San Lucas 8

1Taquepo tyompo tpuiirico ma Jesús te 'to 'vosariono tcometoriipoo'i to tiuuna 'chojriicovo muechjis'o to mavonirisra ma Viya macochanevco no ntosenano. 2Napuegne'poo'i nomuire no 'senono maconaracvocgieneri'i te 'to najumano macuchcogne no huinarajgieñono. Spuegne'poo'í somuire su María naejarecho Magdalena, macuchcognee'i sye'e no sietenano huinarajgieñono, 3ésupo su Juana mayeno ma Chuza ma majúpara ma cparaaco tquíjare Herodes, ésupo Susana ene énopo no moverano. Eno techpojricono ma Jesús te 'to nacoy'egne. 4No 'chopemuriono 'chañono tios'ono te 'to 'vosariono noomutocpo ma Jesús to muemitrisraa'i naye'e muemicticho ma tevco. Maquepo: 5—Ema ma 'chane tyompo tevjapuerico to muésane. To muevjapueru tagira etjoo'i tpacareco te 'to nayonrare no 'chañono ene noctaayajcopo to tagira ene to coyriono te tichicompo tanicvocpo. 6To 'pomri tpacarecompo te 'to maripa'i. Te timarucompuini votáyere tiooji tjicho tiojpa'i. 7To 'pomriono tagira tpacarecompo te 'to tovrico to tcoviono. Te timarucpuini to 'vooco tajiriocpo to tcoviono. 8Ene to 'pomriono tagirano tpacarecompo te 'to tiuuna 'pog'e. Eto tjiuucompo tco'iompo te 'to etogira taquevogiene tcoviospo ciento to tagirano —majichvocpo ma Jesús. Te pochpo to ene maquee'i ma Jesús tjiáranu maquepo: —Te acgiño asama —majichvocpo. 9Taquepo no muemitriono ma Jesús nayosericpo tajpuca to taechjis'o to muemictichri'i ma tevco. 10Majichvocpo no muemitriono ma Jesús: —Eti isopcore mue 'ma Viya echemcha to mavonirisra maponreru ma Viya namuechemchognee'i no 'pomriono. Tos'o nimictichri'i to tamutchujcha te 'to nimitrisra naye'e puejchu nasamanneni ene vonaquechemcho ene naem'eni etotsero vonaponrejgia to naemuira —majichvocpo ma Jesús—. 11Nemechemcho'eyore to nimictichgiene taquevogiene —majichvocpo ma Jesús—. Eto to tagira taechjis'o tacuti to muechjiriivo ma Viya. 12To tagirano tapacarecgiene te 'to nayonrare no 'chañono eto nacuti no t‑samono to 'chojriicovo. Etotsero te tiutecpo ma eriono mave'po to 'chojriicovo taquevogiene te 'to masamre ma 'chane puejchu vomacúsopo ene vomacuchcu'o. 13To tagirano tapacarecgiene te 'to maripa'i eto nacuti no t‑samono to 'chojriicovo navopno tiuusamriono tajicho etotsero votáyere to naponra. Nacuti to scúreco vo'mo'ena to tapore tjicho to 'chojriicovo nasamgiene vonanoca te 'to nasamre ene te tquimponnojcosiompo tajicho 'nuujipo tinajricvono. 14To tapacarecgieneri'i te 'to tcoviono eto nacuti no t‑samono to 'chojriicovo etotsero nacovsamreji to taye'ono pjoca 'pog'e tavoo'ogne to nog'e étopo to navorirena tacye'ono to prata tavoyocvoco. Taco'e huipo nanoca to mavoo'ogne ma Viya tajicho. 15Ene to tapacarecgiene te 'to tiuuna 'pog'e eto nacuti no t‑samono to 'chojriicovo ene napono tjicho tiuri to nasamre. T‑sopjuira'ono eno. Ene nanoco to mavoo'ogne ma Viya to najicpuicró'ovo tiuricocre —majichvocpo ma Jesús—. 16Ma 'chane te mayustacpo to yucpi movine mávicha mayumrucari'ini te 'to tamópecu to tamutchujcha. Manoco te 'to tovrare 'nug'e puejchu tamicuchvoca namutu no t‑siopono te 'to peti. 17Enerichu maco'e ma Viya mamicuchyore tamutu to tamuquechragne ene muemericyore to tayumrúrevo —majichvocpo ma Jesús—. 18Taco'e ásamra'i te 'to 'chojriicovo tjicho ma titúra'i tquijroyre to 'pona. Ematsero ma votaetúra'i ema tcovirajyore to muetcogne macoy'egnee'ini 'puesagiene —majichvocpo ma Jesús. 19Taquepo titecpompo te 'to mavriicoo'i ma Jesús su mueno énopo no matnoviono votitrucapono napucha ema tjicho no 'chañono tyuttucvono maye'e. 20Ene nametocopo ma Jesús: —Sucjaa'i te 'neco su peno énopo piatnoviono navoo'o tim'apiono —najichpo. 21Ma Jesús majichvocpo: —No t‑samono to 'chojriicovo mue 'ma Viya ene t‑sopjuira'ono taye'e eno nimicticho no atnoviono ene ésupo meme —majichvocpo. 22Etona sache tyompo te 'to cogiure ma Jesús tiovcu'po te 'to pcure macochanevco no muemitriono. —Vyana te 'to pochra —majichvocpo. Ene tyonompo. 23Te tyonomporipo timcopri'i ma Jesús. Ene taquepripo to tiñem'i tecticvo mraca to tapcuu'o taepsacpo to pcure ene tyoyocompo te 'to teegiano. 24Taco'e napuchpo ma Jesús nacojamicpo najichpo: —¡Tata, Tata, pim'a veecoyrepo! —najichpo. Ene techpucpo ma Jesús maquichicpo to tecticvo étopo tapcuu'o. 'Nuujipo tnara'cho to tecticvo tmotna'po. 25Majichvocpo no muemitriono: —¿Taja tacoyemo to apicori'i vo'asópanu? —majichvocpo. Ene eno naramignejcha tajicho to manocgieneri'i. Najichcocpo: —¿Majtsero jmaca 'chane? Tjicho mavonico to tecticvo étopo une ene t‑sopjuira'ono maye'e —naquepo. 26Taquepo titecpompo te 'to pochra eto 'pog'e tquíjare Gadara, taenora to Galilea. 27Te tiucpuicpo ma Jesús te 'to 'pog'e macpopo ma 'chane tcovsa te 'to 'vósare taye'e. Tyereripo to nasioposra no huinarajgieñono ene votacmuii'o, vo'vore tiovrigia te 'to peti. Ene mavrico te 'to 'cori. 28Ma 'chane te muem'opo ma Jesús muepyusmiruchpo tpioocopo: —¿Tajtse timiutecvi nye'e Tata Jesús? Piti maChíchavi ma Viya te anumo, nyosiocvi vopquemecatajivchonu —majichpo. 29To ene maquee'i eto tjichri'i ma Jesús mavonicri'i te 'to machca ma huinarajgiene mue 'ma 'chane tjicho maquemechoriinove ema. Enjoo'i naemitjicnove te 'to mavupe te'po mueype te carena. Etotsero ema mavenarucvocnove ene tyono te 'to moopa'giene 'pog'e majicho ma huinarajgiene. 30Ma Jesús mayosericpo: —¿Taja píjare piti? —majichpo. Ene majicpopo ema: —Nuti nquíjare 'Chopemuri —majichpo. To ene maquee'i eto tjicho te 'to moveranri'i no huinarajgieñono t‑siopocono ema. 31No huinarajgieñono nayosiocpo ma Jesús te 'to vomaquevtsucvoco te 'to taevarápa'i topenogne muitravre. 32Etjoo'i taye'e to 'chopemuri to smorono tni'icono te 'to 'nugieerépa'i. Eno nayosiocpo ma Jesús muesojvoca nasiopoca to smorono ene ma Jesús muesoppo. 33No huinarajgieñono tiuchcompo mue 'ma 'chane tyonompo nasiopocpo to smorono ene etono 'nuuji tjiunopono mraca titecpompo te 'to tachusi to cogiure tevtsecvompo te 'to une teecompo. 34No tjiañoconri'i to smorono te naem'opo to tajichvognee'i etono tjiunopompo nomuire nametocovcopo no tcovsano te 'to 'vósare te'po te vom'i. 35Ene eno 'chañono tyonompo naem'oyre to tacoyemgieneri'i. Te titecpompo te 'to mavriicoo'i ma Jesús, ema 'chane naem'opo tejaracoripo te mamíro'u ma Jesús. Tcomuii'oripo ene tiuuripo ema 'chane nasiopoori'ini no huinarajgieñono. Ene eno 'chañono tyoyocompo naramignejcha. 36No tim'onri'i ma 'chane nametocovcopo no 'chañono te 'to ema Jesús tconaracri'i macuchcovco eno huinarajgieñono. 37Namutu no tcovsano te 'to taye'erépa'i to Gadara nayosiocpo ma Jesús mayana majunjicvoca tjicho napicogienejicha tajichri'i jmañono. Taco'e ma Jesús tiovcu'vórepo te 'to pcure tyompo. 38Ema 'chane nasiopoori'ini no huinarajgieñono mayosiocpuini muesopa mapuegne'a ma Jesús. Etotsero ma Jesús mapjucpo majichpo: 39—Pyanachujcha te 'to ppeno jmetocovca to manocgiene majapanura'ivo ma Viya pye'e —majichpo ma Jesús. Ene tyompo muechjis'opripo nae 'no namutu te 'to 'vósare to maconarasraa'i ma Jesús. 40Te tios'opo te pochra tchoopo te 'to mas'ine ma Jesús, no 'chañono navopnovrepo tjicho nacuchoocoripo namutu. 41Maquepripo ma 'chane tquíjare Jairo naeyara'o te 'to noomutírare no jurionono. Ema muepyusmiruchpo ma Jesús mayosiocpo mayana te 'to mapeno 42tjicho svoycogierecoo'i su machicha. Esu tcoy'eppuca ntose añu ene najina 'ponaena machichena. Te 'to mayon'opri'i no 'chopemuriono 'chañono naniñatsa'ocpoo'i ema. 43Esjoo'i somuire su 'seno naye'e t‑soorojecho ntósepo añu sjicho to scojmavo. 'Choperipo sevtsuco svañoris'o no tiprujricra'ono sítopo to scoy'egnee'ini ene vonaetruca naconaraca. 44Esu spuchpo ma Jesús te 'to magiecu semmocpo to tacheyo to mamuii'o. Ene 'nuujipo tnáraco te 'to sjuma huipo t‑soorojecha. 45Ma Jesús maquepo: —¿Naja temmocnuu'i? Enotsero namutu najichpo: —Vonutina. Ma Pedro énopo no macochanegñono najichpo: —Pim'a Tata, pnoni 'chañono tniñatsa'ocviono ene: “¿naja temmocnuu'i?” pquepo —majichpo ma Pedro. 46Ma Jesús majicpopo: —Vo'i, enjoo'i temmocnono tjicho nquictiora tiuchco nye'e to nitjiicoovo —majichvocpo. 47Su 'seno te ssampo to muechori'i ma Jesús, spuchpo ema tyooyoyojicpoo'i sepyusmiruchpo ene smetocopo te 'to namíro'u no 'chañono tajpuca to semmos'oo'i ene étopo to snarasirari'i 'nuuji. 48Ma Jesús majichpo: —Nchicha, piti pnaracopo tajicho to psopranri'i. Puetotijvo pyánapo —majichpo. 49To techjiicorich'ini se 'su 'seno maquepripo ma 'chane tios'o te 'to mapeno ma Jairo ma naeyara'o te 'to noomutírare no jurionono. Majichpo ma 'chane ma Jairo: —Tata Jairo, tepenoripo psena pchicha. Huipo macuqueviáravo jmaca Viya Jesús maquitecpo te peti —maquepo ma 'chane. 50Te masampo to ene maquee'i, majichpo ma Jesús ma Jairo: —Vopcuuyoco, psopanuchjicha, su pchicha tnaracoyre —majichpo ma Jesús. 51Ene tyompo. Te titecpompo te 'to peti ma Jesús vomuesojvoca t‑siopano no 'pomriono, naquejvorichu ma Pedro, ma Jacobo émapo Juan ene énopo no tcochichano su sepenognee'i. 52Ene tiyo'ono namutu naeyuchripo esu. Majichvocpo ma Jesús: —Vo'aquíyo'o, su 'móperu votépena simcognechjicha —majichvocpo. 53Etotsero eno naquecoropo vonasoppojgia tjicho naem'o to sepenirari'i. 54Ene mave'po to svupe su sepenogne techjicpo tjiáranu: —Pechpuca 'moyo —majichpo. 55Ene tchoopo titorico 'nuujipo techpuco. Ma Jesús mavonicvocpo naengia esu. 56Ene naramignejcha no tcochichano esu. Etotsero ma Jesús mametocovcopo vonaquechjis'o to manocgiene tiaramicre.

will be added

X\