San Lucas 24

1To rominco tinapuco sache te 'to semana techpucovñompo no 'senono tyonompo te 'to muécori ma Jesús nomporipo to tijyomo natsecgieneri'i. Enjoo'i no 'pomriono 'senono napuegne'vocpo nomuire. 2Te titecpompo taye'e te 'to muécori, naem'opo tcoviosripo to 'chopegiene mari tapajra to nanos'oo'i ma Jesús. 3Ene t‑siopompo taye'e etotsero vonaem'a to mag'eni ma Viógienu Jesús. 4Ene naponrericpo vonaechemcha tajpuca tacoyemo. Naemna'osravrichu ttup'econo timericvono te 'to nachocyo no apinano 'jirono tmottsicgienejicha to namuii'o. 5To napisraa'i no 'senono tyusicompo etotsero no 'jirono najichvocpo: —¿Taja tacoyemo to atancoo'i ma muetoriru 'chane te 'to 'cori nov'o no naepenogñono? 6Majinaripo te pjoca techpucripo. Echa to mametoru'eri'i te anosjirich'o te Galilea. 7Majich'ee'i: “Nuti nuchcogne nae 'no 'chañono tijroricnonyore nae 'no mueperajono ene nquettayre te 'to crutsu etotsero te moponagienena sache nchovyore nitoricyore”, majich'ee'i —najichvocpo no apinano 'jirono. 8Tos'o naéchopo to majichgieneri'i ma Jesús naye'e. 9Ene najunjicpo to muécori tchovompo nametocovcopo no oncegñono muemitriono ene énopo 'pomriono tpuegne'ono ma Jesús. 10No tios'onri'i te 'to muécori tmetoconri'i no muemitriono, esu María Magdalena ésupo Juana ene ésupo María mueno ma Jacobo ene énopo 'pomriono 'senono nacochanegñonri'i. 11Etotsero no muemitriono vonasoppojgia naejchopo cutri'i to maponreru ma taemnanasco 'chane. 12Ematsero ma Pedro techpucpo tjiúnopo tyono te 'to muécori ma Jesús. Te titecpopo ema taye'e muetpa'uchpo muem'opo taquejvorine to attaji nayro'osne. Ene tchoopo 'nuuji te 'to peti maramignejcha tajichri'i eto. 13Etorichu to sache no apinano muemitriono tyonompo ene naquij'eyre te 'to 'vósare Emaús, to ta'ehuírevo apinapuca legua te 'to Jerusalén. 14Te 'to 'chene napuis'opri'i naechjis'o to tacoyemgieneri'i te 'to 'vósare. 15Te 'to naechjirisraapoo'i ema Jesús mapuchvocpo tpuicompoo'i nacochanepripo. 16Te naem'opo vonaemoti majpuca ema tjicho tyumrucvoo'i te 'to naponreru eno. 17Ma Jesús mayosericvocpo: —¿Taja echjis'o to apuisrapri'i? ¿Tajtse to acojrasamurevoo'i? —majichvocpo. 18Ma tquíjare Cleofas majicpopo: —Namutu no tiovricono te pjoca Jerusalén naecho to tacoyemgieneri'i cope jmani sachono ene pquejvorichu piti vopsamuiigiaa'i —majichpo ma Cleofas. 19Majicpopo ma Jesús: —¿Taja jmacni echjis'ognee'i? —majichpo. Najicpopo: —Ema Jesús tcovsa te Nazaret muechjiru ema Viya titjiicovgienejicha te 'to muechjisra ene étopo to tiaramicriono manocgiene te 'to mamíro'u ema Viya nae'po nae 'no 'chañono. 20No naeyara'ono no sacerdotiono énopo cparaacono vye'e naejrocpo mue 'ma 'chopetupara'opono puejchu ema macvoniipi te 'to nacópaca ene je'chura'ii'i naettacpo te 'to crutsu. 21Ene viti vcuchocri'ini ema macuchcu'avri'ini viti jurionono. Ene juiti mopónapo sache majicho to nacopasira. 22Taa'pona viaramignejcha najicho 'chogne no 'senono vjianemuriono. Techpucovñono tyononri'i te 'to muécori emueni ma Jesús. 23Majinaripuiji taye'e ene tchovompo tmetocoviono naquee'i te 'to naem'oo'iji no angieriono ene eno nametocopuiji te 'to tchovo titorico ma Jesús. 24No 'pomriono vjianemuriono tyonompo nomuire naemojno to muécori. Naem'opo to najichgieneri'i no 'senono etotsero majinaripo ma Jesús —najichpo. 25Ma Jesús majicpovcopo: —Eti mponreere vo'asopjuíra'i to naechjis'ogne no muechjirono ma Viya te 'conevoco. 26Tjicho tcomnucre te 'to ma Cristo tovyo tcatajivyore tamutu jmañono. Te taegnénapo majacpapo to mavonirisrayre —majichvocpo ma Jesús. 27Ene muemechemchovcopo tamutu to 'chosgieñono ajúreco ema taechjis'o. Manaeccho te 'to majreni ma Moisés muemquitecpo te 'to najriono no naegnejriru muechjirono ma Viya. 28Te titecpompo te 'to 'vósare Emaús cutpo to muetavicyoori'i to 'vósare ma Jesús. 29Ene eno nametocopo mansi naye'e: —Pim'a copere'po yotiyórepo pjuena —najichpo. Taco'e ma Jesús manospo naye'e. 30Te tejacpo naye'e te 'to mesa mave'po to panu marusrupayachopo ma Viya mavesacpo ene muejrocpo eno. 31Ene 'nuujipo tejoco to naponreru naemotpo te 'to emari'i. Enetse eto temticpo te 'to namíro'u huipo naem'a. 32Eno najichcocpo: —Je'chugnejcha ema muetmechrine to vsamre viuusamrerine majicho te muechjis'opo te 'to 'chene temechemchoopoo'i to taechjis'ogne to 'chosgieñono ajúreco —naquepo. 33Taco'e 'nuujipo techpucono tchovompo te Jerusalén. Nachimpovcopo tiuumutongierecoo'i no oncegñono muemitriono ene énopo no 'pomriono nacochanegñono. 34No oncegñono naquepo: —Je'chugnejcha tchovo titorico ma Viógienu tjicho ma Simón ema tim'oo'i —naquepo. 35Ene énopo no apinano tios'onri'i te 'to Emaús nametocovcopo to muemerisravri'i naye'e nomuire te 'to 'chene. Naquepo: —Te mavesacpo to panu énetse eto tapuemmavo vimotpo —najichvocpo. 36Te naechjis'orich'ini jmañono muemna'osravrichu timericvo ttup'ecpo te 'to namuri ma Jesús. Muechjicvocpo: —Nvoo'o te 'to aetotijvo —majichvocpo. 37Ene eno tpicompo nayoyocgienejicha naejchopo macunara'ri'i ma 'chane. 38Ma Jesús majichvocpo: —¿Taja tacoyemo to ayoyocri'i ene aquicchopuiivo vo'asópanu te 'to asamre? 39Im'a jmani nvupe étopo niype. Je'chugnejcha nuti. Emmoca ene echoyore te 'to nuti ncog'e tjicho vo'ene tac'e to macuna machanevo ma 'chane —majichvocpo. 40Ene muemecvocpo to mavupe étopo mueype. 41Tiuusamrionri'ini etotsero huich'ojnoch'o nasoppojgia ene naramitsero ene ema mayosiocvocpo to manicyo. 42Eno naejrocpo to jtooco jimo étopo titve mopomo. 43Majacpopo manicpo te 'to namíro'u. 44Majichvocpo: —Tamutu to njichvogñonri'i tituchvoripo to nmetoru'eri'i te nutjiorich'o aye'e. Ene njich'ee'i te 'to tanosgiene tituchvoyre tamutu to 'chosgieñono ajúreco nuti taechjis'o, to voniipi majre ma Moisés étopo najriono no muechjironini ma Viya ene étopo to ajúreco tquíjare salmos —majichvocpo. 45Taquepo muejrocvocpo to naechemra'huina puejchu naechemcha to taechjis'ogne to 'chosgiene ajúreco. 46Majichvocpo: —Oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: Te 'to ma Cristo tcatajivyore ene tchovyore titoricyo te moponagienena sache. 47Ene te 'to muéjare ema tcometorironyore nácot‑samre namtu tajicha to napecaturano ene ma Viya huipo muechnoyre. Pjoca 'chojriicovo nacometoriiyore te 'muiripa'i 'pog'e ene nanaecchi'yore te 'to Jerusalén, taquee'i to 'chosgiene ajúreco. 48Ene eti im'oo'i tamutu jmañono acometoriiyo nae 'no 'chañono —majichvocpo ma Jesús—. 49Im'a, nuti nvonicyore aye'e ma Espíritu Santo mametoropri'i ma Tata te 'to tijroc'eyre. Taco'e ansich'o te pjoca Jerusalén tiomuincapo te ajacpapo to itjiicoovoyre muejroo'eyre ma Tata te anumo. 50Ene najunjicpo to 'vósare Jerusalén. Ma Jesús muemyonvocpo te 'to 'pona 'vósare tquíjare Betania ene taye'e macangiechpo to mavupe mayosiuchvocpo mue 'ma Viya naetotijvo. 51Te 'to techjiicorich'o majunjicvocpo tcomsipo te anumo. 52Eno naetsrarecpo ema tchovompo te 'to Jerusalén tiuusamriompoo'i. 53Ene novricnove te 'to mapenviya naetsrareco ma Viya. Amén.

will be added

X\