San Lucas 4

1Ma Espíritu Santo mavoco ma Jesús. Ene te tchoopo tios'opo te 'to cjocre Jordán, ma Espíritu Santo muemyompo te 'to moopa'giene 'pog'e. 2Ene taye'e cuarenta sachono majicho maquitsmoorajpo ma eriono mavoo'opuini mavoyoca. Te 'to mavrisraa'i taye'e to sachono tajina manigia ene te taegnepo tec'opo. 3Ene majichpo ma eriono: —Te 'to pitina maChicha ma Viya pnoca pjoca mari pecyecha panina pnigia —majichpo. 4Majicpopo ma Jesús: —Vo'i, tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “Votáquejvo to tniccore eto tquitorigia ma 'chañe, tomuire tamutu to muechjiriivo ma Viya”, taquee'i eto —majichpo ma Jesús. 5Taquepo ma eriono muemyompo te 'to 'nug'e mari ene 'nuujipo muemecpo tamutu to 'vosariono te pjoca 'muiripa'i 'pog'e. 6Maquepo ma eriono: —Nuti ncotpára'o tamutu jmañono, nijrocyore ma nvoo'ognena nijroca. Nijrocviyre puejchu piti pactupara'o te tamutu jmañono ene pácuñuchcore taye'e. 7Taquejvorichu nvoo'o te 'to pepyusmirúchanu ene nijrocviyre tamutu jmañono —maquepo ma eriono. 8Ma Jesús majicpopo: —Pcoscú'anu piti eriono tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “Maquejvorichu ma Iógienu Viya Iyare ema epyusmiruchyore ene etsrarecyore”, taquee'i to ajúreco —majichpo ma Jesús. 9Taquepo ma eriono muemyonvórepo te 'to Jerusalén muemiopno te 'to 'nug'epno ctijmo te 'to mapenviya. Ene ma eriono majichpo: —Te 'to pitina maChicha ma Viya piucpuigia pcojchúcapo te pjoca ene ma Viya tcuneviyre puejchu tajina pcuggiovo 10tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: Ma Viya mavonicyore no maye'ono angieriono puejchu eno najañócapi. 11Eno tcootocviyriono puejchu vopcucyútetu tacujorachovi to mari, taquee'i to ajúreco —maquepo ma eriono. 12Ene majicpopo ma Jesús: —Vo'i, tjicho to 'pona 'chosgiene ajúreco oni taco'e: “Vopcuquitsmooraji ma Viya Piógienu”, taco'e eto —majichpo ma Jesús. 13Ene ma eriono huipo muechmapo to majicha máquitsmoorajiyo ma Jesús ene majunjicpo tiomuincapo te 'po'enavore. 14Taquepo ma Jesús tchoopo te 'to Galilea ene titjiicovo majicho ma Espíritu Santo ene tquéchosi ema te 'to 'muiripa'i taye'e 'pog'e. 15Timitricpoo'i ema te 'to noomutirariono no jurionono ene tcuñuchcore ema naye'e namutu. 16Taquepo ma Jesús tyompo te 'to 'vósare majuusine tquíjare Nazaret. Te 'to sache tanarasíravo to mayésare ema tyompo te 'to noomutírare no jurionono, ttup'ecpo majíropo to 'chosgiene ajúreco. 17Naejrocpo ema to majre ma Isaías, muechjirini ma Viya. Mavejocpo eto ajúreco ene muechmoopo to oni taco'e: 18Nuti mavocnu ma Espíritu Santo mue 'ma Viya. Ema ttuparacnu puejchu nacmetoriru to tiuuna 'chojriicovo nae 'no tjiapanucriono ene tomuire mavonicnu nimcátaca no tcojrasamurevono ene nacmetoriru to nochquirena no naqueetagñono ajiriono, nquimuiigia no puchugiono, ncuchcu'voca no tquimponnojcosiono. 19Ene nechjis'a to muectiora ma Viya majapanirena no 'chañono, taquee'i eto ajúreco majirogieneri'i. 20Te majíropo eto majochpo muejroco ma timcatarecra'i taye'e ene tejacpo ma Jesús te 'to namíro'u. Namutu te 'to noomutírare naemooroocoripo ema. 21Ene tnaecchoopo muechjicvocpo: —Juiti pjuena sache tituchvopo nye'e te 'to amíro'u pjoca 'chosgiene ajúreco —majichvocpo ma Jesús. 22Namutu nacuñucho ema nárami tajicho to toopigne muechjiriivo naye'e. Ene najichcocpo: —¿Huipca emuena jmaca ma machicha ma José? —naquepo. 23Ma Jesús majichvocpo: —Necho nuti te 'to oni ajichnuyre to naquésare no 'chañono naquenve: “Piti piprujricra'i piprujchapo pitjihuina”, naquenve. Ene, ene ajichnuyre tjicho avoo'o nnoca to tiaramicre te pjoca novsa nuti, tacti to nnocgieñono asamuiicogne te 'to 'vósare Capernaum —majichvocpo ma Jesús. 24Tomuire majichvocpo: —Je'chugnejcha njich'e, te 'to ma muechjiru ma Viya movine tájacpocree'ini nae 'no 'chañono te 'to mavsarichu majuusine. 25Eti echo te 'conevoco mue 'ma Elías ene votgiva mopona añu saesi coje tajicho 'com'ipo mraca te 'muiripa'i Israel. Ene moverano no naemuimarajono tcomnurocvono te 'to viovsa Israel, 26etotsero ma Viya vomavonigia ma Elías naye'e ene matupsi'a muemcatacovca. Ene matupsi'o se 'su semuimaraji vojurionina tcovsa te 'to 'vósare Sarepta tachocyorichu to Sidón. 27Ene tomuire te 'conevoco te emjarich'o ma Eliseo moveranri'ini te pjoca viovsa Israel no tcojmano to teprucre tquíjare lepra. Ene ma Viya vomaconaracvoca eno, maquejvorichu ma Naamán mamuire vojurionina tcovsa te 'to 'pog'e Siria —majichvocpo ma Jesús. 28Namutu te 'to noomutírare te nasamnerichu to ene maquee'i t‑semompo mraca. 29Ene naechpuruchpo nacuchcopo te 'neco te 'to 'vósare nacopno te 'to 'nug'e mari ene taye'e tovrico to 'vósare puejchu nacojchuca te 'to 'nug'e mari. 30Etotsero ma Jesús masiomri'po eno ene majunjicvocpo. 31Taquepo ma Jesús tyompo te 'to Capernaum taye'erépa'i to Galilea ene taye'e timitricpo no 'chañono to sache tanarasíravo. 32Nárami eno tajicho to muemitrisra tjicho tquechoroji te 'to emajivo manoco to muemitrisra ene muechemcho muemoti mraca. 33Te 'to noomutírare no jurionono emjaa'i taye'e ma 'chane masioporu ma huinarajgiene. Ema 'chane tpioocopo majichpo ma Jesús: 34—Pesamijrigiavi ¿tajtse timiutecvi vye'e piti Jesús Nazareno? Etopuca timiutecvi pitopuerecovyore. Nuti nimotvi. Piti munagiene pios'o mue 'ma Viya te anumo —majichpo ma huinarajgiene. 35Ma Jesús macovacopo ma huinarajgiene, majichpo: —Pamtina piuchca mue jmaro 'chane. Ene 'nuujipo tvénopo maquemechoriru ma huinajgiene te 'to namíro'u no 'chañono ene ma huinarajgiene tiuchcopo mue 'ma 'chane etotsero tajina majíchapo. 36Ene naramignejcha namutu najichcocpo: —Titjiicovgienejicha jmaca te 'to muechjiriivo. Te 'to mavonico no huinarajgieñono 'nuuji nasopo ene tiuchcono mue 'ma nasioporu —najichcocpo: 37Ene tquechosipo ma Jesús tamutu te 'to taye'erépa'i to novsa. 38Taquepo ma Jesús tiuchcopo te 'to noomutírare tyompo t‑sioppo te 'to mapeno ma Simón. Tcojmaa'i esu muemse ma Simón tijre mraca ene nayosiocpo eno ma Jesús puejchu muemojna esu. 39Ma Jesús tyompo tetpuenacopo te 'to sína'u sovriicoo'i ene maquichicpo to sijrevri'i mraca ene taenajicpo tnaracopo esu. 'Nuujipo techpuco sechpojricvoco eno. 40Te teecopo to sache no enjogne tcojmano te 'to napeno te 'to nasamgieñompoo'i naemyonvocpo mue 'ma Jesús ene manocpo to mavupe naye'e ene tnaracompo namutu. 41Nomuire macuchcovcopo no huinarajgieñono. Eno tpiooricompoo'i naquepo: —Piti maChíchavi ema Viya. Etotsero ma Jesús macovacovco vomuesopa techjigiano tjicho naecho naemotri'i te 'to emari'i Cristo. 42Te tjiara'ipo 'pona sache ma Jesús majunjicpo to 'vósare tyompo te 'to moopa'i 'pog'e ene no 'chañono natancopo ema. Tiutecompo maye'e ene naechjiicu'puini puejchu vomacuyno te 'pona 'vósare. 43Ma Jesús majichvocpo: —Etotsero tcomnucre to nacmetoriru to 'chojriicovo taechjis'o to mavonirisra ma Viya te 'to 'pona 'vosariono tjicho eto nvóno'i mue 'ma Viya —majichvocpo. 44Ene tyompo tcometoriipoo'i to 'chojriicovo te 'to noomutirariono no jurionono te 'to 'pog'e Galilea.

will be added

X\