San Lucas 7

1Te titechjiriivopo nae 'no 'chañono ma Jesús tyompo te 'to 'vósare Capernaum. 2Emjaa'i taye'e ma naeyara'o no sontarono romano ema. Ma muemnaru mavonra tcojma mraca. Ema mavoyco tiane'ipo tépena. 3Ema cparaaco te masamuiicopo ma Jesús, macovniipipo nayana maye'e no techono nae 'no jurionono puejchu eno namétaca mategia maconaraca ma mavonra ma cparaaco. 4Ene eno te napuchpo ma Jesús nayosiocpo najichpo: —Tiuri pcatajigia jmuena 'chane tjicho tiuri ema 5temnacovi viti jurionono ene emarichu tcovniipi táquepya to viuumutírare —najichpo ma Jesús. 6Taquepo ma Jesús tyompo mapuegne'vocpo. Te tiane'ompo te 'to peti ma cparaaco mavonicvocpo no muemnacsariono nocpa namétaca ma Jesús, najichpo: —Maquee'i jmuena cparaaco te 'to huipo pcucmésavo pquitecpo te 'to mapeno tjicho vo'iji timiuupóchapi psiopa te 'to mapeno —naquee'i—. 7Eto tjicho ema votijrócapo tiutegia tmetacapi. “Táquejvorichu macvoniipi ene tnaracoyre jmaca nvonra”, maquee'i. 8“Tjicho nuti ncotpára'o nomuire mue 'ma nogienuu'o ene nomuire nuti nvonico no sontarono. Te nvonico ma étona, tyono 'nuuji. Te nich'o ma 'pona 'nuuji tiuteco, ene te nacvoniipi mue 'ma 'pona: “Oni pjichyore”, ene 'nuuji muetucho. Piti piomuire pacvoniipi ene tnáraca”, maquee'i —najichpo no mavonironri'i ma cparaaco. 9Te masamnerichu eno, ma Jesús maramignejcha majicho ma cparaaco. Ene muesñecvocpo no 'chañono tpuegne'onri'i ema. Majichvocpo: —Je'chugnejcha ene njich'e, nae 'no jurionono te pjoca viovsa Israel huich'o naato ma etonaena t‑sópanu macti jmacro cparaaco romano —maquepo ma Jesús. 10Te tchovompo te 'to mapeno ma cparaaco, no mavonironri'i nachimpopo tnaracoripo ma macojmagne. 11Ene taquepo tyompo ma Jesús te 'to 'pona 'vósare tquíjare Naín. Napuegne'po no muemitriono énopo no 'chopemuriono 'chañono. 12Te tiane'ipo t‑siopyore te 'to 'vósare muem'opo ma Jesús no tiomompoo'i ma muepenogne naecoroyre. Su mueno ma muepenogne esu semuimaraji najina 'ponaena schichena. Moverano no tcovsano taye'e nacochanepri'i esu. 13Te muem'opo ma Viógienu esu, majapanugnejcha: —Vopquíyo'o —majichpo. 14Ma Viógienu mapuchpo muemmocpo to cajonu mav'oo'i ma muepenogne ene tichicompo no tiomompoo'i. Majichpo ma muepenogne: —Nchicha, piti njichvi, pechpuca —majichpo ma Jesús. 15Taquepo ma muepenognee'ini techpucpo ene techjicpo. Ma Jesús muejrocpo su mueno. 16Te naem'opo namutu tyoyocono nárami narusrupayachopo ma Viya, naquepo: —Timericvopo vye'e jmaca titjiicovo muechjiru ma Viya. Tomuire naquepo: —Ma Viya te anumo timcatacovocovi viti maneriorono —naquepo. 17Taco'e tquéchosi to manocgiene ma Jesús 'muiripa'i te 'to Judea te'po tamutu te 'to tachocyo. 18Nametopompo no muemitriono ma Juan te 'to maqueeteyri'i tajicho to manocgiene ma Jesús. Tos'o ema Juan muech'ovcopo no apinano. 19Majichvocpo: —Ayana mue 'ma Viya Jesús ayoserigia te 'to emarippuca ma Cristo vcuchocgieneri'i vo'i vcuchocapuca ma 'pona, ajichyore —majichvocpo ma Juan eno. 20Je'chura'ii'i tyonompo mue 'ma Jesús najichpo: —Tata, maquee'i jmuena Juan ticchosricra'i te 'to pitirippuca ma Cristo vcuchocgieneri'i, vo'i vcuchocapuca ma 'pona, maquee'i —najichpo ma Jesús. 21Etorichu te titecpompo tios'ono mue 'ma Juan, ma Jesús maconaracvoco te 'to najumano no moverano nacojmagñono macuchcovco no huinarajgieñono nae 'no nasioporono ene maquimuiicovco no moverano jma'ono. 22Ma Jesús majicpovcopo no mavonironri'i ma Juan: —Ayana achapo mue 'ma Juan amétaca to im'ognee'i ene asamgieneri'i. Ene maquictiórayo ema te 'to nutiripo tjicho timuiicono no jma'ono ene tpuicono no moso'iono ene énopo no nacojmagñono to lepra tnáracono ene t‑samuiicono no mgiñono, techpucono no naepenogñono ene tcometocsiono to tiuuna 'chojriicovo no tjiapanim'ono tcomnurocvono. Ene ajichyore ma Juan. 23Ene tiuusamriono no votinajrigiapono tajicho to nacuchosranu —majichvocpo ma Jesús. 24Te naegnepo no mavonirono ma Juan, ma Jesús muechjis'opo ma Juan nae 'no 'chañono. Majichvocpo: —Te ayompo im'oo'i ma Juan te 'to moopa'giene 'pog'e, ijcho 'ponnajri'i to maponreru. Imictichri'i to tapócoji tomo to tecticvo te 'to tavoo'ogne, ene vo'i —majichvocpo ma Jesús—. 25¿Etopúcatse timyon'ee'i to im'oyre ma 'chane tiuumuii'o? Ene vo'i, tjicho no tcopneriijono to tiuumuii'ocre ene étopo to navoo'ogñono tiuunano, eno ene novrico nae 'no 'chopetupara'ono taeyara'ono to 'pog'e. 26Taco'e te ayompo te 'to moopa'giene 'pog'e ¿im'opca ma muechjiru ema Viya? Je'chu ene nco'e, im'oo'i ma muechjiru ma Viya tjicho ma Juan muetaviicu'pono no 'pomriono muechjironini ma Viya. 27Tjicho ema Juan taechjis'o to 'chosgiene ajúreco, oni taco'e: Nvonicyore ma nvonra tinapucyore pye'e puejchu matsegiari'i to nasamre no 'chañono tacti muetpirigia to 'chene pyon'oyre, maquee'i ma Viya te 'to 'chosgiene ajúreco —majichvocpo ma Jesús—. 28Ma Juan ticchosricra'i tcuñuchcorepono nae namutu no nochriono te pjoca 'pog'e. Etotsero ma tjiapanim'ipno nae 'no maye'ono ma Viya te 'to mavonirisra, ema tiuritji titotijvopno mue 'ma Juan —majichvocpo ma Jesús. 29Te nasampo ema to muechjiriivo no tcovrarecra'ono to impuesto énopo no 'pomriono 'chañono tquicchosionri'i mue 'ma Juan naechemchopo te 'to tiuri to maponreru ma Viya. 30Etotsero no fariseono énopo no timitricra'ono to voniipi nopuemcho to maponreru ma Viya naye'e ene vonajacpa ma Juan te 'to muecchoscovca. 31Taquepo majichvocpo ma Viógienu Jesús: —¿Tajtse nimictich'eyre juiti? ¿Najpuca acuti eti? 32Eno acuti no 'moperono tiutsarono ene tejacono te 'to prasa tpioococono najichpo no 'pomriono: Vcosiivii'ini ene eti vo'iimuigia, ene vjirori'i vechjis'o to vjiaasamre ene eti vo'íya'a, naco'e no 'moperono —majichvocpo ma Jesús—. 33Eti acuti no 'moperono tjicho te tiutecpo ma Juan ticchosricra'i ema tijmuchvonve votera to vinu. Ene eti acotiorocpo: “Votori jmaca, masioporu ma huinarajgiene”, aquepo. 34Taquepo nutecpo nuti nuchcogne nae 'no 'chañono. Nuti vonijmúchapo, nnico nero ene nomuire acotiorocnu: “Ema jmaca tconsiugi terora'i ene naquemnacsare no tcovrarecra'ono to impuesto énopo 'pomriono pecatumoriono”, aquepo. 35Etotsero no tponono to techemra'core naechemcho te 'to tiuri to muechemra'vo ma Viya —majichvocpo ma Jesús. 36Ma Jesús tquíchosi mue 'ma étona fariseo eto mavcure puejchu manigia maye'e. Taco'e ma Jesús tyompo te 'to mapeno ene tejacpo te 'to mesa. 37Ene squepripo su 'seno sompoo'i to tijyomo asaete. Esu secho to ene manis'oo'i ma Jesús te 'to mapeno ma fariseo. Su 'seno esu pecatumore enerichu scovsa taye'e. 38Esu tiyo'opri'i tajicho to sponrerisravo. Spuchpo ma Jesús ene snaecchopo ssippevcho te 'to stséramo ene spajapevchopo te 'to schutmoco stsucporipo te 'to mueype sepsapevchopo to tijyomo asaete. 39Te muem'opo esu, ma fariseo tich'oo'i ma Jesús maquepo te 'to masamre: “Te je'chinari'ini muechjirina ma Viya jmaca Jesús máquictioraripuini sijapuca psuca pecatumore 'seno temmocri'i”, maquepo te 'to masamre ma fariseo. 40Maquepo ma Jesús: —Simón, psámanu to nmetoruvyore —majichpo. Ene ma fariseo majicpopo: —Tiuri Tata, pechjigia —majichpo. 41Ma Jesús majichpo: —Enjoo'iji no apinano tcopricono to prata mue 'ma 'pona 'chane. Ma étona 'chopemuri to mave'o quinientos, ma 'pona cincuentarichu to mave'o. 42Ene eno vonaato'o nava'cha tos'o ma tijrocri'i huipo muechna macuchcu'po te 'to nave'giene maye'e. Juiti nyosericviyre ¿najpuca nae 'no apinano muemnacponri'i? —majichpo ma Jesús. 43Ma Simón majichpopo: —Emapúcayo ma tve'o to t‑simtupno muemnacpono —majichpo. Ma Jesús majicpopo: —Je'chugnejcha —majichpo. 44Ma Jesús muesñecpo su 'seno maquepo: —Pim'a Simón psuca 'seno. Te nsioppo te pjoca ppeno vopijrócanu to une nacsippevri'ini. Ene psuca t‑sippevchonri'i te 'to stséramo ene tpajapevchompo te 'to schutmoco. 45Piti voptsucanuu'i te 'to pjiacpíranu te pjoca ppeno ene psuca vosquichigia to stsusra to niype. 46Vopiamasíchanu te 'to asaete ene esu tepsapevchonri'i to tijyomo asaete. 47Je'chugnejcha njichvi, to 'chope to semnasranu taemquechorojco te 'to temticripo to tasimtugne specaturano tjicho ma 'chane te 'puesarichu to mapecaturano taemticgiene ene to muemna'vo tomuire 'puesarichu —ma Jesús majichpo. 48Ene taquepo majichpo su 'seno: —Temticripo tamutu to ppecaturano. 49No macochanegñono te 'to mesa naquepo te 'to nasamre: —¿Majpuca jmaca 'chane etoripuini to pecatu macomtico? —naquepo. 50Ma Jesús majichpo su 'seno: —Piti piuchcu'po te 'to ppecaturano tajicho to psopranu. Puetotijvo pyana —majichpo.

will be added

X\