San Lucas 6

1Etona sache te 'to tanarasíravo ma Jesús tyon'opri'i te 'to 'santi naevru trigo macochanevco no muemitriono. Eno nacovemmírapo to to'i to trigo navejchogie'opri'i te 'to navupe ene nanicporipo. 2Enjoo'i taye'e no fariseono najichvocpo: —¿Taja tacoyemo aquemtone te 'to sache tanarasíravo tjicho eto votaesopcoreri'i te 'to 'chosgiene voniipi? —najichvocpo. 3Ma Jesús majicpovcopo: —Huipca ajira to 'chosgiene ajúreco taechjis'o ma David. Tjicho te tec'opo ema ene énopo no macochanegñono, 4ma David t‑sioppo te 'to mapenviya mave'po to panono muecmuna ma Viya te 'to mamíro'u, manicpo ene masorachopo no macochanegñono. Ene eto panu votaesopcoreri'ini te 'to nanigia nae 'no vo'enina táquicmunano techano te 'to mapenviya —majichvocpo ma Jesús. 5Tomuire majichvocpo: —Nuti nuchcogne nae 'no 'chañono nuti taeyará'onu to sache tanarasíravo —majichvocpo. 6Te 'ponavórepo sache tanarasíravo ma Jesús tyompo te 'to noomutírare no jurionono timitricpo taye'e. Emjaa'i mamuire taye'e ma 'chane iñupev'u. 7No timitricra'ono to voniipi énopo no fariseono nacunnecpo ma Jesús te 'to maconaracaripcaeni ma 'chane te 'to sache tanarasíravo tjicho natannicri'i to nameturis'a ema. 8Etotsero ma Jesús muemoti to naponreru eno. Ene majichpo ma Jesús ma iñupev'u: —Ptup'egia te 'to namíro'u pnoñono —majichpo. Ene 'nuujipo ttup'ecpo. 9Ma Jesús majichvocpo no timitricra'ono to voniipi énopo fariseono: —Nyoseric'eyre: ¿Taja to tisopcore vnoca te 'to sache tanarasíravo, etopuca to tiuriono, vo'i etopuca to tamurigiene? ¿Tiuripuca vconaraca ma 'chane vo'i visopapuca to muépena? —majichvocpo. 10Ma Jesús muesñecvocpo namutu ene majichpo ma iñupev'u: —Pcangiecha pjoro jvupe. Enepo majichri'i 'nuujipo tnáraco to mavupe. 11Ene eno nasemogienejicha t‑samcocompo to najichyore ma Jesús. 12Eto to sachono ma Jesús tyompo te 'to 'nug'e mari tyujrocpo mue 'ma Mueya mayuutico yoti. 13Te tjiara'ipo ema muech'ovcopo no muemitcosariono ene maneriocvocpo naye'e no ntosenano eno muejarechvocpo apostoriono. 14Ma Jesús maneriocpo ma Simón, muemijarecho Pedro, émapo Andrés naticoco ma Simón, émapo Jacobo, ma Juan, ma Felipe, émapo Bartolomé, 15ene émapo Mateo, ma Tomás, émapo 'pona Jacobo machicha ma Alfeo, émapo 'pona Simón nomrivo no cananeono, 16émapo Judas mati ma Jacobo ene émapo Judas Iscariote ma tijroricri'i ma Jesús. 17Ma Jesús tios'opo te 'to 'nug'e mari macochanevco no muemitriono titecpompo te 'to tinnápa'i vom'i. Ene taye'e noomutocpo ema no moverano no muemitcosariono énopo 'chopemuriono 'chañono tios'ono te 'to 'pog'e Judea te'po Jerusalén ene te'po te 'to 'vosariono Tiro ene Sidón eto tiovricono te 'to tachocyo to 'chopegiene cogiure. To timiutecvoco eto nasama to 'chojriicovo maye'e ene maconaracvoca te 'to najumano. 18Nomuire macuchcovco no huinarajgieñono nae 'no nasioporono. 19Eno 'chopemuugieñono navoo'o naemmoca ema Jesús tajicho to muetjiicoovo puejchu nanáraca te 'to najumano. 20Ma Jesús muesñecvocpo no muemitcosariono tpuegne'onri'i majichvocpo: —Itotijvo eti ajapanim'ono tjicho eti aquicmunaripo to mavonirisra ema Viya. 21Itotijvo eti acomnurocvo juiti. Huipo aechri'oyore to acomnugne. Itotijvo eti acojrasamurevogne juiti tjicho iuusamreyre. 22Ene tomuire itotijvoyre te tcoticha'e no 'chañono ene tcojcha'iono tcopyegia'iono taetsraahuina njicha nuti nuchcogne nae 'no 'chañono. 23Te 'to ene najícha'e oosamregnenajicha tjicho to taetsvoyre te 'to anumo 'chopegienejicha. Te 'conevoco no nochconvionini enerichu najicho no muechjironini ma Viya naemponnojcovco. 24Etitsero vo'acmunrocvo acatajivyórepo tjicho pochripo ajacpo to iuusamreresra —majichvocpo ma Jesús—. 25Ene eti itotijvogne juiti acatajivyórepo tjicho titecpoyre to acomnurosravo. 26Acatajivyórepo eti iuusamree'ini tajicho to acuñuchcórevo nae 'no 'chañono tjicho te 'conevoco no nochconvionini eno nacuñuchvocri'ini no muechjironini ma Viya najichvo —majichvocpo ma Jesús—. 27Asámanu pjoca nechjiriivo aye'e —majichvocpo ma Jesús—. Emnaca no tcoticha'iono anoca to tiuricocre nae 'no votiurigia'iono. 28Ayosiucha mue 'ma Viya no tvoo'ono vo'aquitotijvo ene énopo no tcojcha'iono. 29Te 'to enjoo'ina té'a'e te 'to etchocyo amiro, ijroca tomuirena te 'to 'pochcoyo amiro. Te 'to enjoo'ina tvirajgia'e to amuii'o, isopa ijroca tomuire to 'pona amuii'o. 30Te etjoo'ina navoo'ognena nayosióca'e, ijroca ene te tvirajgia'iono to acoy'egnena, vo'acuyosioco te 'to naechopa. 31Atihuina ene ajicha ma acutgiene 'chane tacti te 'to avorirena ene najícha'e eti —majichvocpo ma Jesús—. 32Tjicho te 'to emnacvoca náquejvorichu no temnaca'iono, tajina tajichgienena. Vo'ácuñuchcore tajicha tjicho ene naco'e nomuire no namuimotgiene ma Viya pecatumoriono. 33Ene te 'to imerigia to iurihuina náquejvorichu nae 'no tnocano aye'e to nórivo, tajina tajichgienena tjicho ene naco'e nomuire no namuimotgiene ma Viya. 34Te tcoprigiano aye'e náquejvorichu nae 'no imotgiene naechopyore, tomuire tajina tajichgienena. Tjicho nomuire no namuimotgiene ma Viya ene najichcoco. Tijroccono tcuchoccono te 'to titsrijcocano. 35Etitsero vo'ene acuc'e. Emnaca no tcoticha'iono, anoca to tiuricocre ene isopa te tcopca'iono vo'acucchoco to naechopapuca. Te ene ajicha 'chopeponyore to taetsvoyre ajacpogneyre ene machichavoc'ena ma munagiene Viya tjicho ema tjiapanúra'i nae 'no 'pojpaniravono nae'po huinarajono. 36Taco'e eti ajpanra'i tacti to majapanura'ivo ma Eya Viya te anumo —majichvocpo ma Jesús. 37Vo'acucojcho te asamre ma acutgiene 'chane puejchu ma Viya vomacuvioscho'e. Vo'vore aquicñaco ma 'pona puejchu ma Viya vomaquicñac'e. Te 'to etjoo'ina najícha'e, vo'acunnareeco puejchu ma Viya vomaquechno'e to ejiivo. 38Aenchecra'i nae 'no 'pomriono puejchu áquijro mue 'ma Viya. To ajacpogneyre eti t‑simtuyre taetavicyore to taecti tjicho te 'to icticha to ijrosrena no 'ponano enerichu taqueyre muectichyore ma Viya to ajacpogneyre maye'e —majichvocpo ma Jesús. 39To muemitrisra ma Jesús manoco to muemictichgieñono. Maquepo: —Ma jma'u movine muenapucuchari'ini ma 'pona jma'u. Te 'to ene majicha, tvenopampo namtu te 'to tiupenoccu. 40Im'a, ma tquimitcosi movine tácuñuchcoreponri'ini mue 'ma timitco. Etotsero te pochínapo táquimitcosi macutyore ma timitco —majichvocpo ma Jesús—. 41¿Taja tacoyemo te 'to im'o aponrejco to matopravo ma apórape eto tacuti to 'rímeji te 'to mog'a ema ene vo'aponrejgiaa'i to atopravo eti eto tacuti to ycugi te 'to iug'a? —majichvocpo—. 42Ene ijrocvotsero to ene ajicho ma apórape: “Pisópanu nve'yore to 'rímeji te 'to piug'a”, ajichpo. Ene vopponrejgiaa'i to ycugi tiov'o te 'to piug'a piti. Eti apimiro'e iuri to ajichvo. Tatihuina etpirigia to itorisra tacti te 'to ave'a to ycugi te 'to iug'a puejchu im'a ave'a to 'rímeji tiovrico te 'to mog'a ma apórape —majichvocpo—. 43Im'a, to tiuuna scúreco movine taco'ii'ini to tamuunagne. Tomuire to tamuunagne scúreco movine taco'ii'ini to tiuuna —majichvocpo ma Jesús—. 44Eto to'i temquechorojco to scúreco. Movine yve'ari'ini to narasa te 'to 'pona ycugi ene vo'vore yve'a to uva te 'to tamuunagne ycugi. 45Enerichu maco'e ma 'chane. Te 'to tiuri, manoco to tiuricocre tjicho ene tos'o te 'to masamre. Ma mamurigiene 'chane manoco to tamurigieñono tjicho enerichu tos'o te 'to masamre. Tjicho to muechjiriivo ma 'chane ene tos'o to etjogne te 'to masamre —majichvocpo ma Jesús—. 46¿Taja tacoyemo to ene ajichnu: “Tata Nógienu, Tata Nógienu” aco'e ene vo'anoca to nmetoru'e? 47Im'a, ma tiuteco t‑samnu to nechjiriivo ene masopo, ema nimictichyore ma 'chane 48tcochpuco to peti. Tativo maseco to tiúpeno muemquitecpo te 'to 'chógieru mari to toctayes'oyre to peti. Taco'e te t‑siompo to cjocre tasí'opo to peti étopo to mraca une, etotsero to peti votacoyamrigia tjicho ene toctayes'o te 'to mari. 49Ma 'pona 'chane te masamo to nechjiriivo ene vomasopa, ema nimicticho ma 'pona tcochpuco to peti te 'to tjimyápa'i 'pog'e, vo'chogierina to toctayes'o. Ene te t‑siompo to cjocre tasí'opo ene taquepripo to mraca une tacovenoppo to peti, tettatajicpo tamutu —majichvocpo ma Jesús.

will be added

X\