjoca nechjiriivo aye'e tjicho nuti nuchcogne nae 'no 'chañono tnocnonyore nae 'no cparaacono —majichvocpo ma Jesús. 45Etotsero no muemitriono vonaechemcha to muechjis'ogne naye'e tjicho tyumrucvorich'o te 'to naponreru ene vo'vore tijrocapono to nayoserigia. 46No muemitriono ma Jesús tjicpoccono techjiricvono majpuca ma 'chopetupara'oponyore naye'e. 47Ma Jesús muechemcho to naponreru tos'o muech'opo ma 'móperu macotpi'ecpo te 'to machocyo. 48Maquepo: —No tjiacpano jmaca 'móperu te 'to níjare cutinarine to nuti najacpanu ene te nuti najacpanu vonáquejvo nuti najacpanu, ema Tata najacpo, ma tvonicnuu'i. Tjicho ma tpajcopno aye'e ema 'chopepono to mapicuchcórevo te amutu —majichvocpo ma Jesús. 49Taquepo ma Juan majichpo ma Jesús: —Tata, vim'o ma tcuchco no huinarajgieñono te 'to píjare piti ene viti vcovacopo tjicho votpuegné'api vacti viti —majichpo ma Juan. 50Majicpopo ma Jesús: —Vo'acucóvaco tjicho ma votiocpuemchavi emarichu viumrivo —majichpo ma Jesús. . 51Te tiane'ipo to sachono to mayoprayre ma Jesús te anumo ema tijrocvopo to mayonrayre te 'to Jerusalén. 52Ene mapjucpo ma Jesús no tinapucuchonyore te 'to 'vósare taye'e to 'pog'e Samaria puejchu naem'a to matupsi'yore ema. 53Etotsero no tcovsano taye'e vonajacpa ma Jesús to naéchopo te 'to ene maquij'eyre te 'to Jerusalén. 54To naéchopo to namujacpirari'i ma Jesús, no apinano muemitriono, Jacobo émapo Juan, najichpo: —Tata ¿jvoo'o te 'to vyosserigia mue 'ma Viya macopcaregia to yucu puejchu taeta pnoñono tacti mue 'ma Elías te 'conevoco? —najichpo. 55Etotsero ma Jesús muesñecvocpo macovacopo: —Eti vo'échapo vo'echemcha tajpuca to acoponreru —majichvocpo—. 56Tjicho nuti nuchcogne nae 'no 'chañono vo'etina timiutégianu nacpacvocyore. To timiutecnuu'i eto ncuchcu'vocyo eno —majichvocpo ma Jesús. Ene tyononvórepo te 'to 'pona 'vósare. 57Te tyonomporipo te 'to 'chene ma 'chane majichpo ma Jesús: —Tata, nuti mpuegne'viyre te 'to oypuca páquij'e —majichpo. 58Ma Jesús majicpopo: —Pim'a, to chuye etjo to tapeno tanarasi'o ene tomuire to coyre etjoo'i to tamoco etotsero nuti nuchcogne nae 'no 'chañono tajina mpenina nnarasi'a —majichpo ma Jesús. 59Ma Jesús majichpo ma 'pona 'chane: —Yare ppuegné'anu piti —majichpo. Majicpopo ema: —Tiuri Tata, etotsero muenjarich'o jmuena tcochíchanu. Te'tse te necorapo ema ene mpuegne'apipo —maquepo ma 'chane. 60Majicpopo ma Jesús: —Naem'arine no nacuti no naepenogñono naécora ma muepenogne. Pititsero pyana pacmetoriru to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya —majichpo ma Jesús. 61Ma 'pona 'chane maquepo: —Tata, nuti mpuegne'viyre etotsero pisópanu nyana nacmétovo te 'to mpeno —majichpo ma 'chane. 62Ma Jesús majicpopo: —Im'a, ma tnaeccho to 'motneco ene tinajricvo tajina muecmunena ema te 'to mavonirisra ma Viya —majichpo ma Jesús.

will be added

X\