San Lucas 3

1Te quíncepo añu majicho ma Tiberio to maquiyará'ovo te 'to 'muiripa'i 'pog'e ene ema Poncio Pilato cparaacopo te 'to 'pog'e Judea ene ma 'Róresi cparaaco te 'to 'pog'e Galilea, émapo ma Felipe, mati ma 'Róresi ema cparaaco te 'to 'pog'e Iturea étopo Traconite, ene émapo ma Lisanias ema cparaaco te 'to Abilinia. 2Ema Anás émapo Caifás eno naeyara'ono no sacerdotiono techono te 'to mapenviya. Ene eto to sachono ma Juan ma machicha ma Zacarías tiovrico te 'to moopa'giene 'pog'e majacpopo taye'e to muechjiriivo ema Viya. 3Taco'e ma Juan tcometoriipo te 'to 'pog'e tachocyo to cjocre Jordán. Maquepri'i: “Acot‑samre tajicha to apecaturano ene áquicchosi ene ma Viya huipo muechno'eyore to apecaturano”, maquepri'i. 4Taco'e tituchvopo maye'e to 'chosgiene ajúreco majreni ma muechjirini Viya tquíjare Isaías, oni taco'e eto: Emjaa'i ma tpiooco tcometoriipoo'i te 'to moopa'giene 'pog'e. Maquepri'i: “Atsegia to asamre etpirigia to matesrayre ma Viógienu tacti to etpirigia to 'chene mayon'oyre. Acotpiicha eto 5amuupacha to 'pogierepa'ono ene iminnacha to 'nugiepa'ono puejchu tatpicu tori to 'chene mayon'oyre. 6Ene namutu tim'oyre ma tcuchcu'vocyore mavoniru ma Viya Iyare”, taquee'i to ajúreco. 7Tiutecompo mue 'ma Juan no 'chopemuriono 'chañono puejchu ema muecchoscovca. Etotsero ma Juan majichvocpo: —Eti huinarajvoc'e acuti to ggiore. ¿Naja tmetoco'eri'i to iuchcu'a te 'to emechoro'yore? —majichvocpo—. 8Tatihuina anoca to tiuricocre te 'to itorisra puejchu táquechoroji to acot‑samrehuina tajicha to apecaturano. Vo'acuc'echjicha: “Viti mamrivo ma Abraham.” Tjicho ma Viya maróto'o muecyecha te jmani marija'ono no mamrihuina ma Abraham. 9Ma Viya matsecripo te 'to mavioschiravocyore no votnocano to tiuricocre te 'to naetorisra. Macutyore ma 'chane te matsecpo to mayovo muet‑si'yore to scúreco tajina to'ina puejchu táquijcu —majichvocpo ma Juan. 10No 'chañono nayosericpo: —¿Oypuca to vcoyemyore? —najichpo ema. 11Ene ema majicpovcopo: —Ajpanra'i, te 'to emjaa'ina apinaena to mamuii'o muejroca to étona ma votcucye'e ene ma tacye'e to tniccore mácaji ma votcucye'e —majichvocpo. 12Nomuire tiutecono no tcovrarecra'ono to impuesto puejchu náquicchosi mue 'ma Juan. Ene nayosericpo: —Tata ¿ooyo to vcoyemyore viti? —najichpo. 13Ma Juan majichvocpo: —Vo'acuctemra'i, ave'a táquejvorichu to taejro tavoniipi to 'vósare —majichvocpo. 14Nomuire tiutecono no sontarono nayosericpo ma Juan: —Ene viti ¿ooyo vcoyemyore? —najichpo ma Juan. Majicpovcopo ema: —Vo'aquipcoorico no 'chañono acuvirajco to nacoy'egne, vo'vore acuquitemo, asopúchapo to avachosare —majichvocpo ma Juan. 15Tjicho no 'chañono nacuchocripo to matesrena ma Cristo tponrericvompo majicho ma Juan te 'to emuenarippuca ma Cristo. 16Taco'e ma Juan majichvocpo: —Vonutina etotsero nuti nicchosco'eri'i te 'to unechujcha. Tiutecyoretsero ma ticchosco'eyore mue 'ma Espíritu Santo te'po te 'to yucu. Nuti vonijrócapo nve'a to muepcopevo nacti ma vnóraco tjicho ema tpicuchcorepono te nye'e nuti —maquepo ma Juan—. 17Ema tviosricyore nae 'no 'chañono, enjo muecñacyore te 'to yucu votaetca tem'a macutiyore ma 'chane te mactayajico to mavio'iru ene mánaco eto te 'vi'cu etotsero to mactayajiiji muejcu'o te 'to yucu —majichvocpo ma Juan. 18Votaequemro'u ma Juan muene'ovcorichjicha no 'chañono te 'to macometoriira naye'e to tiuuna 'chojriicovo. 19Ma Juan macovacopo ma cparaaco Herodes taeyara'o to 'vósare tjicho ema mave'ri'i su Herodías mayeno ma mati Felipe ene étopo to tamurigieñono manocgieñono ema. 20Taayompo to 'pona muejiivo muemeetarecpo ma Juan. 21Te ticchosricrich'o no 'chañono ma Juan, mamuire ma Jesús tquicchosi maye'e. Te tyujrocrich'o tejocpo to anumo. 22Tiucpuicpo mue 'ma Jesús ma Espíritu Santo, timmoschovo to sivi ene nasamo'chopo te 'to anumo: —Piti nChicha nemnaavi, nuusamregnejcha pjicho —maquepo. 23Ma Jesús te tnaecchoopo to muemtone tcoy'eppuca treinta añu, ene naquee'i te 'to emuenaripcaeji machichegne ma José. Ema José ma machichegneni ma Elí. 24Ene ma Elí ema tcochichegneni ma Matat ene émapo ma Matat machichegneni ma Leví, ma Leví machichegneni ma Melqui, ma Melqui machichegneni ma Jana machichegneni ma 'ponaeni José. 25Ene ema José machichegneni ma Matatías ene émapo ma Matatías machichegneni ma Amós, ma Amós ema machichegneni ma Nahum, ene ma Nahum ema machichegneni ma Esli ma machichegneni ma Nagai. 26Ma Nagai machichegneni ma Maat, ma Maat ema tcochichegneni ma 'ponaeni Matatías, émapo ma Matatías machichegneni ma Semei, ma Semei machichegneni ma 'ponaeni José, ma machichegneni ma Judá. 27Ema Judá machichegneni ma Joana, ma Joana ema machichegneni ma Resa, ene ma Resa machichegneni ma Zorobabel machicheni ma Salatiel ene ma Salatiel ema machichegneni ma Neri. 28Ene ma Neri machichegneni ma 'ponaeni Melqui machichegneni ma Adi, ma Adi ema tcochichegneni ma Cosam ene ma Cosam machichegneni ma Elodam, machichegneni ma Er. 29Ema Er machichegneni ma Josué, ma Josué ema tcochichegneni ma Eliezer ene ema Eliezer machichegneni ma Jorim machichegneni ma 'ponaeni Matat. 30Ma Matat machichegneni ma 'ponaeni Leví, ma Leví machichegneni ma 'ponaeni Simeón, ma Simeón machichegneni ma 'ponaeni Judá, ma Judá ema tcochichegneni ma 'ponaeni José machichegneni ma Jonán, ma Jonán machichegneni ma Eliaquim. 31Ma Eliaquim ema machichegneni ma Melea, ma Melea machichegneni ma Mainán machichegneni ma 'ponaeni Matata ene ma Matata machichegneni ma Natán. 32Ma Natán ema machichegneni ma David machichegneni ma Isaí ene ma Isaí ema tcochichegneni ma Obed, ma Obed machichegneni ma Booz machichegneni ma Salmón, ema Salmón machichegneni ma Naasón. 33Ma Naasón machichegneni ma Aminadab, ma Aminadab tcochichegneni ma Aram, ene ma Aram machichegneni ma Esrom machichegneni ma Fares, ma Fares machichegneni ma 'ponaeni Judá. 34Ma Judá ema tcochichegneni ma Jacob, machichegneni ma Isaac ene ma Isaac machichegneni ma Abraham, ma Abraham machichegneni ma Taré ene ma Taré ema tcochichegneni ma Nacor. 35Ema Nacor machichegneni ma Serug, ma Serug machichegneni ma Ragau ene ma Ragau ema tcochichegneni ma Peleg machichegneni ma Heber ene ma Heber machichegneni ma Sala. 36Ma Sala machichegneni ma Cainán, ma Cainán machichegneni ma Arfaxad, machichegneni ma Sem, ma Sem ema machichegneni ma Noé ene ma Noé ema tcochichegneni ma Lamec. 37Ema Lamec machichegneni ma Matusalén, ema Matusalén machichegneni ma Enoc machichegneni ma Jared, ma Jared machichegneni ma Mahalaleel ene ema Mahalaleel machichegneni ma 'ponaeni Cainán. 38Ma Cainán machichegneni ma Enos, ma Enos ema tcochichegneni ma Set, ema Set machichegneni ma Adán ene ma Adán ema machicha ema Viya Iyare.

will be added

X\