San Lucas 23

1Namutu no cparaacono techpucompo nompo ma Jesús mue 'ma 'chopetupara'opono romano tquíjare Pilato. 2Te 'to mamíro'u ema nanaecchopo nameturico ma Jesús, najichpo: —Viti vim'ognejcha jmaca mavoyocvoco no vjiañonono ene muemyuucovco. Maquee'i te 'to vovcuva'cho to impuesto maye'e ma viyara'o te Roma. Taa'pona tomuire timijachvo te 'to emari'iji ma Cristo, naeyara'o no 'chañono —najichpo ma Pilato. 3Ma Pilato mayosericpo: —¿Pitipuca naeyara'o no jurionono? —majichpo. Ma Jesús majicpopo: —Je'chu nuti. Pitirichu ene pquee'i —majichpo. 4Taquepo ma Pilato majichvocpo no naeyara'ono no sacerdotiono ene énopo 'pomriono 'chañono: —Tajina nichmapo matoprahuina jmaca Jesús —maquepo. 5Etotsero eno enovoyejchujcha nameturico te 'to muemyuucovcoo'iji no 'chañono te 'to 'pog'e Judea to muemitrisra. —Ene manaecchi'o te 'to Galilea ene énepo te pjoca —najichpo. 6Ma Pilato te masampo to ene naquee'i, mayosericvocpo to enepuca mas'o macovsa te 'to Galilea. 7Ene te muéchopo to ene mas'oo'i ma Jesús, mavonicvocpo noma mue 'ma Herodes tjicho ema taeyara'ori'i to 'pog'e Galilea ene mavriico to sachono te 'to Jerusalén. 8Ma Herodes te muem'opo ma Jesús tiuusamregnejcha tjicho masamuiicoo'i ema ene tyereripo to mavorira muem'a. Tjicho mavoo'o muem'a to tiaramicre manocgienena ema. 9Movera to mayoserico etotsero ma Jesús vomajicpa. 10Enjoo'i taye'e nomuire no naeyara'ono no sacerdotiono énopo timitricra'ono to voniipi. Eno nano'ocrichjicha to nameturisra ma Jesús. 11Ma Herodes énopo sontarono naemponnojcopo to nacopyesra. To naeprurujisraa'i namuiriochpo to namuii'ósare no taeyara'ono to 'vósare. Taquepo ma Herodes mavonicvórepo naechopa ma Jesús mue 'ma Pilato. 12Ene etorichu to sache ma Pilato émapo Herodes temnaccompo tjicho eno tcotichocconri'ini. 13Taquepo ma Pilato macoomutcovcopo no naeyara'ono no sacerdotiono énopo cparaacono jurionono ene énopo namutu no 'chañono. 14Majichvocpo: —Eti imiutecpo te nmíro'u jmaca 'chane. Aquee'i te 'to ema timyuuco no 'chañono ene nuti nyosericpuini te 'to amíro'u etotsero vonichmapo to matoprahuina to ameturisraa'i. 15Mamuire ma Herodes vomuechmapo to matoprahuina tos'o muechoppo nye'e. Eto temquechorojco to tajina matoprahuina taemijroris'aa'ini to muépena. 16Taco'e nuti ncovniipiyre naestaca ene nquitgiapo —maquepo ma Pilato. 17Te titecponvepo to piesta ma Pilato maquitconve ma étona maqueetagne tjicho nayésare ene najicho eno. 18Ene tcutcocompo no 'chañono tpioocompo: —Yvoo'o to muépena jmaca 'chane. Ma Barrabás ema pquitgia —naquepo. 19Ma Barrabás tqueetaa'i tjicho naquiyara'ori'i timyuuco no tiocpuemchono ma taeyara'o to 'vósare ene tcopa'ivre. 20Ma Pilato to mavoriraa'ini maquitgia ma Jesús muechjicvore no 'chañono. 21Etotsero enovoyejchujcha tpioocono: —Pacvoniipi máquetta te crutsu —naquepo. 22Te mopó'epo muechjicvoco ma Pilato majichvocpo: —¿Tajtse to tcoviiri'i? Tajina matoprahuina jmaca to taemcoparegiari'ini. Ncovniipiyre naestaca ene nquitgiapo —maquepo ma Pilato. 23Etotsero eno tpiooconvore nayosioco te 'to macvoniipi máquetta te crutsu. To napioorisraa'i no 'chañono énopo no naeyara'ono no sacerdotiono teschopcoriompo te 'to navoo'ognee'i 24tjicho ma Pilato muesoppo. 25Maquitcopo ma nayosiocgieneri'i tquíjare Barrabás ma natúmevo no tiocpuemchonri'i ma taeyara'o to 'vósare tcopa'ivre ema. Etotsero ma Pilato macovniipipo naettaca ma Jesús. Mueschoppo te 'to navoo'ognee'i no 'chañono. 26Taquepo nompo ma Jesús te 'to naettas'oyree'i. Ene narótopo ma 'chane tquíjare Simón tcovsa te Cirene tios'opri'i te vom'i. Ema nacootocpo nanocjichpo to crutsu ene navonicpo mapuegne'a ma Jesús. 27Napuegne'poo'i no 'chopemuriono 'chañono énopo no 'senono tiyo'ompoo'i mraca majicho ema. 28Etotsero ma Jesús majichvocpo: —Memenoviono acovsa te pjoca Jerusalén, vo'aquiyuchnu nuti. Tiuripono iyúchapo eti énopo achichanoviono tajichyo to iatajivyore. 29Titecpoyre to sache te 'to naqueyre: “Tiuusamriono no 'senono mcherono énopo mchichariono tjicho votácatajivonyore no nachichena.” 30No 'chañono tyossericvonyore taeñatsicvoca to 'nug'iono mari ene tamuuchovca to 'nug'e msi'i. 31Topo ene najichnuu'i nuti mtopravrenu ncuti to anogi ycugi, avetji eti oypuca najich'eyre acuti to tiojgi ycugi —majichvocpo. 32Enjoo'i no apinano naejiivono nommocpoo'i nomuirena naépena nacchane ma Jesús. 33Ene titecpompo taye'e te 'to msi'i tquíjare Chtire. Ene taye'e naettacpo ma Jesús te 'to crutsu énopo no apinano naejiivono, ma étona te 'to mavovre, ma 'pona te sopa. 34Te naettacripo ma Jesús majichpo ma Mueya: —Tata, vopquechno to najichnuu'i tjicho vonaechemcha to tacoyemgiene —maquepo. No sontarono t‑sorachovompo to mamuii'ono ma Jesús. Nanocpo to timeruchyore najpuca no taetpiocyore. 35No 'chañono timooroconri'i ema énopo no cparaacono jurionono naeprurujicpo naquepo: —No 'pomriono macuchcu'vocri'i. Te 'to je'china emuena ma vcuchoori'i Cristo manerioori'i ma Viya, emajihuina macuchcú'apo —naquepo. 36Nomuire no sontarono naeprurujicpo. Napuchpo ema naeschopo to t‑sucoriomo vinu. 37Najichpo ema: —Te 'to je'china naeyara'ovina no jurionono pitjihuina pcuchcú'apo —najichpo. 38Te 'to tápusi to crutsu nanocpo to tacajugieneri'i te 'to mopona 'puechjiriivono: te griego, te'po latín naechjiriivo no romanono ene te'po hebreo naechjiriivo no jurionono. Oni taco'e eto: “Jmaca ema naeyara'o no jurionono”, taquee'i. 39Ma étona muejiivo maquettagne te 'to crutsu tcotempo mue 'ma Jesús: —Te 'to je'china pitina ma Cristo pcuchcú'apo pitjihuina ene vítipo viomuire pcuchcu'avi —majichpo. 40Ene ma 'pona muejiivo macovacopo majichpo: —Ene piti voppigia ema Viya. Viti vquemechoro'ri'i vcutiri'i ema. 41Ene tiuri te 'to ene vácoggiosi tjicho vtsivjicvopo te 'to vejiivo. Ematsero jmaca tajina matoprahuina ema —majichpo. 42Ene muesñecpo ma Jesús majichpo: —Tata, péchanu vopquemtisconu te psiópapo te 'to ptupara'oyore jvonirisrayre —majichpo. 43Ene ema Jesús majicpopo: —Je'chugnejcha ene njichvi, juiti pjuena sache piovricyore nye'e ncochanevyo te 'to munagiene paraíso —majichpo. . 44- 45Te tuprigpopca huipo tajracu to sache tmopcupo te 'muiripa'i 'pog'e moponapuca hora tajicho. Ene to attaji tayuchoroj'e te 'to mapenviya tetsayucpo tcutmecco. 46Ene taquepo techjicpo ma Jesús tjiáranu, majichpo ma Mueya: —Tata, pjiacpa to nachanevo —maquepo. Te pochpo to ene maquee'i tepenopo. 47Ma naeyara'o no sontarono te muem'opo to muepenirari'i, macuñuchpo ema Viya maquepo: —Je'chugnejcha mtopravre jmaca 'chaneni. 48Namutu no timora'onri'i tiuumutono taye'e te naem'opo to majichvoo'i, tyonompo najunjico te'otupchovompoo'i tajicho to nacot‑samrevo. 49Enotsero no muemotgieñono ma Jesús énopo 'senono tpuegne'onri'i ema tios'ono te Galilea nanospo na'ehuírecho naemooroocoo'i to tacoyemgieneri'i. 50Emjaa'i ma 'chane tiuri mtopravre tquíjare José tcovsa te Arimatea taye'erépa'i to Judea. Ema mamuire tcotpára'o nae 'no techono to 'vósare. 51Ene vomaremcha to najichri'i ma Jesús no 'pomriono cparaacono techono taye'e tjicho ema macuchocri'i to mavonirisrayre ma Viya. 52Ema tyompo mue 'ma Pilato mayosiocpo to mag'eni ma Jesús. 53Ene tyompo ema te 'to maquetteyri'i ma Jesús macucpuicpo mayro'ocpo te 'to tiuuna attaji manocpo te 'to 'rajru tacosecquíravo mari najinacho'o táquecorosi taye'e. 54Ene etori'i to vispera naetpirisravo tjicho tnaecchovyórepo to sache tanarasíravo. 55No 'senono tpuegne'onri'i ma Jesús tios'ono te Galilea tyonompo nomuire napuegne'o ma José naem'opo to muécori ene étopo mag'eni taye'e. 56Te tchovompo te 'to peti natsecpo naetpirico to tijyomo étopo asaete nayorios'oyree'i to mag'eni ma Jesús. Taquepo tnaracompo to sache te 'to naetuchra napono to mavoniipi ma Viya.

will be added

X\